Jäätmed

Jäätmekäitlus ülikoolis

Ülikooli üks arengukavaga kehtestatud põhiväärtusi on olla säästliku ja loodushoidliku mõtteviisi kujundaja. Organisatsiooni tasemel on sihiks olla liikmeskonna põhitegevusi toetav organisatsioon ning tänapäevane ja atraktiivne õpi- ja töökeskkond. Läbimõeldud jäätmekäitlus, sh jäätmetekke vähendamine ja ringlusesse tagasisuunamine, on kaasaegse organisatsiooni üks iseenesest mõistetavaid indikaatoreid.

Maaülikooli jäätmekäitlus on jooksev protsess, et vastata kõige paremini meie töötajate ja tudengite vajadustele. Jäätmekäitust koordineerib haldusosakond. Ettepanekute korral võib kirjutada: haldus@emu.ee 

Tähtvere linnaku väliterritooriumil on võimalik iga õppehoone juures sorteerida paberit/pappi ja olmejäätmeid, mõne maja juures ka biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Osades majades on olemas patareide kogumiskohad. Ainuke jäätmete liigiti sorteerimise kast asub metsamajas esimesel korrusel A-korpuses. Samuti on olemas ruum ohtlike jäätmete kogumiseks, mis asub Kreutzwaldi 58a sisehoovi garaažiboksis – sinna saavad ohtlikke jäätmeid viia ainult töötajad, kogumist ja äravedu korraldab töökeskkonna peaspetsialist. Lisaks kogub elektroonikajäätmeid ka IT osakond.