Puidutöötlemise tehnoloogia

 

  • Meil õpid tundma tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, mida rakendada puittoodete ja -detailide projekteerimisel ja disainimisel.

  • Tegutsed erialal, mis väärtustab puidu jätkusuutlikku ja ökonoomset kasutamist.

  • Lõpetajana oskad hinnata puidutöötlemise arenguid ja riske.

 

​Puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajana omandad süsteemsed alusteadmised ja oskused puidu esmaseks töötlemiseks, projekteerimises ja disainimiseks ning puittoodete lõppviimistlemiseks.

 

Meil õpid:

  • kasutama puidutöötlemiseks vastavaid tehnoloogiaid, töövõtteid, tootmisliine ja tööpinke;
  • tundma tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, puidutööstuses ja mööblitootmises kasutatavaid materjale ja nende omadusi;
  • lugema ja koostama tehnilisi jooniseid;
  • programmeerima ja kasutama arvjuhtimisega tööpinke puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades loenguid, seminare ning mitmekülgseid praktikume. Lisaks saad tudengina praktilisi oskusi praktikamooduli läbimisel, mis lisaks ülevaatele ettevõtte töökorraldusest ja tootmisettevõtte spetsiifikast, struktuurist ning juhtimisest, annab võimaluse ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas järele proovida.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku neli aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Lõpetajana võid asuda tööle puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonna keskastme spetsialisti, puidutehnoloogi, konstruktori või projekteerijana. Samuti on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes.

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt. 

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4­˗20 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3­˗5 konkursipunkti)
  • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kuni 5 keskmise hindega vähemalt 4,0 kutsekeskharidusasutuse puidutöötlemise tehnoloogia või tisleri eriala lõpetanut.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee


Küsi/Võta ühendust:

Linnar Pärn
Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: linnar.parn@emu.ee
Telefon: +372 731 3157