Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist õppetoolijuhtide- ja hoidjate arenguprogrammi I etapi läbiviimiseks - Eneseanalüüs DISC-meetodil

Õppetooli juhtidele (-hoidjatele) töötatakse välja spetsiaalne arenguprogramm, mille eesmärk on kujundada osalejates liidri hoiakuid ja arendada liidrile vajalikke kompetentse ja oskusi. Programmi väljatöötamisel on lähtutud ülikooli eripäradest, juhi peamistest tegevustest ja 21. sajandi poolt püstitatud nõuetest. Programm on osalejaid aktiivselt kaasav, elavat õpikeskkonda ja rohket praktilist harjutamist pakkuv ning osalejate omavahelist interaktsiooni soodustav. Programm sisaldab vähemalt 75% ulatuses aktiivõppe meetodeid, mis ergutavad osalejate koostööd, võimaldamaks maksimaalselt grupisisest oskusteabevahetust.

 

Pakkumusi oodatakse koolitusprogrammi I etapi läbiviimiseks teemal „Eneseanalüüs DISC-meetodil“.

Sihtgrupp

Eesti Maaülikooli õppetoolijuhid ja-hoidjad.

Koolituse sisu ja struktuur

Juhtide käitumisprofiili analüüs läbi DISC-küsimustiku täitmise, kirjalik detailne analüüs igale osalejale, analüüsi grupi- ja individuaalkonsultatsioon, grupi arutelu. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetamiseks ning lektoritega konsulteerimiseks.

Oodatav tulemus

Tegevuse tulemusel on sihtgrupile välja töötatud praktilise suunitlusega täienduskoolitus koos õppematerjalidega. Iga osaleja saab individuaalse analüüsi kirjelduse koos kommentaaridega. Kõigi osalejatega planeeritakse Pakkuja ja Tellija koostöös enne ja pärast koolitust koostöövestlus ja/või küsitlus, välja selgitamaks hetkeolukord ja programmi mõju osalejatele. Koolitusel otsitakse lahendusi reaalsetele igapäevastele probleemidele, kus teoreetilised osad toetavad praktikas ettetulevate probleemide lahendamist. Eesmärgiks on pakkuda töövahendeid, mida saab praktikas kasutada ning koolitusel saadud kogemusi igapäevases töises tegevuses rakendada.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavat infot ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt Tellijaga.

Maht

Koolituse kogumaht on 2*8 tundi. Ühe koolitusgrupi maksimaalne suurus on kuni 15 sihtrühma kuuluvat juhti. Koolitusgruppe moodustatakse ning korratakse vastavalt vajadusele.

Toimumise koht

Koolitus peab olema läbi viidud I poolaastal Tartus. Koolitusruumi ja vajalike töövahendite olemasolu tagab Tellija. Tellija katab kulutused, mis on seotud koolituse läbiviimise koha ja osalejate toitlustamisega.

Pakkumus peab sisaldama

Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus. Koolituse maksumus sisaldab programmi täpsustamist Tellija esindajaga, programmi koostamist, koolituse läbiviimist kokkulepitud tingimustel ja mahus ning koolitusmaterjale osalejatele, lisaks koolitaja transporti Tartu ja tagasi ja majutust. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistused koolituse läbimise kohta.  

Nõuded teenuse osutajale

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusluba või registreeritud täienduskoolitusasutuse pidajana;
 • juhtide koolitamise kogemus;
 • kasuks tuleb ülikooli kui organisatsiooni tundmine ning ülikoolis õpetamise kogemus.

Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.

 1. Koolitaja varasem kogemus 60 % (maksimumpunktid omistatakse Pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud Pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);
 2. Teenuse maksumus.

Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud Pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitust korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel. Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kerli.liiv@emu.ee.

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.03.2019. a.

Lisainfo:

Kerli Liiv,

personaliosakond,

telefon +37231 3233,

e-posti aadress kerli.liiv@emu.ee.

 

Eesti Maaülikool ootab pakkumist õppejõududele suunatud e-õppealase täienduskoolituse läbiviimiseks

Täienduskoolituse eesmärgiks on tutvustada õppejõududele kaasaegseid lahendusi interaktiivsete e-õppe materjalide loomiseks.

Täienduskoolituse teemad:

 • Moodle’i õpikeskkonna tegevuse „Interaktiivne sisu“ kasutamine e-kursusel;
 • Interaktiivsete õpiobjektide loomine H5P.org vahenditega (soovitatavad redaktorid on Drag the Words, Image Sequencing, Drag and Drop, Fill in the Blanks, Multiple Choice, Interactive Video);
 • H5P.org keskkonnas loodud õpiobjektide manustamine teistesse veebikeskkondadesse;
 • Interaktiivsete tegevuste hindamine Moodle’is.

Koolitusel osalenu:

 • Omab ülevaadet H5P vahenditest, mille abil luua interaktiivseid õpiobjekte;
 • On valmis rakendama H5P vahendeid õppetöö läbiviimisel;
 • Oskab H5P.org keskkonnas loodud õpiobjekte manustada teistesse veebikeskkondadesse;
 • Tunneb Moodle’i tegevuse „Interaktiivne sisu“ seadistamise ja hindamise põhimõtteid.

Sihtgrupp:

Eesti Maaülikooli akadeemiline personal.

Koolituse sisu ja ülesehitus

Koolitus peab olema üles ehitatud loengule, käed-külge meetodile ja arutelule. Koolitusel osalejad peavad saama võimaluse H5P vahendite katsetamiseks. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning koolitajaga konsulteerimiseks. Koolituse lõpus pakutakse võimalust individuaalseks nõustamiseks. Koolitajal on õigus teha pakkumises omapoolseid ettepanekuid koolituse edukamaks läbiviimiseks.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel käsitletavate H5P redaktorite tutvustust ja näidiseid. Koolitaja võib õppematerjalidele lisada vajalikke täiendavaid materjale. Õppematerjal tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalsel kujul.

Koolituse maht

Koolituse maht on kuni 4 akadeemilist tundi. Koolitus viiakse läbi ühe päeva jooksul. Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 sihtgruppi kuuluvat isikut.

Toimumise koht ja aeg

Koolitus viiakse läbi 2019. a mais Tartus. Koolitusruumi olemasolu tagab Eesti Maaülikool ülikooli linnakus. Igal koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile.

Pakkumine peab sisaldama:

Teenuse kirjeldust, käsitlevate teemade tutvustust, koolituse kava, koolitaja kirjeldust ja teenuse hinda.

Nõuded teenuse osutajale:

 • E-õpet toetavate tehnoloogiliste vahendite tundmine;
 • Vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Varasem kogemus õppejõudude koolitamisel.

Valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuete vastavuse järgi.

 1. Koolitaja varasem kogemus 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral osutajale esitatud nõuetele);
 2. Teenuse maksumus.

 

Pakkumiste esitamiste tähtaeg on 18. aprill 2019. Pakkumised edastatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ylar.allas@emu.ee

Lisainfo: Ülar Allas, tel (+372) 731 3009, e-post ylar.allas@emu.ee