Nagoya protokolli rakendamine

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise NAGOYA PROTOKOLL

 

 

KEHTIB Euroopa Liidus alates 16. mai 2014 ning on reguleeritud otsekohalduva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 511/2014: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=ET

 

EESMÄRK on tagada igasuguse taimse, loomse, mikrobioloogilise või muu päritoluga materjali (nii reaalselt kui potentsiaalselt väärtusliku) kasutamisest saadavate tulude õiglane ja erapooletu jaotamine.

 

KASUTAMINE on Nagoya protokolli mõistes geneetiliste ressursside geneetilise ja/või biokeemilise koostise alane teadus- ja arendustegevus (T&A ). T&A  - vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele. 

 

Eestis on Nagoya protokolli rakendamine reguleeritud looduskaitseseadusega (vt pt 91): https://www.riigiteataja.ee/akt/126012018010?leiaKehtiv

 

PÄDEVAD ASUTUSED 


Eestis on Nagoya protokolli rakendamisega seotud nn pädevad asutused Keskkonnaministeerium (kontaktisik Triin Sellis), Haridus- ja Teadusministeerium (kontaktisik Martin Ehasalu) ja Maaeluministeerium (kontaktisik Külli Kaare).

Ministeeriumide kontaktisikute poole võib pöörduda juhul, kui te ei ole leidnud protokolli rakendamise mõne probleemi kohta lahendusi.  

 

JÄRELEVALVEASUTUS: Keskkonnaamet.

 

TAUST: Protokoll on loodud eelkõige suure bioloogilise mitmekesisusega riikides olevate geneetiliste ressursside kaitseks. Igal riigil on Nagoya protokolli kohaselt õigus kehtestada juurdepääsupiirang oma riigi loodusressurssidele ehk kui see piirang on seatud, siis saab kasutamine toimuda vaid geneetilise ressursi omanikuga/pakkujaga vastastikku kokkulepitud tingimustel. Eesti ei ole kehtestanud oma riigi geneetilistele ressurssidele (GRide) juurdepääsupiirangut Nagoya protokolli mõistes, seega Eesti puutumus Nagoya protokolliga on hetkel läbi potentsiaalse GRide kasutamise. Kasutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud. 

 

Teadus- ja arendustegevust tegevad isikud peavad veenduma ning olema valmis tõendama oma töös kasutatava igasuguse taimse, loomse, mikrobioloogilise materjali õiguspärast omandamist ehk päritolu. Oluline on see, et kui teadlane/arendaja saab rahalisi vahendeid geneetiliste ressursside ja nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamist hõlmavate teadusuuringute jaoks ja/või geneetiliste ressursside või nendega seotud traditsiooniliste teadmiste kasutamise tulemusel jõutakse uue toote lõpliku väljavöötamiseni, peab ta esitama oma riigi vastava valdkonna pädevale asutusele teatud kindla info (kus ja millal on saadud geneetiline ressurss; vajadusel ehk kui konkreetse riigi ressursile on seatud piirang, siis päritoluriigi juurdepääsuluba ja vastastikku kokku lepitud tingimused, sh tulude jaotamise kohta info jne). Euroopa Liidus käib sellise info esitamine Euroopa Komisjoni loodud deklaratsioonide esitamise andmebaasi DECLARE (https://webgate.ec.europa.eu/declare) kaudu.

Abistavad küsimused, et jõuda vastuseni, kas ja mis kohustused rakenduvad teadlasele seoses Nagoya protokolliga: 

• kas ma kasutan oma töös geneetilist ressurssi (sh derivaadid) T&A tähenduses?

• kas sellele on saadud juurdepääs ja ma olen seda kasutanud pärast 12. oktoobrit 2014?

• mis on geneetilise ressurssi päritoluriik? 

• kas päritoluriik on Nagoya protokolli osaline?   Info Nagoya protokolli teabevõrgustikust: https://www.cbd.int/abs/

• kas päritoluriik on geneetilisele ressursile kehtestanud juurdepääsupiirangu?  Täpsem info: https://absch.cbd.int/countries

• kui jah, siis kontakteeru selle riigi pädeva asutusega juurdepääsuloa taotlemiseks.

Lisaks

• määruse nr 511/2014  art 4 – andmete ülesmärkimise, säilitamise ja edastamise kohustus. Märgi üles: rahvusvaheliselt tunnustatud vastavussertifikaat (juhul kui olemas), juurdepääsemise koht ja kuupäev; geneetilise ressurssi kirjeldus; otseallikas ja selle järgnevad kasutajad; kaasnevad lepingud; juurdepääsuload 

• kui geneetilist ressurssi kasutatakse teadustöös, mida rahastatakse: täida deklaratsioon DECLARE`is (https://webgate.ec.europa.eu/declare).

• kui geneetilist ressurssi kasutamisega on jõutud toote väljatöötamise lõppfaasi: täida deklaratsioon DECLARE´is (https://webgate.ec.europa.eu/declare).