Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSE

Eesti Maaülikool korraldab 2024. aastal järgmised vastuvõtukatsed (NB! Vastuvõtukatsele tulles tuleb esitada isikut tõendava dokument!):

1.1. vastuvõtukatse matemaatikas neile kandidaatidele, kes kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil (Tehnika ja tehnoloogia, Tehnotroonika, Maaehituse ning Vesiehituse ja veekaitse õppekavad) ja kellel laia matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 20 punkti (Maaehituse õppekava korral väiksem kui 30 punkti) või kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 80 punkti.

1.2. vastuvõtukatse matemaatikas neile kandidaatidele, kes kandideerivad kitsa matemaatika nõudega konkursil, kuid soovivad oma tulemust parandada või kellel riigieksami tulemus üldse puudub. Vastuvõtukatse matemaatikas sisu on sama, mis laia matemaatika nõudega konkurssidele kandideerijatel.

2. vastuvõtukatse: joonistuskatse neile kandidaatidele, kes kandideerivad Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavale.

3. vastuvõtukatse: test neile kandidaatidele, kes kandideerivad Metsanduse õppekavale.

4. vastuvõtukatse: motivatsioonikiri neile kandidaatidele, kes kandideerivad Keskkonnakaitse, Loomakasvatuse, Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise, Puidutöötlemise tehnoloogia, Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, Tehnika ja tehnoloogia, Tehnotroonika, Toiduainete tehnoloogia, Vesiehituse ja veekaitse  ning Veterinaarmeditsiini õppekavadele. (NB! Motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatud fail tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.)

 

AJAKAVA

Vastuvõtukatsed toimuvad vahemikus 20. juuni - 9. juuli:

vastuvõtukatsed matemaatikas toimuvad 4. ja 8. juuli, algusega kell 10.00 (lõpp kell 12.30) Maaülikoolis - Kreutzwaldi 56/1-A202. 

vastuvõtukatse: joonistuskatse ajad 21. juuni (14-17), 2. juuli (14-17), 3. juuli (10-13; 14-17), 4. juuli (10-13; 14-17), 5. juuli (10-13; 14-17), 8. juuli (10-13; 14-17), katse toimub Maaülikoolis - Kreutzwaldi 56/1-A401, joonistamisele järgneb vestlus ruumis A403. Katsel osalejate piirarv on 15 kandidaati. 

vastuvõtukatse: test (ajad avalikustatakse hiljemalt märtsis) toimub veebis (Moodle). 

Sisseastuja valib sobiva vastuvõtukatse aja SAISis avaldust esitades. Valik on siduv, st katsele tuleb ilmuda valitud päeval! 

 

SISUKIRJELDUSED

VASTUVÕTUKATSE MATEMAATIKAS

Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale vastuvõtu ajakavas näidatud ja SAISis valitud toimumisajal. Vastuvõtukatset hinnatakse 100-pallisüsteemis ja konkursipunktide saamiseks viiakse tulemused 10-pallisüsteemi. Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks tehnika valdkonnas. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning tasapinnaliste ja ruumiliste kujunditega seotud arvutamise oskus.

Vastuvõtukatsel on vaja lahendada 20 küsimusest koosnev test ja 8 ülesannet. Katse maksimumpunktide arv on 100. Iga küsimus testis on valikvastustega ja õige vastus annab ühe punkti  ning iga ülesanne annab 10 punkti. Töö ajal võib kasutada kalkulaatorit, kuid kõik teised seadmed (telefonid, nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid) on keelatud. Testi lahendamise aeg on 45 minutit ja ülesannete lahendamise maksimumaeg on 150 minutit.

Vastuvõtukatse sisaldab järgmisi gümnaasiumis õpitud teemasid:
1. tehted murdudega (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, taandamine);
2. algebraliste avaldiste lihtsustamine, korrutamise abivalemite kasutamine algebraliste avaldiste teisendamisel;
3. sirge võrrandi koostamine;
4. aritmeetiline- ja geomeetriline jada;
5. eksponent- ja logaritmfunktsioon;
6. trigonomeetrilised funktsioonid;
7. võrratus, võrratussüsteemid, võrratuste lahendite piirkonnad;
8. protsentülesanded;
9. funktsioon – algebraline avaldis, graafiline esitlus;
10. funktsiooni piirväärtus;
11. funktsiooni tuletis;
12. funktsiooni uurimine – määramispiirkond, ekstreemumid, käänupunktid, asümptoodid, graafik;
13. stereomeetria,
14. integraalarvutus.
Vastuvõtukatse ettevalmistamiseks soovitame läbi lahendada erinevate aastate riigi­eksamite ülesandeid. Erilist tähelepanu tasub pöörata II osa ülesannetele, kuna nendest paljud on insenerile väga vajaliku ruumilise mõtlemise arendamiseks. Ülesanded leiad aadressilt: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

 

VASTUVÕTUKATSE: JOONISTUSKATSE

KESKKONNAPLANEERIMISE JA MAASTIKUKUJUNDUSE ÕPPEKAVAL

Kandidaat valib kandideerimisavaldust esitades SAISi kaudu endale sobiva katse tegemise aja, mis on tema jaoks siduv. Kui kandidaat ei vali ise kandideerimisavalduse esitamisel katse tegemise aega, määrab selle aja tema jaoks vastuvõtukomisjon ja teavitab kandidaati avalduses antud e-posti aadressi kaudu hiljemalt avalduste vastuvõtuperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval. Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale.

Vastuvõtukatse on kaheosaline: joonistamine (kestus 2 tundi) ja sellele järgnev joonistusi käsitlev vestlus (10 minutit).

Joonistamise osas (120 minutit) saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikmelt viis erinevat teksti – ühe lihtsama, kaks keskmise raskusastmega ja kaks kõrge raskusastmega. Kandidaat peab välja valima kolm teksti, mille järgi tuleb kandidaadil teha kolm visandit (iga valitud teksti kohta/ põhjal üks). Visandid tehakse A4 formaadis valgele paberile (harilik koopiamasinapaber) kandidaadi poolt valitud joonistusvahendiga (nt harilik pliiats, värvipliiats, tintenpen vmt). Paberilehed saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikme käest, joonistusvahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Joonistamine toimub samaaegselt teiste kandidaatidega ja horisontaalse laua taga istudes. Joonistamise järel annab kandidaat oma nimega varustatud visandid komisjoniliikme kätte.

Joonistamisele järgneb kohe individuaalse vestluse osa (10 minutit), mille käigus saab üliõpilaskandidaat kahele komisjoniliikmele selgitada oma visandite sisu ja seotust nende aluseks olnud tekstidega. Vestlemine toimub jooksva järjekorra alusel kuni kõik eelnenud joonistamise voorus osalenud kandidaadid on saanud oma visandite konteksti avada.

Vastuvõtukatse annab maksimaalselt 10 punkti. Komisjon hindab kandidaadi visandeid ja sellele järgnenud vestlust järgnevalt: iga visandi puhul on võimalik artistlikkuse eest saada 0-3 punkti ja lisaks võib komisjon anda veel ühe lisapunkti (kokku 10 punkti) visanditest ja vestlusest avaldunud kõrge erialase motiveerituse puhul.

 

VASTUVÕTUKATSE: TEST

METSANDUSE ÕPPEKAVAL

Testi metsanduse õppekavale kandideerimiseks saab teha veebis (Moodles) 20. juunist 9. juulini (k.a). Alates 20. juunist hakkab vastuvõtukomisjon saatma kandidaatidele (sealhulgas ka varem avalduse esitanutele) SAIS-i kaudu e-kirju vajaliku infoga (Moodle link ja võti). Testi saab sooritada eelpooltoodud ajavahemikul kandidaadile sobival ajal üks kord, testi sooritamiseks on aega 40 minutit. Vastuvõtukatset hinnatakse 5-pallisüsteemis, minimaalne tulemus konkureerimiseks on 3 palli.

Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks metsanduse erialal. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus, motivatsioon metsanduse õppimiseks.

 

VASTUVÕTUKATSE: MOTIVATSIOONIKIRI

KESKKONNAKAITSE ÕPPEKAVAL

Kandideerides keskkonnakaitse bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida keskkonnakaitset, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted keskkonnakaitsega, keskkonna kaitsmisega seotud tegevustega või keskkonnakaitse alased õpingud (läbi meedia, vanemate/tuttavate töökoht, ise töötanud, osalus keskkonnakaitse alases tegevuses, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega keskkonnakaitse erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millised keskkonnakaitset puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

LOOMAKASVATUSE ÕPPEKAVAL

Kandideerides loomakasvatuse bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

Millal ja kuidas tekkis mul huvi loomakasvatuse eriala õpingute vastu?
  * Milline oli see hetk või kogemus, mis pani mind mõtlema loomakasvatuse eriala õpingutele?
  * Kas oli konkreetne sündmus või pikk järkjärguline protsess, mis viis huvi tekkimiseni?
  * Kuidas see huvi on aja jooksul arenenud või süvenenud?
Millised on minu varasemad kogemused (sh õpingud) erinevate põllumajandusloomadega?
  * Milliseid põllumajandusloomi oled varasemalt tundma õppinud või nendega kokku puutunud?
  * Kas oled osalenud mõnes loomakasvatusega seotud projektis, praktikal või töös?
  * Millised olid Sinu rollid ja vastutusvaldkonnad nendes?
Millised on loomakasvatuse õppekavas need valdkonnad ja õppeained (vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis), mis mulle kõige rohkem huvi pakuvad? Palun põhjenda.
  * Mis konkreetselt õppekavas mind kõnetab või köidab?
  * Kas on mõni konkreetne õppeaine või valdkond, mis tundub eriti huvitav või oluline minu tulevase karjääri seisukohalt?
  * Kuidas näen end nende õppeainete või valdkondade rakendamist tulevikus?
Millised on minu 5-10 aasta tulevikuplaanid ja soovid õpingute jätkamisel/töökoha valikul?
  * Kuidas ma näen end tulevikus seotuna loomakasvatuse valdkonnaga?
  * Millised on minu eesmärgid ja ambitsioonid seoses loomakasvatusega järgmise 5-10 aasta jooksul?
  * Kas on mõni konkreetne töökoht või valdkond, kuhu sooviksid tulevikus suunduda?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

MAAMAJANDUSLIKU ETTEVÕTLUSE JA FINANTSJUHTIMISE ÕPPEKAVAL

Kandideerides maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppima asuda sellele õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja missuguseid kogemusi on mul olnud maamajanduse, ettevõtluse ja/või finantsjuhtimisega?
3. Missugused õpiväljundid ja õppeained mind selles õppekavas kõige enam kõnetavad? Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?
5. Kui saaksin valida ükskõik millise ülikooli ja eriala kuhu õppima minna, siis mis oleks minu valik ja miks?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

PUIDUTÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta, motivatsioonikirja vormi leiad SIIT). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppima asuda puidutöötlemise tehnoloogia õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval?
3. Toon välja, mis mind puidutöötlemise tehnoloogia õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 4000 tähemärki.

 

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTMISE JA TURUSTAMISE ÕPPEKAVAL

Kandideerides põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega või sellealased varasemad õpingud (oma/vanemate talu, vanemate/tuttavate töökoht, ise töötanud, läbi meedia, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millisena kujutan ette põllumajandussaaduste tootmise tulevikku?
6. Millised põllumajandussaaduste tootmist puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?
7. Mis minu arvates motiveerib noori ennast põllumajandussaaduste tootmisega siduma?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta, motivatsioonikirja vormi leiad SIIT). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppima asuda tehnika ja tehnoloogia õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist tehnika ja tehnoloogia õppekaval?
3. Toon välja, mis mind tehnika ja tehnoloogia õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 4000 tähemärki.

 

TEHNOTROONIKA ÕPPEKAVAL

Kandideerides tehnotroonika rakenduskõrgharidusõppe õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta, motivatsioonikirja vormi leiad SIIT). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppima asuda tehnotroonika õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist tehnotroonika õppekaval?
3. Toon välja, mis mind tehnotroonika õppekavas kõige enam kõnetab (spetsialiseerumine/teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 4000 tähemärki.

 

TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Kandideerides toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida toiduainete tehnoloogiat, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted toiduainete tootmisega või toiduainete tehnoloogia alased õpingud (kooliekskursioon, vanemate/tuttavate töökoht, läbi meedia, ise töötanud, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega toiduainete tehnoloogia erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millised toiduainetööstusi puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

VESIEHITUSE JA VEEKAITSE ÕPPEKAVAL

Kandideerides vesiehituse ja veekaitse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppima asuda vesiehituse ja veekaitse õppekavale? Miks ma arvan, et see õppekava sobib mulle?
2. Kas ja kuidas minu varasemad saavutused, õpingud või kogemused ja huvid toetavad õppimist vesiehituse ja veekaitse õppekaval?
3. Toon välja, mis mind vesiehituse ja veekaitse õppekavas kõige enam kõnetab (teema/õppeaine jne) ja mille läbimist ootan õppekavas kõige suurema huviga. Miks? (Vaata õppekava EMÜ õppeinfosüsteemis)
4. Millisena näen oma tulevikuperspektiivi valitud erialal?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

VETERINAARMEDITSIINI ÕPPEKAVAL

Kandideerides veterinaarmeditsiini bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe õppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:
1. Miks ma tahan õppida loomaarstiks?
2. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega veterinaarmeditsiini erialal?
3. Varasemad loodusteaduste, loomakasvatuse või veterinaaria alased õpingud kutsehariduse tasemel või kõrgkoolis (omandatud kraadid ja kvalifikatsioonid);
4. Varasem töökogemus, mis on seotud loomadega ja/või veterinaariaga;
5. Millises veterinaaria valdkonnas näen ennast pärast lõpetamist tegutsemas?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

 

Motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatud fail tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.