Ökonoomika ja ettevõtlus

Majandus juhib ühiskonna käekäiku ning kannab elutähtsat rolli meie elustandardi hoidmisel. Ökonoomika ja ettevõtluse magistriõppekava eesmärk on valmistada sind ette maamajanduse eksperdiks, kelle erialased teadmised võimaldavad juhtida ning ettevõtteid ja projekte majanduslikult nõustada. Anname sulle ka tööriistad meeskonnatöö ja ühistute juhtimiseks, mis tagab sulle võimaluse teha tulemuslikku koostööd eri organisatsioonide vahel. Mõistagi saad sa ka hea ettevalmistuse teadus- ja arendustööks. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 • Mulle pakub huvi maamajandus. 

 • Ma olen informeeritud ja mõtlen huviga kaasa ühiskonnas aktuaalsetel teemadel. 

 • Soovin teada, mis on biomajandus, jätkusuutlikkus ja keskkonnasäästlikkus ning sellest, kuidas neid ühiselt käsitleda. 

 • Mind köidab majanduse analüüsimine. 

 • Mulle meeldib ja sobib inimeste ja protsessid juhtimine. 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

Õpid hindama konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ringbiomajanduses ning juhtima innovatsiooni, investeeringuid ja ettevõtlusega seotud riske majanduskeskkondades. Samuti õpid kasutama kaasaegseid majandusanalüüsi meetodeid, et lahendada ettevõtlusega seotud küsimusi  ning kujundada strateegiaid ressursside efektiivsemaks juhtimiseks.  

 

Mida õpid?  

 • Äriprotsesside juhtimise mooduli läbinu oskab analüüsida organisatsiooni majandustegevust, planeerida ja juhtida investeeringuid; omab teadmisi ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni suundumustest maamajanduses; omab sügavaid teadmisi ringbiomajanduse väärtusahelatest.  

 • Ökonoomika mooduli läbinu omab ülevaadet regionaalökonoomikast, maamajandust kujundavatest poliitikatest ning avaliku sektori ökonoomika eesmärkidest.  

 • Ettevõtlusmooduli läbinu omab laialdasi teadmisi ettevõtte juhtimisest ning oskab planeerida ettevõtte turundusstrateegiaid; oskab organiseerida ettevõtte personalitööd tunneb koostöö ja ühistute toimimise põhimõtteid; tunneb tsiviilseadustiku erinevaid vorme ja lepingutega seotud juriidilisi aspekte.  

 • Uurimistöö mooduli läbinu omab avaliku esinemise ja argumenteerimise oskust, oskab oma erialal suuliselt ja kirjalikult korrektselt väljenduda; kavandab ja teostab iseseisvalt või koostöös uurimistöid, valides meetodeid lähtuvalt allikate ja uurimisprobleemi iseloomust.  

 • Praktikamooduli läbinu oskab iseseisvalt määratleda ja lahendada ettevõttes tekkivaid majanduslikke küsimusi.  

Vaata õppekava siit.   

Vaata õppeplaani siit.   

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse: teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö oskust, meeskonnatöö oskust, koostööoskust ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisoskust. Meie tudengid käivad praktikal Eesti suuremates ja väiksemates maapiirkonnas asuvates ning õpitava valdkonnaga seotud ettevõtetes. 

 • Juhtumipõhine ettevõttepraktika on magistriõppe õppekava „Ökonoomika ja ettevõtlus“ kohustuslik aine. Praktika eesmärk on õpitud erialal omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine ettevõttes või asutuses valitud juhtumi põhjal. Praktika läbinuna oskad iseseisvalt piiritleda ja analüüsida ettevõtte funktsioneerimisega tekkivaid majandusteaduslikke probleeme, kavandada probleemlahenduste käiku ning oled saanud meeskonnatöö, informatsiooni kogumise ning selle süstematiseerimise kogemuse. Praktikakohaks võib olla kas äriühing, FIE, kohalik omavalitsus, ministeerium või selle allasutus ja muud organisatsioonid. Lubatud on praktika sooritamine ka välismaal. Samuti võib praktika kohaks olla töökoht, kus üliõpilane ise töötab. 

 

Tutvu õppejõududega 

Rando Värnik, õppetooli juht ja maamajandusökonoomika professor, maamajanduse ökonoomika õppetool. Rando õpetab ringbiomajanduse väärtusahelaid. 
Ülle Roosmaa, põllumajandusökonoomika lektor, maamajanduse ökonoomika õppetool. Ülle õpetab Investeeringute juhtimist ja finantseerimist. 
Uno Silberg, Euroopa Liidu poliitikate vanemlektor, maamajanduse ökonoomika õppetool. Uno õpetab avaliku sektori ökonoomikat ning põllumajandus- ja struktuuripoliitikat. 
Taavi Kiisk, nooremteadur, maamajanduse ökonoomika õppetool. Taavi õpetab koostöö ja ühistute õppeainet 

Saa meiega tuttavaks!  

 

Õppekeskkond 

 • Õpe toimub EMÜ Tartu linnakus Tähtveres, kus kõik vajalik on käe-jala juures. Tutvu meie õppetooli ja instituudiga läbi videote! 

 

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused 

 • Meie magistriõppe lõpetajad on oodatud doktorantuuri! Ootame enda akadeemilistesse ridadesse edasipüüdlikke, teadmishimulisi ja julgeid noori väga! 

 

Karjäär 

 • Meie lõpetajad on leidnud tööd erinevate erialaspetsialistidena avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad asuda tööle näiteks ettevõtte tegevjuhina, arendusjuhina, poliitika kujundajana või administreerijana maaelu juhtimisorganites.  

 • Vilistlased on magistrisse edasi õppima tulekut põhjendanud järgmiselt. „Bakalaureus andis algteadmised ja sellise ülevaatliku pildi, aga päris detailsemad ja põhjalikud teadmised tulid magistrist. Omavahel jõudsime kursusekaaslastega ka sellise hüüdlauseni: Ära anna poolel teel alla. Jätka õpinguid magistris!“ 

 

„Bakalaureuseõpe andis mulle head baasteadmised valitud erialast. Lõpetades puudus mul veel siiski kindel siht, mida edasi teha. Juba omandatud teadmiste täiendamine magistriõppes tundus mõistlik samm, sest kindel tee kuhu edasi minna puudus. Magistriõppe jooksul leidsin osalise koormusega mõneti erialaga seotud töökoha. Seal sain rakendada teoorias õpitud teadmisi ka praktikas ning luua loogilisi seoseid. Lisaks sain läbi töö ka inspiratsiooni magistritöö kirjutamiseks ringmajanduse teemal. Seega leidsin nende kahe aasta jooksul huvipakkuva töökoha, sain praktikas omandatud teadmisi rakendada, avastasin enda jaoks ringmajanduse teema ning lisaks sellele omandasin magistrikraadi. Kui bakalaureuse lõpus tundus veel segane ja kõhklesin, kas jätkata, siis tagantjärgi mõeldes avas see samm paljud uued uksed" – Kristina Hiir

 

„Eesti Maaülikool andis mulle julguse ja usu endasse. Algselt suured ja üle jõu käivad eesmärgid andsid hiljem tagasi vaadates mõnusa rahulolutunde ja tohutu kogemuse“ – Liina Helstein, SPARK Demo projektijuht

Õppeaste: magistriõpe 

Õppevorm: sessioonõpe  

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 30 

 

Vastuvõtt 2024

Täiendav vastuvõtt 9. - 15. august​. Avaldusi saab esitada 15. augusti kella 15.00-ni elektroonselt aadressil www.sais.ee.

 

Vastuvõtunõuded õppekavale  

 • eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne 1 kuni 5 punkti; 

 • vastuvõtukatse (eksam) 1 kuni 5 punkti. 

 

Asendusvõimalused 

 • vastuvõtukatse (eksam) – eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hinne (lisa 3)  

Avaldust tehes saad märkida, kas valid vestluse aja või soovid vastuvõtukatse asendamist lõputöö/-eksami hindega. Vastuvõtutöötaja vaatab avalduse laekumisel üle ning annab teada, kui tuleb ikkagi katsele tulla. 

 

Õppekavajuht:  

Jüri Lehtsaar, PhD, vanemlektor, Maamajanduse ökonoomika õppetool, jyri.lehtsaar@emu.ee ;

 

Õppekorraldusspetsialist: 

Moona Arrak, peaspetsialist, ökonoomika ja ettevõtlus, põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

moona.arrak@emu.ee, +3727313018