Maastikuarhitektuur ja keskkonnakaitse

 

 

MAASTIKUARHITEKTUURI ÕPPETOOLI TEENUSED 

  

Sihtrühm: kohalikud omavalitsused, kaitseala valitsejad, pargiomanikud ja -haldajad, ministeeriumid, RMK ja erametsaomanikud, riigiasutused ja sihtasutused, erafirmad. 

  

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine 

 

Märksõnad: ligipääsetavuse hindamine, metsad, pargid, kaitsealused maastikud, matkarajad, universaalne disain, erivajadustega inimeste juurdepääs. 

  

Paljudes avalikes ruumides alates linnaparkidest ja lõpetades metsadega on probleeme ligipääsetavusega inimestele, kellel on erivajadused. Meil on selles valdkonnas rahvusvahelised kogemused. 

 

Teenused hõlmavad järgmist:  

 • Uurime ja hindame erinevate rühmade ligipääsetavust eri tüüpi piirkondades või maastikutüüpides. 
 • Katsetame ligipääsetavust avalikes ruumides. 
 • Pakume planeerimis- ja projekteerimisnõustamist uuringute tulemuste põhjal. 

 

Simon Bell 

Tel 731 3136, 505 6106 

E-post simon.bell@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

  

Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine 

 

Meil on mitmekesine uurimiskogemus linna haljasalade (sealhulgas avalike ja erasektori rohealade) haldamisel ning eriseadmete ja ressursside kasutamisel.

 

Teenused: 

 • Uurime ja hindame haljasalasid nagu parke, linnametsasid, puiesteid ja tänavahaljakud. 
 • Kaardistame ja inventeerime rohealasid GISis. 
 • Hindame linnapuude tervislikku seisundit ja hooldusvajadust. 
 • Nõustame linnapuude kestliku majandamise ja hoolduse teemal. 
 • Nõustame linna rohealade ökosüsteemi teenuste ja mitmesuguste hüvede teemal. 

 

Simon Bell 

Tel 731 3136, 505 6106 

E-post simon.bell@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Säästlikest sadeveesüsteemide planeerimine ja kujundamine 

 

Keskendume nõudlusel põhinevatele uuringutele, et töötada välja kestlikud, robustsed ja paindlikud sadevee käitlemise lahendused, mis on suunatud uusarendustele ja moderniseeritavatele linnaruumidele, kasutades lõimitud ja transdistsiplinaarset lähenemist. Tuginedes kogemustele linna kestlike sadeveesüsteemide (SUDS) planeerimisel ja kujundamisel, saame pakkuda nõu integreeritud tormivete käitlemise (ISWM) ja linna kestlike sadeveesüsteemi (SUDS) planeerimisel ja projekteerimisel elamupiirkondadesse, linnakutesse, tänavate ja teede jne jaoks. 

Teenused:  

 • Uurime ja hindame SUDSi ja integreeritud tormivete käitlemise tehnikate ja lahenduste vajadust ning nende rakendamise võimalusi erinevates linnaruumides. 
 • Korraldame õpi- ja töötubasid ning tutvustame parimaid praktikaid. 

 

Jekaterina Balicka 

E-post jekaterina.balicka@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool 

  

  

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil 
 
Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele. Eriti kohane on visuaalse ja maastikumõju hindamine: 

- taastuvenergeetika projektide puhul, 

- suuremate objektide kavandamisel kaitsealadel, 

- teede ja liiklussõlmede kavandamisel. 
 

Interaktiivne maastikuteater võimaldab kaardiandmete põhjal loodud ulatuslikus virtuaalses maastikus vabalt ringi liikuda ning uurida objektide nähtavust/varju jäämist, ruumiproportsioone ning suhestumist teiste maastikuelementidega. Kaasahaaravas vormis saab kuni 15-le inimesele korraga näidata uusi objekte, teha eskiiside arutelusid, hinnata ja tutvustada muudatuste visuaalset ja maastikumõju. 

 

Peeter Vassiljev 

Tel 731 3139 

E-post peeter.vassiljev@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Nõukogu Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele) 

- omavalitsustele, kes väärtustavad kohalikku maastiku karakterit; 

- maastikukaitsealadele. 

  

Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume: 

 • maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist erinevatel ruumilis-geograafilistel tasanditel; 
 • välitööde ja hindamise kavandamist ja läbiviimist; 
 • piirkonna maastikukarakterit kirjeldava ülevaateraporti koostamist. 

  

Toomas Muru 

Tel 731 3139, 506 7931 

E-post toomas.muru@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

  

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised. 

  

Tootmismetsade lageraielankide kujundamine on kujunemas tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame: 

 • metsade raielankide kujundamisel; 
 • suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel; 
 • teedeäärsete ja teiste maastikus nähtavate metsaalade kujundamisel. 

  

Toomas Muru 

Tel 731 3139, 506 7931 

E-post toomas.muru@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine 

  

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame: 

 • puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel planeerimisel suuremal territooriumil (sh rahvuspargis, maastikukaitsealal, RMK puhkealal või maakonnas); 
 • puhkealade tundlikkuse ja taluvuse hindamisel puhketegevuste suhtes; 
 • puhkealade (sh väliruumis toimuvate turismiteenustele vajaliku) taristu planeerimisel, kujundamisel ja hooldusvajaduse kirjeldamisel. 

  

Jekaterina Balicka 

E-post jekaterina.balicka@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool 

  

  

Tervendavate aedade ja terviseradade planeerimine ning kujundamine 
 
Maastiku ja inimese tervise suhe on veel tõusev trend nii teaduses kui praktikas. Üks peamisi suundi on antud teema käsitlemine läbi kaasteemade või väga kitsa teemavaldkonnana. Eelnevast tulenevalt pakume välja järgnevad teenused: 
 
     -     maastiku kujunduslahenduse väljatöötamine EBD (Evidence Based Design) /teaduspõhine kujundus/ põhimõtteid järgides; 

 • eksperthinnangud maastiku hindamiseks tervendavate maastike kriteeriumide täitmiseks (POE); 
 • tervendavate maastike õppeprogrammid; 
 • õppeprogrammid ja töötoad aiateraapiate kohta; 
 • aiateraapia programmide koostamine erivajadustega aiakasutajatele; 
 • konsultatsioonid samade teemadega eraisikule; 
 • haigla-aedade kujundamine, hindamine ja aiateraapia programmide koostamine osakonna vajaduste põhiselt; 
 • keskkonnapsühholoogial tuginevad rohealauuringud erinevatele kasutajaskondadele. 
   
  Kadri Maikov 
  Tel 5559 8155 
  E-post kadri.maikov@emu.ee 
  Maastikuarhitektuuri õppetool  

  

Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine 

 

Eestis on palju kaevandustest (põlevkivi) ja karjääriviisilisest maavara ammutamisest (liiv/kruus ja paas) ning endistes karjäärides toimuvatest tegevustest (prügilad ja ehitusjäätmete ladustuskohad) mõjutatud alasid, mis vajavad kas taastamist või planeerimist ja projekteerimist, pidades silmas lõppkasutust.  

Võime pakkuda järgmist: 

 • Nõustame pinnavormide, sealhulgas veekogude projekteerimisel uute projektalade jaoks ja vanade kaeveõõnte taastamisel. 
 • Valmistame ette taastatava maastiku 3D mudeleid ja visualiseeringud projektijärgsest maastikust.
 • Nõustame ala järelkasutamise ja rekultiveerimise järgse taimkatte taastamise ning hooldamise teemadel. 

 

Simon Bell 

Tel 731 3136, 505 6106 

E-post simon.bell@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel 

  

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaamade aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne. 

  

Mari Nõmmela 

Tel 731 3135 

E-post mari.nommela@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine 

 

Suur osa Eesti kultuurimaastikust on mõjutatud nõukogudeaegse kollektiivpõllumajanduse järelmitest, kus on nii ehitisi ja nende varemeid kui ka ajastule tüüpilisi asustusmustreid. 

Võime pakkuda järgmist: 

 • Nõustame nende maastiku- ja asustustüüpide sisu ja väärtuse hindamismeetodite osas. 
 • Nõustame plaanitavate arendustegevuste või kaitsekavade osas. 

 

Friedrich Kuhlmann 

Tel 509 0881 

E-post friedrich.kuhlmann@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool 

 

  

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega 

  

Liina Jürisoo 

E-post liina.jyrisoo@emu.ee  

Maastikuarhitektuuri õppetool 

  

 

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), rahvatervise ja heaolu mõjutused linnaruumist, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine 

  

Simon Bell 

Tel 731 3136, 505 6106 

E-post simon.bell@emu.ee 

Maastikuarhitektuuri õppetool