Järvselja stipendium

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna Andres Mathieseni nimeline stipendium

ÜLDSÄTTED

 1. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna (edaspidi SA Järvselja ÕKMK) Andres Mathieseni nimelise stipendiumikonkursi eesmärk on toetada metsamajanduse ja metsatööstuse eriala ühe magistrandi uurimistööd ning tunnustada magistranti õppetulemuste ja aktiivse erialase tegevuse eest. Uurimistöö peab aitama kaasa SA Järvselja ÕKMK metsade paremale majandamisele või looduse kaitsele.
   
 2. Stipendiumikonkursi fond moodustub SA Järvselja ÕKMK poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond annetatud summast, mida kasutatakse nimetatud stipendiumi väljaandmiseks.
   
 3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas veebruarikuu jooksul. Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuulutab konkursi välja veebruaris Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel www.emu.ee.
   
 4. Stipendiumi suurus magistriastme I õppeaasta üliõpilasele on 2400 eurot, mida makstakse välja võrdsete osadena 150 eurot kuus. Stipendiumi makstakse 16 järjestikusel kuul, st stipendiumi määramise aasta märtsist kuni määramisele järgneva aasta juunini.
   
  4.1 Stipendiumi suurus magistriastme II õppeaasta üliõpilasele on 750 eurot. Stipendiumi makstakse neljal järjestikusel kuul, st stipendiumi määramise aasta märtsist kuni juunini. Märtsis makstakse 300 eurot ja kolmel järgneval kuul võrdsete osadena 150 eurot kuus.
   
 5. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
   

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED
6. Stipendiumile kandideerimise eeldused:
           6.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ metsamajanduse või metsatööstuse õppekava magistriastmesse immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;
           6.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas;
           6.3. Stipendiumi kandidaadi uurimistöö peab aitama kaasa Järvselja metsade paremale majandamisel või looduse kaitsele.
7. Stipendiumi kandidaadil ei tohi olla töösuhet SA-ga Järvselja ÕKMK.


III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
          8.1. Kirjalik vabas vormis avaldus stipendiumi taotlemiseks;
          8.2. Taotleja elulookirjeldus;
          8.3. Taotleja uurimistöö kirjeldus 1-2 leheküljel.

9. Avaldus koos lisadega esitada märksõnaga "SA Järvselja ÕKMK magistrandi stipendium" varustatud ümbrikus SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele hiljemalt 1. märtsiks aadressil Kreutzwaldi 1a (ruum 223), 51006 Tartu või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.

10. Stipendiumi maksmise jätkamiseks on stipendiaat kohustatud hiljemalt 1. novembriks esitama uurimistöö sisulise vahearuande EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektorile. Juhul, kui stipendiaat viibib akadeemilisel puhkusel, esitab ta vahearuande akadeemilise puhkuse lõppemisel.


IV STIPENDIUMIKONKURSI KOMISJON
11. Stipendiumikonkursi komisjon on vähemalt neljaliikmeline (liikmetest vähemalt üks on SA Järvselja ÕKMK esindaja, kaks EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi esindajad ja üks Joosep Tootsi fondi esindaja).
12. Konkursikomisjon moodustatakse EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori korraldusega.


V STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. märtsiks.
14. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi maksmise katkestamise kohta hiljemalt 31. detsembriks.
15. Stipendiumikonkursi komisjonil on õigus teha otsus stipendiumi määramata jätmise või stipendiumi maksmise katkestamise kohta, kui:
           15.1. Taotluse esitanud üliõpilaste õpitulemuste keskmine on väiksem kui 3,0 või;
           15.2. Uurimistöö teema ei aita kaasa Järvselja metsade paremale majandamisel või looduse kaitsele või;
           15.3. Komisjon otsustab vahearuande alusel, et stipendiaadil ei edene uurimistöö tegemine.
16. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise või katkestamise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.
17. Stipendiumi maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimisel.