Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

Kogu maailmas muutuv kliima ja keskkond nõuab uusi teadmisi, kuidas kasvatada tervislikku toitu keskkonnasäästlikul moel.  

 

 • Millised kultuurid sobivad Eesti kliimasse, kuidas neid kasvatada ja kaitsta uute haiguste ja kahjurite eest?
 • Kuidas anda kasvatatud saagile suuremat väärtust ja saada suuremat tulu?
 • Kas ja kuidas täppisviljelus, sh GPS-süsteemid, sensorid ja andurid koos IT-lahendustega aitavad tootmise muuta vähem töömahukaks, vähem kulukaks ja keskkonnasõbralikumaks? 
 • Kuidas tagada söögiks piisava toidu olemasolu igas olukorras ehk toidujulgeolek?

 

Need on väljakutsed kõigile põllumajanduse ja maaelu alal töötavatele inimestele. Maaülikooli õppejõud ja teadurid annavad Sulle lahendusteks teadmised ja oskused. Oled oodatud spetsialist!

 

Meil õpid:

 • taimekasvatust koos mullateaduse ja taimefüsioloogiaga;
 • taimegeneetikat ning sordiaretust;
 • taimekahjustajaid ja nende tõrjet;
 • maaviljelus- ja masintehnoloogiaid;
 • ökonoomikat, turustust ja majandusanalüüsi;
 • ettevõtte juhtimist;
 • tõhusat ressursside kasutamist ja kaasaegseid meetodeid tootmise optimeerimiseks;
 • maakasutuse planeerimist ja geoinfosüsteemide rakendusi;
 • keskkonnasäästlikku majandamist;
 • keskkonnakorraldust ja biomajandust;
 • loomakasvatuse ja söötmise aluseid. 

 

Õpingutes on teooria kõrval olulisel kohal praktika ülikooli praktikabaasides, ettevõtetes ja riigiasutustes, soovi korral ka välismaal. Õpingud teeb mõnusaks moodne ja mugav ülikoolilinnak, spordihoone, spordirajad ja jõerand. Loodud on sõbralik õpikeskkond, mida kannab roheline mõtteviis. 


Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval õpetavad erialaaineid õppejõud ja teadlased taimekasvatuse ja taimebioloogiataimetervise ja mullateaduse õppetoolist. 

 

Lõpetajate võimalused tööturul

Eesti tööturu prognoos näitab, et tulevikus napib selles valdkonnas kõrgharidusega töötajaid. 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala lõpetajana leiad tööd:

 • taimekasvatusjuhi, tootmis- või turustusspetsialisti või konsulendina põllumajandusettevõtetes ja -ühistutes; 
 • tootmis-, turustus-, ostuspetsialistina või müügijuhina erasektoris, põllumajandustarvikute edasimüüjate, vahendajate ja kokkuostjate juures;
 • ettevõtja või talunikuna oma ettevõttes;
 • arenduseksperdi või spetsialistina põllumajanduse, maaelu ning keskkonnaga seotud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes ja MTÜdes. 

 

Õpingute jätkamine

Lisaks on Sul võimalus jätkata õpinguid magistriõppes ja doktoriõppes ning teha akadeemilist karjääri õppejõu ja teadlasena ülikoolis või õpetada kutseõppeasutuses.

Õppekaval õpetakse taimekasvatust ja sordiaretust, mida tutvustab saade „Uudishimu tippkeskus“. Maaülikooli dotsent Evelin Loit räägib sordiaretusest (lõigu algus 2 min 50s).

 

 

 

Meie lõpetajad:

 

 

 

 

 

"Maaülikoolile omaselt on põllumajanduserialal väga suur osakaal praktilisel õppel, seda nii laborites, põldudel kui ettevõtetes. Õppejõud on innovaatilised ja hoiavad end kursis valdkonna olukorra ja uudistega."

 

- Diana Salf, EMÜ vilistlane, Kraavihalli Agro omanik/ettevõtja, Scandagra Eesti ostuspetsialist, Põlvamaa Põllumeeste Liidu tegevjuht

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli tutvustus

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Küsi/Võta ühendust:

Merrit Shanskiy
Mullateaduse õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: merrit.shanskiy@emu.ee
Telefon: +372 731 3545