Loomakasvatus


VEISE EMBRÜOTE SAAMINE DOONORLOOMADELT JA EMBRÜOTE SIIRDAMINE

 

Märksõnad: veisekasvatus.

 

Embrüosiirdamist kasutatakse väärtuslikelt emasloomadelt suurema arvu järglaste saamiseks ja karja geneetilise potentsiaali kiiremaks tõstmiseks, ühelt tõult teisele ülemineku kiirendamiseks ja ohustatud tõugude arvukuse säilitamiseks.

 

- Välismaalt ostetud embrüote siirdamine.

- Oma karjast valitud doonorlehmalt embrüote kogumine ja nende siirdamine või külmutamine.

 

Ants Kavak

Tel 731 3201

E-post ants.kavak@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

VEISE EMBRÜOTE TOOTMINE LABORIS (IN VITRO VILJASTUS)

 

Märksõnad: veisekasvatus.

 

Munarakud aspireeritakse mullikate või lehmade munasarjadest, viljastatakse katseklaasis ja kasvatatakse siirdamiseks sobiva arenguastmeni. Kasutatakse aretustöös soovitud vanematepaariga embrüote tootmiseks.

 

Elina Mark

Tel 5552 8470

E-post elina.mark@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

PULLISPERMA KVALITEEDI HINDAMINE

 

Märksõnad: loomakasvatus.

 

Määratakse spermide liikuvust kompuuteranalüüsi abil ja spermimembraanide seisundit, mitokondrite aktiivsust ja kromatiini stabiilsust läbivoolutsütomeetrilisel meetodil.

 

Triin Hallap

Tel 5561 5149

E-post triin.hallap@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

VEISTE SEEMENDUSE BAASKOOLITUS FARMERITELE

 

Märksõnad: veisekasvatus.

 

80-tunnine kursus sisaldab seemenduse teooriat ja praktikat, sealhulgas tutvustatakse inna avastamist ja õige seemendusaja valikut, sperma käsitlemist, suguselekteeritud sperma kasutamise iseärasusi, ultraheliuuringuid, sagedasemaid sigimishäireid ja nende põhjusi, innatsükli reguleerimist ja mitmeid teisi seemendustehnikutele olulisi teemasid.

Koolitust korraldab Eesti Maaülikooli Avatud ülikool.

 

Ants Kavak

Tel 731 3201

E-post ants.kavak@emu.ee

Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool

 

 

 

EMBRÜOTEHNOLOOGIA PRAKTIKUM KOOLIÕPILASTELE

 

Märksõnad: haridus.

 

2-tunnine praktikum sisaldab teoreetilist sissejuhatust kunstlikku viljastamisse ja praktilist tööd ning demonstratsioone, mille käigus õpitakse tundma munarakke, sperme ja embrüoid.

 

Monika Nõmm

Tel 731 3466

E-post monika.nomm@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARETUSE JA GENEETILISTE RESSURSSIDE SÄILITAMISE ALANE NÕUSTAMINE, GENEETILISED ANALÜÜSID

 

Märksõnad: loomakasvatus.

 

Loomakasvatusjuhtide, aretuskonsulentide, ametnike ja aretusorganisatsioonide töötajate nõustamine ja koolitamine eesmärgiga suurendada loomade produktiivsust ja parandada karja tervist, suurendada ettevõtte kasumlikkust ning säilitada põllumajandusloomade geneetilisi ressursse.

 

Nõustamise valdkonnad:

- põllumajandusloomade aretus;

- põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine.

 

Haldja Viinalass

Tel 742 2344, 731 3467

E-post haldja.viinalass@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

GENEETILISED ANALÜÜSID

 

Märksõnad: loomakasvatus.

 

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomageneetika laboris genotüpiseeritakse loomi nende identifitseerimiseks, vanemate ja sugupuuandmete õigsuse kontrollimiseks. Põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine on vajalik tõuloomade, sperma ja embrüote ostul-müügil, mitmikute identsuse tõestamisel ja isasloomadele järglaste põhjal antava hinnangu täpsustamiseks. Geneetilisi defekte kandvate suguloomade tuvastamine DNA-analüüsidega võimaldab aretajatel paaride valikuga vältida retsessiivsete homosügootsete isendite saamist. Kõrge skreipiriskiga lammaste kõrvaldamine aretusest suurendab karja skreipiresistentsust. Valik piimavalkude pärilike tüüpide järgi võimaldab parandada piima tehnoloogilisi omadusi.

 

DNA-analüüsideks kasutatakse uurimismaterjalina verd, spermat, karvu ja koeproove.

 

Haldja Viinalass

Tel 742 2344, 731 3467

E-post haldja.viinalass@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

 

PIIMA PROGESTEROONISISALDUSE KVANTITATIIVNE ANALÜÜS JA NÕUSTAMINE

 

Märksõnad: piima- ja lihaveisekasvatajad.

 

Piima progesteroonisisalduse määramist saab kasutada mittetiinestunud lehmade varaseks avastamiseks,  poegimisjärgselt innatsüklite taastumise kindlakstegemiseks, munasarjade funktsioonihäirete diagnostikaks, füsioloogiliselt valel ajal tehtud seemenduste osatähtsuse kindlakstegemiseks, inna avastamise efektiivsuse kindlakstegemiseks.

 

Nõustamine

 

Anname nõu, kuidas piima progesteroonisisalduse määramise abil välja selgitada lehmade suboptimaalse sigimisrütmi põhjuseid ja kuidas lehmade sigivust paremini majandada.

 

Analüüsimeetodi kirjeldus

 

Piima progesteroonisisaldust analüüsitakse monoklonaalsel antikehal põhineva ensüümimmunoloogilise (EIA) meetodiga. Meetod on rahvusvaheliselt tunnustatud „kuldstandard“ ning seda on kasutatud lehmade sigimisfunktsiooni uurimiseks Eestis, Norras, USAs ja Tansaanias.

 

Vt http://www.emu.ee/progesteroonisisaldus

 

Andres Valdmann

Tel 731 3484

E-post andres.valdmann@emu.ee

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool

 

 

 

 

SÖÖTADE KEEMILINE ANALÜÜS, TOITEVÄÄRTUSE JA KVALITEEDI HINDAMINE

 

Märksõnad: looma- ja linnukasvatus, sööda tootmine/turustamine.

 

Söötade keemilise koostise määramine (sh fermentatsiooninäitajad, mükotoksiinid, aminohapped), toiteväärtuse ja kvaliteedi hindamine vastavalt analüüsitulemustele.

 

Andres Olt

Tel 731 3478

E-post andres.olt@emu.ee

Söötmisteaduse õppetool

 

 

VERE BIOKEEMILISE KOOSTISE MÄÄRAMINE

 

Märksõnad: loomakasvatus.

 

Vere biokeemilise koostise määramine.

 

Andres Olt

Tel 731 3478

E-post andres.olt@emu.ee

Söötmisteaduse õppetool

 

 

TOORPIIMA KVALITEEDI UURINGUD

 

Märksõnad: piimakarjakasvatus, piimatoodete tootmine.

 

Toorpiima keemilise koostise ja laapumisomaduste määramine.

 

Merike Henno

Tel 731 3471

E-post merike.henno@emu.ee

Söötmisteaduse õppetool

 

 

LOOMAKASVATUSALANE NÕUANNE JA KOOLITUS

 

Märksõnad: loomakasvatus, piimakarjakasvatus.

 

- Söötmisalane nõuanne, sh mäletsejaliste söötmise ja ainevahetuse ning piimatoodangu ja -koostise vaheliste seoste analüüs.

- Piimaveiste söödaratsioonide koostamine.

- Spetsiifiliste söötmiskatsete korraldamine, sh söödalisandite ja uuendsöötade testimine.

 

Meelis Ots

Tel 731 3474

E-post meelis.ots@emu.ee

Söötmisteaduse õppetool

 

 

 

KALA- JA VÄHIKASVATUSE ALANE NÕUSTAMINE JA KOOLITUS

 

Märksõnad: kala- ja vähikasvatus.

 

Nõustamise ja koolituse eesmärk on anda nii alustavatele kala- ja vähikasvatajatele, hobikalakasvatajatele kui ka kalakasvatusega seotud ametkondade esindajatele alusteadmisi kala- ja vähikasvatuse põhimõtetest ning olukorrast ja perspektiividest Eestis.

 

Nõustamise ja koolituse teemad:

- vesi kalade elukeskkonnana,

- kalade bioloogia,

- kalakasvatuse rajatised,

- kalakasvatus Eestis,

- ilukalade pidamine tiikides,

- vähikasvatus ja -majandus.

 

Nõustamine ja koolitus toimub õppepäevadel ja konsultatsioonidena EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetoolis Tartus, Kreutzwaldi 46A.

 

Katrin Kaldre

Tel 731 3481

E-post katrin.kaldre@emu.ee

Vesiviljeluse õppetool          

 

 

 

IHTÜOPATOLOOGILINE UURIMINE JA KALADE TERVISHOIU ALANE NÕUSTAMINE NING KOOLITUS

 

Märksõnad: kalakasvatus, kalandus, kalatervis.

 

Veterinaaride, kalakasvatajate ja keskkonnakaitsespetsialistide nõustamine ja koolitamine eesmärgiga vähendada loodusest püütavate või kasvatatavate kalade terviseriske ning suurendada tootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet.

 

- Bioturvalisus kalakasvatuses.

- Kalakasvatusettevõtetele ihtüopatoloogiliste uuringute tegemine ja kalade tervisliku seisundi hindamine.

- Loodusest püütud või kasvatatud kalade parasitoloogiline uurimine.

- Veterinaaride ja kalakasvatajate nõustamine ja koolitamine.

- Ekspertiis kalade hukkumise põhjuste väljaselgitamiseks.

 

Ihtüopatoloogilised uurimised tehakse EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetooli laboratooriumis Tartus, Kreutzwaldi 46A.

Nõustamine ja koolitus toimub õppepäevadel või konsultatsioonidena EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetoolis Tartus, Kreutzwaldi 46A.

 

Priit Päkk

Tel 731 3482

E-post priit.pakk@emu.ee

Vesiviljeluse õppetool