Eesti Geodeetide Ühingu stipendium

Eesti Geodeetide Ühingu stipendiumi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Geodeetide Ühing (edaspidi: EGÜ) stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala üliõpilaste õpinguid, toetada valdkonna arengut ning aidata kaasa teaduspõhisema praktika laialdasemale rakendamisele geodeesias ning kinnisvara- ja maakorralduses.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub EGÜ poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja kevadsemestril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites.

5. EGÜ paneb välja kuni neli stipendiumi, millest kaks antakse bakalaureuseastme üliõpilastele ja kaks magistriastme üliõpilastele.

6. Ühe stipendiumi suurus on magistriastmes 500 eurot ja bakalaureuseastmes 400 eurot.

7. Stipendium makstakse välja ühes osas, hiljemalt 30. juunil. 

8. Stipendiumile kandideerivad kõik lõputööde kaitsmisele lubatud ja tingimustele vastavad üliõpilased.

9. Stipendiumiotsused tehakse üks kord aastas lõputööde kaitsmiste perioodil.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

10.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikooli geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialale immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel.

10.2. Stipendiumi kandidaat on silma paistnud hea õppeedukusega ja tema kaalutud keskmine hinne on õpingute ajal olnud vähemalt 3,3.

10.3. Stipendiumi kandidaadi lõputöö on geodeesia ja/või kinnisvara- maakorralduse valdkonnas uuenduslik või praktilise väärtusega ning edukalt kaitstud.

 

 

III STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

11. Stipendiumile kandideerivad kõik lõputööde kaitsmisele lubatud ja punktis 10 kirjeldatud tingimustele vastavad üliõpilased.

12. Stipendiumikandidaadid valivad punktis 10 määratud kriteeriumite alusel välja lõputööde kaitsmiskomisjonid. Komisoni otsused peavad olema kirjalikult motiveeritud stipendiumi määramise tingimustest lähtuvalt.

13. Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli kaasprofessor (Aive Liibusk) koondab kaitsmiskomisjonide otsused stipendiumite määramise kohta ning esitab need hiljemalt ühe nädala jooksul peale kaitsmisi Fondi moodustatud stipendiumikomisjonile kinnõitamiseks.

14. Stipendiumi määramise otsuse kinnitavad kaitsmiskomisjonide tehtud ettepaneku alusel Fondi moodustatud stipendiumikomisjon, kuhu kuulub EGÜ esindaja ning SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja.

15. Otsus stipendiumite määramise kohta tehakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale kaitsmiskomisjoni ettepaneku laekumist. Stipendiumid antakse üle lõpuaktusel.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama.