Maamajandus

 

 


ARENGUKAVA JA -STRATEEGIA KOOSTAMINE NING SEIRE JA HINDAMINE

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, kohalikud tegevusgrupid, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Arengukava koostamisega aidatakse planeerida ettevõtte, organisatsiooni, asutuse, piirkonna või tegevusala arengut. Teenuse raames koostatakse objekti või valdkonna olukorra analüüs (tehakse ülevaade reguleerivast seadusandlusest, arengudokumentidest, sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning koostatakse SWOT-analüüs ja probleemianalüüs) ja kaardistatakse strateegilised valikud (visiooni ja missiooni sõnastamine, strateegiliste eesmärkide määratlemine ja valik, strateegia sõnastamine, tegevusvaldkondade sõnastamine, tegevuskava koostamine, arengunäitajate süsteemi loomine). Arengukava elluviimisel on oluline selle seire ja mõjude hindamine, mille alusel vajadusel tehakse arengukavasse ja tegevuskavasse korrektiivid.

 

Ants-Hannes Viira

Tel 731 3068

E-post ants.viira@emu.ee

 

Kersti Aro

Tel 731 3803

E-post kersti.aro@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

ETTEVÕTTE JA ORGANISATSIOONI STRATEEGILINE ARENDAMINE

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Valikuvõimaluste väljaselgitamine strateegiliste otsuste langetamisel ettevõttes. Erinevate protsesside kirjeldamine, kaardistamine ning juhtimisotsuste analüüs (sh ressursside kasutus, investeerimine, finantseerimine ja toetusvõimalused) ning nende mõju ettevõtte majandustulemustele (tulemusmõõdikutele). Ettevõtte tegevuste mitmekesistamise võimaluste analüüs, riskide ja ohtude hindamine. Äriplaanide koostamine ja hindamine. Juhtimisalane nõustamine.

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

ÄRIMUDELITE ARENDAMINE JA MENTORLUS

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, alustavad ettevõtjad, noored ettevõtjad, arendusorganisatsioonid, erialaorganisatsioonid.

 

Ärimudeli analüüs ja kavandamine ärimudeli lõuendi abil. Ettevõtjale mentortoe pakkumine  ärimudeli loomisel ja arendamisel. Alustavate ja noorte ettevõtjate mentorlus. Äriplaani koostamine ja investeeringu finantsanalüüs.

 

Jüri Lehtsaar

Tel 731 3822

E-post jyri.lehtsaar@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

ÜHISTEGEVUSE JA KOOSTÖÖALASED KONSULTATSIOONID JA KOOLITUSED

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, tulundusühistud, mittetulundusühingud, arendusorganisatsioonid, konsulendid, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Ühistu asutamise ja/või koostööprojekti tegevuskava väljatöötamine. Ühistu ja/või koostööprojekti eesmärkide sõnastamine, ühistu ja/või koostööprojekti struktuuri, valitsemis- ja juhtimismudeli kavandamine. Ühistu kapitali moodustamine ja selle üle demokraatliku kontrolli teostamine. Ühistutega seotud seadusandlus ja Eesti ühistute edulood.

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

TOOTLIKKUSE, EFEKTIIVSUSE JA TULEMUSNÄITAJATE ANALÜÜS

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, põllumajandustootjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Tootlikkuse, tulemuslikkuse ja efektiivsuse näitajate seadmine ettevõttes ja organisatsioonis,näitajate kalkuleerimine, analüüsimine ja tõlgendamine ning võimalike alternatiivide leidmine tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks.

 

Helis Luik-Lindsaar

Tel 731 3025

E-post helis.luik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

KONKURENTSIVÕIME JA TURUOLUKORRA ANALÜÜS

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, põllumajandustootjad, toiduainete tootjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Ettevõtjale või organisatsioonile vajaliku informatsiooni koondamine ja analüüs, mis põhineb konkurentsivõime hindamisel, turuinfo koondamisel ja toodete turustamise andmetel. Konkurentsivõimet väljendavate mõõdikute kasutamine organisatsiooni majandustegevuse suunamisel ja tulemuslikkuse tõstmisel. Konkurentsivõime näitajate kogumine ja nende analüüsimine väljendamaks nii sisemist kui rahvusvahelist konkurentsivõimet. Ettevõtte või sektori tasandil konkurentsivõime hindamine ja võrdlusanalüüs (benchmarking).

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

VÄIKEETTEVÕTJA TURUNDUSTEGEVUS

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Väikeettevõtja turunduse iseärasused läbi tootekompleksi (tootearendus, hinnakujunduse taktika ja strateegia, turunduskommunikatsiooni võtted). Väikeettevõtja turunduskanali otsused ja lühikesed jaotuskanalid (individuaalsed ja ühistegevuslikud). Väikeettevõtja võimalik kaubamärkide süsteem (individuaalsest kuni üleriigilisteni) ja mainekujundus. Turundustegevuse planeerimine. Digiturundus (sotsiaalmeedia, koduleht, e-pood) – planeerimine ja analüüs.

 

Tiiu Ohvril

Tel 731 3022

E-post tiiu.ohvril@emu.ee

 

Birgit Maasing

Tel 731 3023

E-post birgit.maasing@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

BIO- JA RINGMAJANDUSE SOTSIAALMAJANDUSLIK ANALÜÜS JA ÄRIMUDELID

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

 

Bioressursi kasutamise ja väärindamise sotsiaalmajanduslike aspektide ja ärimudelite analüüs.Keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamise mõju hindamine ettevõtte majandustulemustele jaalternatiivide kaalumine.

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

ALUSTAVA ETTEVÕTJA MAJANDUSARVESTUSE SISSESEADMINE

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, ettevõtluse arenduskeskused, kohalikud omavalitsused, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Majandusarvestust reguleeriv seadusandlus. Ettevõtja raamatupidamise sise-eeskirja koostamine. Nii finantsarvestuse (sh bioloogiliste varade arvestuse) kui juhtimisarvestuse juurutamine ja korraldamine ettevõttes. Ettevõtja majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtte finantsseisundi hindamine.

 

Jüri Lehtsaar

Tel 731 3822

E-post jyri.lehtsaar@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

PIIRKONDLIKU ARENGU JA REGIONAALSE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, piirkondlikud arendusorganisatsioonid, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Maapiirkondade (küla, vald, linn) olukorrast lähtuv konkurentsivõime hindamine ja analüüs. Hinnang kujundatakse konkreetsete indikaatorite (sotsiaalne kapital, ettevõtluse aktiivsus, sissetulek jne) võrdlemisel ja täiendavate piirkonda iseloomustavate indikaatorite väljatöötamisel.

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

 

MAASOTSIOLOOGILISED UURIMUSED JA ANALÜÜSID

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, konsulendid, kohalikud omavalitsused, kohalikud tegevusgrupid, piirkondlikud arendusorganisatsioonid, erialaorganisatsioonid, avalik sektor.

 

Probleemi püstitamine, uurimismetoodika fikseerimine (kvalitatiivne või kvantitatiivne meetod), küsitlustehnika valik, valimi koostamine (sihtrühma määratlemine, valimi loendi valimine, valimi meetodi valimine, valimi suuruse ja jaotuse määratlemine), küsimustiku koostamine, küsitlemine, andmetöötlus, andmeanalüüs, aruande koostamine.

 

Anne Põder

Tel 731 3019

E-post anne.poder@emu.ee

 

Argo Moor

Tel 731 3019

E-post argo.moor@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool

 

RISKIDE HINDAMINE JA JUHTIMINE MAAETTEVÕTLUSES

 

Sihtrühmad: maapiirkonna ettevõtjad, põllumajandustootjad, konsulendid, avalik sektor.

 

Riskide  hindamise metoodilise raamistiku loomine ning riskide juhtimiseks vajalike töövahendite väljatöötamine. Riskide stsenaariumide analüüs ning leevendamisvõimaluste väljatöötamine ettevõttele.

 

Rando Värnik

Tel 731 3813

E-post rando.varnik@emu.ee

 

Maire Nurmet

Tel 731 3025

E-post maire.nurmet@emu.ee

Maamajanduse ökonoomika õppetool