Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSE

Eesti Maaülikool korraldab 2023. aastal järgmised vastuvõtukatsed (NB! Vastuvõtukatsele tulles tuleb esitada isikut tõendava dokument!):

1. vastuvõtukatse matemaatikas neile kandidaatidele, kes kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil (Tehnika ja tehnoloogia, Tehnotroonika, Maaehituse ning Vesiehituse ja veekaitse õppekavad) ja kellel laia matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 20 punkti (Maaehituse õppekava korral väiksem kui 30 punkti) või kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 80 punkti.

2. vastuvõtukatse: joonistuskatse neile kandidaatidele, kes kandideerivad Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavale.

3. vastuvõtukatse: test neile kandidaatidele, kes kandideerivad Metsanduse õppekavale.

4. vastuvõtukatse: motivatsioonikiri neile kandidaatidele, kes kandideerivad Tehnika ja tehnoloogia, Tehnotroonika, Puidutöötlemise tehnoloogia, Keskkonnakaitse, Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, Toiduainete tehnoloogia ning Veterinaarmeditsiini õppekavadele. (NB! Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.)

 

AJAKAVA

Vastuvõtukatsed toimuvad alljärgnevatel kuupäevadel:

vastuvõtukatsed matemaatikas toimuvad 3. juulil ja 10. juulil algusega kell 10.00 Maaülikoolis. 

vastuvõtukatse: joonistuskatse toimub vahemikus 20. juuni kuni 11. juuli Maaülikoolis. 

vastuvõtukatse: test toimub vahemikus 20. juuni kuni 11. juuli veebis (Moodle). 

Sisseastuja valib sobiva vastuvõtukatse aja SAISis avaldust esitades. Valik on siduv, st katsele tuleb ilmuda valitud päeval! 

 

SISUKIRJELDUSED

VASTUVÕTUKATSE MATEMAATIKAS

Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale vastuvõtu ajakavas näidatud ja SAISis valitud toimumisajal. Vastuvõtukatset hinnatakse 100-pallisüsteemis ja konkursipunktide saamiseks viiakse tulemused 10-pallisüsteemi. Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks tehnika valdkonnas. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning tasapinnaliste ja ruumiliste kujunditega seotud arvutamise oskus.

Vastuvõtukatsel on vaja lahendada 20 küsimusest koosnev test ja 8 ülesannet. Katse maksimumpunktide arv on 100. Iga küsimus testis on valikvastustega ja õige vastus annab ühe punkti  ning iga ülesanne annab 10 punkti. Töö ajal võib kasutada kalkulaatorit, kuid kõik teised seadmed (telefonid, nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid) on keelatud. Testi lahendamise aeg on 45 minutit ja ülesannete lahendamise maksimumaeg on 150 minutit.

Vastuvõtukatse sisaldab järgmisi gümnaasiumis õpitud teemasid:
1. tehted murdudega (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, taandamine);
2. algebraliste avaldiste lihtsustamine, korrutamise abivalemite kasutamine algebraliste avaldiste teisendamisel;
3. sirge võrrandi koostamine;
4. aritmeetiline- ja geomeetriline jada;
5. eksponent- ja logaritmfunktsioon;
6. trigonomeetrilised funktsioonid;
7. võrratus, võrratussüsteemid, võrratuste lahendite piirkonnad;
8. protsentülesanded;
9. funktsioon – algebraline avaldis, graafiline esitlus;
10. funktsiooni piirväärtus;
11. funktsiooni tuletis;
12. funktsiooni uurimine – määramispiirkond, ekstreemumid, käänupunktid, asümptoodid, graafik;
13. stereomeetria,
14. integraalarvutus.
Vastuvõtukatse ettevalmistamiseks soovitame läbi lahendada erinevate aastate riigi­eksamite ülesandeid. Erilist tähelepanu tasub pöörata II osa ülesannetele, kuna nendest paljud on insenerile väga vajaliku ruumilise mõtlemise arendamiseks. Ülesanded leiad aadressilt: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

 

VASTUVÕTUKATSE: JOONISTUSKATSE

KESKKONNAPLANEERIMISE JA MAASTIKUKUJUNDUSE ÕPPEKAVAL

Kandidaat valib kandideerimisavaldust esitades SAISi kaudu endale sobiva katse tegemise aja, mis on tema jaoks siduv. Kui kandidaat ei vali ise kandideerimisavalduse esitamisel katse tegemise aega, määrab selle aja tema jaoks vastuvõtukomisjon ja teavitab kandidaati avalduses antud e-posti aadressi kaudu hiljemalt avalduste vastuvõtuperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval. Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale.

Vastuvõtukatse on kaheosaline: joonistamine (kestus 2 tundi) ja sellele järgnev joonistusi käsitlev vestlus (10 minutit).

Joonistamise osas (120 minutit) saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikmelt neli erinevat teksti – ühe lihtsama, ühe keskmise raskusastmega ja kaks kõrge raskusastmega. Kandidaat peab välja valima kolm teksti, mille järgi tuleb kandidaadil teha kolm visandit (iga valitud teksti kohta/ põhjal üks). Visandid tehakse A4 formaadis valgele paberile (harilik koopiamasinapaber) kandidaadi poolt valitud joonistusvahendiga (nt harilik pliiats, värvipliiats, tintenpen vmt). Paberilehed saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikme käest, joonistusvahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Joonistamine toimub samaaegselt teiste kandidaatidega ja horisontaalse laua taga istudes. Joonistamise järel annab kandidaat oma nimega varustatud visandid komisjoniliikme kätte.

Joonistamisele järgneb kohe individuaalse vestluse osa (10 minutit), mille käigus saab üliõpilaskandidaat kahele komisjoniliikmele selgitada oma visandite sisu ja seotust nende aluseks olnud tekstidega. Vestlemine toimub jooksva järjekorra alusel kuni kõik eelnenud joonistamise voorus osalenud kandidaadid on saanud oma visandite konteksti avada.

Vastuvõtukatse annab maksimaalselt 10 punkti. Komisjon hindab kandidaadi visandeid ja sellele järgnenud vestlust järgnevalt: iga visandi puhul on võimalik artistlikkuse eest saada 0-3 punkti ja lisaks võib komisjon anda veel ühe lisapunkti (kokku 10 punkti) visanditest ja vestlusest avaldunud kõrge erialase motiveerituse puhul.

 

VASTUVÕTUKATSE: TEST

METSANDUSE ÕPPEKAVAL

Testi metsanduse õppekavale kandideerimiseks saab teha veebis (Moodles) 20. juunist kuni 11. juulini. Alates 20. juunist hakkab  vastuvõtukomisjon saatma kandidaatidele (sealhulgas ka varem avalduse esitanutele) SAIS-i kaudu e-kirju vajaliku infoga (Moodle link ja võti). Testi saab sooritada eelpooltoodud ajavahemikul kandidaadile sobival ajal üks kord, testi sooritamiseks on aega 40 minutit. Vastuvõtukatset hinnatakse 5-pallisüsteemis, minimaalne tulemus konkureerimiseks on 3 palli.

Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks metsanduse valdkonnas. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus, motivatsioon valitud eriala õppimiseks.

 

VASTUVÕTUKATSE: MOTIVATSIOONIKIRI

KESKKONNAKAITSE ÕPPEKAVAL

Kandideerides keskkonnakaitse bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida keskkonnakaitset, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted keskkonnakaitsega, keskkonna kaitsmisega seotud tegevustega või keskkonnakaitse alased õpingud (läbi meedia, vanemate/tuttavate töökoht, ise töötanud, osalus keskkonnakaitse alases tegevuses, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega keskkonnakaitse erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millised keskkonnakaitset puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTMISE JA TURUSTAMISE ÕPPEKAVAL

Kandideerides põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega või sellealased varasemad õpingud (oma/vanemate talu, vanemate/tuttavate töökoht, ise töötanud, läbi meedia, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millisena kujutan ette põllumajandussaaduste tootmise tulevikku?
6. Millised põllumajandussaaduste tootmist puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?
7. Mis minu arvates motiveerib noori ennast põllumajandussaaduste tootmisega siduma?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida toiduainete tehnoloogiat, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted toiduainete tootmisega või toiduainete tehnoloogia alased õpingud (kooliekskursioon, vanemate/tuttavate töökoht, läbi meedia, ise töötanud, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega toiduainete tehnoloogia erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millised toiduainetööstusi puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

VETERINAARMEDITSIINI ÕPPEKAVAL

Motivatsioonikiri (esitada SAISis koos avaldusega, digitaalselt allkirjastatud, ilma failita avaldust vastu ei võeta) peab sisaldama järgmist informatsiooni:
1. Miks ma tahan õppida loomaarstiks?
2. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega veterinaarmeditsiini erialal?
3. Varasemad loodusteaduste, loomakasvatuse või veterinaaria alased õpingud kutsehariduse tasemel või kõrgkoolis (omandatud kraadid ja kvalifikatsioonid);
4. Varasem töökogemus, mis on seotud loomadega ja/või veterinaariaga;
5. Millises veterinaaria valdkonnas näen ennast pärast lõpetamist tegutsemas?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

PUIDUTÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Motivatsioonikirjas selgitab üliõpilaskandidaat, mis motiveerib teda valitud õppekaval eriala omandama, millised tema senised tegevused ja/või huvid toetavad valitud erialal õppimist ning millisena näeb ta oma tulevikuperspektiivi valitud erialal.

1. Miks ma tahan õppima asuda puidutöötlemise tehnoloogia õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval?
3. Toon välja, mis mind puidutöötlemise tehnoloogia õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikiri (3000–4000 tähemärki koos tühikutega) kirjutatakse vormile (link vormile).

 

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Motivatsioonikirjas selgitab üliõpilaskandidaat, mis motiveerib teda valitud õppekaval eriala omandama, millised tema senised tegevused ja/või huvid toetavad valitud erialal õppimist ning millisena näeb ta oma tulevikuperspektiivi valitud erialal.

1. Miks ma tahan õppima asuda tehnika ja tehnoloogia õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist tehnika ja tehnoloogia õppekaval?
3. Toon välja, mis mind tehnika ja tehnoloogia õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikiri (3000–4000 tähemärki koos tühikutega) kirjutatakse vormile (link vormile).

 

TEHNOTROONIKA ÕPPEKAVAL

Kandideerides tehnotroonika rakenduskõrghariduse õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Motivatsioonikirjas selgitab üliõpilaskandidaat, mis motiveerib teda valitud õppekaval eriala omandama, millised tema senised tegevused ja/või huvid toetavad valitud erialal õppimist ning millisena näeb ta oma tulevikuperspektiivi valitud erialal.

1. Miks ma tahan õppima asuda tehnotroonika õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist tehnotroonika õppekaval?
3. Toon välja, mis mind tehnotroonika õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikiri (3000–4000 tähemärki koos tühikutega) kirjutatakse vormile (link vormile).

 

Motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatud fail tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.