Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSE

Eesti Maaülikool korraldab 2023. aastal vastuvõtukatse matemaatikas neile kandidaatidele, kes kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil (tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, maaehituse ning vesiehituse ja veekaitse õppekavad) ja kellel laia matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 20 punkti (maaehituse õppekva korral väiksem kui 30 punkti) või kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 80 punkti.

NB! Matemaatika vastuvõtukatse on mõeldud ainult laia matemaatika nõudega konkursile kandideerijale

NB! Vastuvõtukatsele tulles tuleb esitada isikut tõendava dokument!

 

AJAKAVA

Vastuvõtukatsed toimuvad alljärgnevatel kuupäevadel:

vastuvõtukatse matemaatikas toimub peatselt teada antavatel kuupäevadel Maaülikoolis. 

 

Sisseastuja valib sobiva vastuvõtukatse aja SAISis avaldust esitades. Valik on siduv, st katsele tuleb ilmuda valitud päeval! 

 

SISUKIRJELDUSED

VASTUVÕTUKATSE MATEMAATIKAS

Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale vastuvõtu ajakavas näidatud ja SAISis valitud toimumisajal. Vastuvõtukatset hinnatakse 100-pallisüsteemis ja konkursipunktide saamiseks viiakse tulemused 10-pallisüsteemi. Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks tehnika valdkonnas. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning tasapinnaliste ja ruumiliste kujunditega seotud arvutamise oskus.

Vastuvõtukatsel on vaja lahendada 20 küsimusest koosnev test ja 8 ülesannet. Katse maksimumpunktide arv on 100. Iga küsimus testis on valikvastustega ja õige vastus annab ühe punkti  ning iga ülesanne annab 10 punkti. Töö ajal võib kasutada kalkulaatorit, kuid kõik teised seadmed (telefonid, nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid) on keelatud. Testi lahendamise aeg on 45 minutit ja ülesannete lahendamise maksimumaeg on 150 minutit.

Vastuvõtukatse sisaldab järgmisi gümnaasiumis õpitud teemasid:
1. tehted murdudega (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, taandamine);
2. algebraliste avaldiste lihtsustamine, korrutamise abivalemite kasutamine algebraliste avaldiste teisendamisel;
3. sirge võrrandi koostamine;
4. aritmeetiline- ja geomeetriline jada;
5. eksponent- ja logaritmfunktsioon;
6. trigonomeetrilised funktsioonid;
7. võrratus, võrratussüsteemid, võrratuste lahendite piirkonnad;
8. protsentülesanded;
9. funktsioon – algebraline avaldis, graafiline esitlus;
10. funktsiooni piirväärtus;
11. funktsiooni tuletis;
12. funktsiooni uurimine – määramispiirkond, ekstreemumid, käänupunktid, asümptoodid, graafik;
13. stereomeetria,
14. integraalarvutus.
Vastuvõtukatse ettevalmistamiseks soovitame läbi lahendada erinevate aastate riigi­eksamite ülesandeid. Erilist tähelepanu tasub pöörata II osa ülesannetele, kuna nendest paljud on insenerile väga vajaliku ruumilise mõtlemise arendamiseks. Ülesanded leiad aadressilt: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/