Maastikuarhitektuur ja keskkonnakaitse

Maastikuarhitektuuri õppetooli teenused


Sihtrühm: kohalikud omavalitsused, kaitseala valitsejad, pargiomanikud ja –haldajad, ministeeriumid, RMK ja erametsaomanikud, riigiasutused ja sihtasutused, erafirmad.

 

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine
Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine
Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine


Simon Bell
Tel 731 3136, 505 6106
E-post: simon.bell@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Säästlike sadeveesüsteemide planeerimine ja kujundamine
 

Jekaterina Balicka
E-post: jekaterina.balicka@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/ 

 

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele. Eriti kohane on visuaalse ja maastikumõju hindamine:

 • taastuvenergeetika projektide puhul,
 • suuremate objektide kavandamisel kaitsealadel,
 • teede ja liiklussõlmede kavandamisel.

Interaktiivne maastikuteater võimaldab kaardiandmete põhjal loodud ulatuslikus virtuaalses maastikus vabalt ringi liikuda ning uurida objektide nähtavust/varju jäämist, ruumiproportsioone ning suhestumist teiste maastikuelementidega. Kaasahaaravas vormis saab kuni 15-le inimesele korraga näidata uusi objekte; teha eskiiside arutelusid; hinnata ja tutvustada muudatuste visuaalset ja maastikumõju.

Peeter Vassiljev
Tel 731 3139
E-post: peeter.vassiljev@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur/

 

Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele)

a. omavalitsustele, kes väärtustavad kohalikku maastiku karakterit

b. maastikukaitsealadele
Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume:

 • Maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist erinevatel ruumi tasanditel
 • Välitööde ja hindamise kavandamist ja läbiviimist
 • Piirkonna maastikukarakterit kirjeldava ülevaateraporti koostamist

Toomas Muru
Tel 731 3139, 506 7931
E-post: toomas.muru@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised

Tootmismetsade lageraie lankide kujundamine on kujunemas tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame:

 • metsade raielankide kujundamisel
 • suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel
 • teedeäärsete ja teiste maastikus nähtavate metsaalade kujundamisel

Toomas Muru
Tel 731 3139, 506 7931
E-post: toomas.muru@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame:

 • puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel planeerimisel suuremal territooriumil (sh rahvuspargis, maastikukaitsealal, RMK puhkealal või maakonnas);
 • puhkealade tundlikkuse ja taluvuse hindamine puhketegevuste suhtes;
 • puhkealade (sh väliruumis toimuvate turismiteenustele vajaliku) taristu planeerimisel, kujundamisel ja hooldusvajaduse kirjeldamisel.

Gloria Niin
E-post: gloria.niin@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaama aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne.

Mari Nõmmela
Tel 731 3135
E-post: mari.nommela@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine

Friedrich Kuhlmann
Tel 509 0881
E-post: friedrich.kuhlmann@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Hoolduskava koostamine muinsus- ja looduskaitsealustele parkidele parkide hoolduskava põhjal

Liina Jürisoo
E-post: liina.jyrisoo@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/

 

Tervendavate aedade ja terviseradade planeerimine ning kujundamine

Maastiku ja inimese tervise suhe on veel tõusev trend nii teaduses kui praktikas. Üks peamisi suundi on antud teema käsitlemine läbi kaasteemade või väga kitsa teemavaldkonnana. Eelnevast tulenevalt pakume välja järgnevad teenused:

 • Maastiku kujunduslahenduse väljatöötamine EBD (Evidence Based Design/teaduspõhise kujunduse) põhimõtteid järgides
 • Eksperthinnangud maastiku hindamiseks tervendavate maastike kriteeriumite täitmiseks (POE)
 • Tervendavate maastike õppeprogrammid
 • Õppeprogrammid ja töötoad aiateraapiate kohta
 • Aiateraapia programmide koostamine ja konsultatsioonid erivajadustega aiakasutajatele
 • Haigla-aedade kujundamine, hindamine ja aiateraapia programmide koostamine osakonna vajaduste põhiselt
 • Keskkonnapsühholoogial tuginevad roheala uuringud erinevatele kasutajaskondadele

Kadri Maikov
Tel 55 598 155
E-post: kadri.maikov@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur/

 

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), tervis ja heaolu linnaruumis, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

Himansu Sekhar Mishra
E-post: HimansuSekhar.Mishra@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture/