Taimeteadus


 

MULLA JA TAIMSE MATERJALI LABORATOORNE ANALÜÜS JA NÕUANDED TULEMUSTE TÕLGENDAMISEKS

 

Märksõnad: taimekasvatus, aiandus, metsandus, haljastus, teadusuuringud.

 

Pakume teenust ja oskusteavet:

 

- mulla, turba ja kompostide keemiline analüüs;

- mulla füüsikaliste parameetrite laboratoorne analüüs;

- taimse materjali keemiline analüüs;

- nõuanded analüüsitulemuste rakendamiseks.

 

Analüüse tehakse nii teadusuuringute läbiviimiseks kui praktiliste majandamissoovituste andmiseks.

 

Mulla keemiliste ja füüsikaliste parameetrite analüüsi tulemuste põhjal pakutakse nõuannet näiteks

 

- väetusplaanide koostamiseks,

- muldade kasutussobivuse hinnanguteks ja

- maakasutuse planeerimiseks.

 

Alar Astover

Tel 731 3546

E-post alar.astover@emu.ee

Mullateaduse õppetool

 

 

AIAKULTUURIDE SORDID, VÄETAMINE, KASTMINE, SÄILITAMINE, SAAGI BIOKEEMILINE ANALÜÜS

 

Märksõnad: aiandus, puuviljandus, köögiviljandus, marjakasvatus, lillekasvatus.

 

Sordivõrdluskatsed, väetuskatsed, kastmiskatsed, säilituskatsed,  leheanalüüsid, viljade maitsenäitajate ja vilja tugevuse määramine.

 

Ulvi Moor

Tel 731 3513

E-post ulvi.moor@emu.ee

Aianduse õppetool

 

 

Juurde foto: Ulvi Moor 9.05

 

MARJADE JA PUUVILJADE KASVATAMINE JA TÖÖTLEMINE, TAIMSE TOORAINE TOOTEARENDUS JA BIOKEEMILISED ANALÜÜSID

Märksõnad: äriaedade rajajad, tootjad ja töötlejad, koduaednikud (koduaiapidajad), aiandushuvilised, taimse tooraine tootjad ja töötlejad, bioaktiivne koostis, funktsionaalne toit, looduskosmeetika, looduslikud taimekaitsevahendid.

 

Koolitus- ja konsultatsiooniteenused

 

 • Õuna- ja pirnipuu sortide valik (tava- ja mahekasvatus), istandike rajamine ja hooldamine.
 • Luuviljaliste kultuuride uued sordid, tolmlemispartnerite valik, kasvatamise (k.a mahe kasvatusviis) käigus ette tulevate raskuste lahendamine.
 • Marjakultuuride sortide valik, geneetilise ressursi vanade sortide tutvustamine, kasvatamine istandike rajamisest saagikoristuseni, haiguste ja kahjurite tundmaõppimine.
 • Lisaks pakume marja- ja puuviljakultuuride istikuid.
 • Tootearenduse ja pilootses mahus töötlemise teenus taimse tooraine tootjatele ning töötlejatele kõrge lisandväärtusega toiduliste ja mittetoiduliste toodete turule toomiseks.
 • Tooraine ja valmistoodete biokeemilised analüüsid, toitumisalane teave, nõuded pakendile.
 • Koostöö erinevate ettevõtlustoetuste kasutamisel.  

 

Piia Pääso

Tel 506 1316

E-post piia.paaso@emu.ee

Polli Aiandusuuringute Keskus

 

 

MAHEMESINDUS JA TOLMELDAMINE

 

Märksõnad: looduskaitseametkonnad, talupidajad, turismitalud, mesindustalud, koolid, lasteaiad.

 

Koolitus ja konsultatsioonid:

 

- mahemesila rajamiseks;

 • meemesilase, kimalaste ning erakmesilaste kasutamiseks putuktolmlevate kultuuride efektiivsemaks tolmeldamiseks;
 • meemesilase (idu)perede ja kimalaste pesade kasutamiseks katmikkultuuride tolmeldamisel;
 • kimalaste ja seltsinguliste mesilaste arvukuse tõstmiseks talumaastikes, et parandada nii metsamarjade kui ka kultuurkoosluste tolmeldamist;
 • looduskaitsealuste kimalaseliikide kaitseks;
 • mesilaselaadsete putukate kasutamiseks õuesõppe objektidena koolides ja turismitaludes;
 • mesilaste ja kimalaste kasvatamiseks ja kasutamiseks õppevahendina loodusõppe eesmärgil katsepesades.

 

Pakutava oskusteabe abil on võimalik suurendada putuktolmlevate kultuuride (nagu liblik- ja ristõielised) seemnesaake, samuti suurendada puuviljade ja marjade saagikust ja parandada saagi kvaliteeti.

 

Marika Mänd

Tel 731 3396

E-post marika.mand@emu.ee

Taimetervise õppetool

 

 

Erinevate taimekahjustajate määramine mitmesugustel kultuuridel (aia- ja põllukultuuridel, ilupuudel ja -põõsastel)

 

Märksõnad: konsultatsiooniteenus ja koolitused põllumajandus- ja haljastusfirmadele, vastavatele spetsialistidele, ühistutele, eraisikutele.

 

Konsultatsioonid ja koolitused

 

Pakume kvaliteetset oskusteavet ja koolitusi taimekahjustajate määramise ja nende arengu ning leviku kohta.

Anname soovitusi kahjustajate ennetamiseks ja tõrjeks (looduslikud vahendid, pestitsiidid).

 

Anne Must

E-post anne.must@emu.ee

Taimetervise õppetool

 

 

 

AIA- JA PÕLLUKULTUURIDE HAIGUSED

 

Märksõnad: aiandus, põllumajandus, taimehaigused, biopreparaatide testimine

 

Nõustamine ja koolitus

 

Pakume kvaliteetset oskusteavet põhiliste aia- ja põllukultuuride haigustekitajate kohta.

 

Laborianalüüsid

 

Teostame laborianalüüse põhiliste aia- ja põllukultuuride haiguste tuvastamiseks taimekoest ja mullast.

 

Viime läbi labori- ja põldkatseid, testimaks biopreparaatide efektiivsust taimepatogeenide populatsioonide mahasurumisel.

 

 

Kaire Loit

Tel 5664 2423

E-post kaire.loit@emu.ee

Taimetervise õppetool

 

UMBROHUTÕRJE

 

Märksõnad: mahe- ja tavaviljelus, herbitsiidid, umbrohutõrje maheviljeluses.

 

Nõustame:

- keemilise ja mehaanilise umbrohutõrje tegemisel;

- umbrohtumuse ennetamise ja umbrohutõrje võimaluste osas maheviljeluses;

- pestitsiidide valikul ja nende dooside optimeerimisel.

 

 

Liina Talgre

Tel 731 3503

E-post liina.talgre@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

 

 

HALJASVÄETISED JA KÜLVIKORD

 

Märksõnad: tava- ja maheviljelus, vahekultuurid, liblikõielised, mullaviljakus, külvikord. 

 

Nõustame:

 • haljasväetiste liigi ja kasvatustehnoloogia valikul (allakülvid, puhaskülvid, vahekultuurid);
 • külvikordade koostamisel, haljasväetiste külvikorda paigutamisel ja huumusbilansi koostamisel külvikorrale.

 

Viime läbi uurimisprojekte, sh koostöös mahe- ja tavatootjatega: uurime vahekultuurideks sobivaid liike ja nende mõju mullaomaduste parandamiseks.

 

Liina Talgre

Tel 731 3503

E-post liina.talgre@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

 

 

 

UUED PÕLLUKULTUURID JA TAIMEHAIGUSED

 

Märksõnad: bataat, õlikultuur, kasvatustehnoloogia, haigustekitaja.

 

Nõustame:

 • Eesti ilmastikutingimustesse sobivate uute põllukultuuride ja sortide (näiteks bataat, õlikultuurid – kanep, hirss) kasvatamine ja nende haigustekitajad;
 • kartulihaigused ja nende tõrje.

 

Eve Runno-Paurson

E-post eve.runno-paurson@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

 

KOHANEMINE KLIIMAMUUTUSTEGA

 

 

Märksõnad: taimekasvatus, põllukultuurid, biomass, taime stress, kliimamuutustega kohanemine, lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs.

 

Uuringud:

Taimekasvatus sõltub paljudest kliimaga seotud teguritest. Taime kohanemisvõimet kliimamuutuste ja stressiga hindame taimest lenduvate või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograafia-mass-spektromeetriga või kombineerituna fotosünteesi ja anatoomia uuringutega.

 

Analüüsime avamaal (põllul või metsas) või kontrollitud sisetingimustes (taimekambrites) kasvanud taimede fotosünteesi efektiivsust ja stressireaktsioone erinevate temperatuuride, niiskuse, valguse, süsihappegaasi ja osooni kontsentratsioonirežiimide ning erinevate väetiseannuste juures. Vajadusel kombineerime abiootiliste stressitegurite uuringuid biootiliste stressitegurite, näiteks kahjurite või patogeenide uuringutega.

 

 •  
 • taimede kohanemine kliimamuutustega;
 • taimede stressi, fotosünteesi ja lenduvühendite teemal;
 • hindame taimede biomassi/saagi moodustamise efektiivsust;
 • analüüs tulemuste tõlgendamisel.

 

Koostöö:

Viime koostöös taimekasvatajatega läbi projekte, näiteks uurime väetise mõju biootilistele stressoritele (kahjurid ja haigused).

 

Teenuste hinnakiri:

 •  

 

 

Tiia Kurvits (üldkontakt)

Tel 5590 8819

E-post tiia.kurvits@emu.ee

 

Kaia Kask (lenduvühendite analüüs)

E-post kaia.kask@emu.ee

 

Astrid Kännaste (taimede kohanemine ja stress)

E-post astrid.kannaste@emu.ee

 

Eero Talts (gaasivahetuse analüüs)

E-post eero.talts@emu.ee

 

Ülo Niinemets, õppetooli juht

E-post ylo.niinemets@emu.ee

 

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

 

 

 

 

 

TAIMEKUDEDE MIKROSKOOPILISED UURINGUD

 

Märksõnad: bioloogiateadused, taime anatoomia, kohanemine kliimamuutustega.

 

Analüüsime pehmete taimekudede anatoomiat:

- proovi võtmine koest ja selle fikseerimine;

- proovi sisestamine kunstvaiku (LR white);

- poolpaksude (1–2 µm) ja ultraõhukeste (70–110 nm) lõikude lõikamine ultramikrotoomiga;

- poolpaksude lõikude pildistamine valgusmikroskoobiga;

- ultraõhukeste lõikude pildistamine transmissioonelektronmikroskoobiga (TEM);

- preparaatide ettevalmistamine skaneerivaks elektronmikroskoopiaks (SEM);

- SEM-fotode tegemine;

- preparaatide pildianalüüs ja objektide mõõtmine.

 

Teenus on abiks mitmesuguste uurimistööde illustreerimiseks nii teaduslikes kui populaarteaduslikes väljaannetes. Pildianalüüs võimaldab hinnata kliimategurite mõju taime siseehitusele ning kombineerituna teiste taime füsioloogia uuringutega anda hinnang taime kohanemisvõimele muutuvas kliimas.

 

Tiina Tosens

Tel 5564 7569

E-post tiina.tosens@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool