Jõudluskontrolli stipendium

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli stipendiumi statuut

 I Üldsätted

 1. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli stipendiumi eesmärk on toetada Eesti Maaülikooli üliõpilasi nende õpingutel ja tunnustada produktiivloomadega seotud andmetel põhinevate teaduslike ja innovaatiliste uurimistööde ning lõputööde elluviimist.
 2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi määramise põhimõtted ja tingimused.
 3. Stipendiumifond moodustub sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi (edaspidi: Fond) alafondi Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli stipendiumifondi annetatud summadest.
 4. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss üks kord aastas, sügissemestril. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (edaspidi: EPJ) koduleheküljel ja teistes infokanalites.
 5. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 22. september. Konkurss kulutatakse välja vähemalt üks kuu enne konkursi tähtaega.
 6. Ühe stipendiumi suurus on 500 eurot. Stipendium makstakse välja ühekordselt taotluses näidatud arveldusarvele.
 7. Välja antavate stipendiumite arv otsustatakse taotluste hindamise käigus.
   

II Stipendiumi kandidaadile esitatavad nõuded

 1. Kandidaat on EMÜ-s täiskoormusel õppiv magistri- või doktoriastme või loomaarstiõppe üliõpilane, kellel puuduvad õppevõlgnevused.
 2. Kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel.
 3. Kandidaadi uurimis- või lõputöö peab olema seotud piimaveise-, lihaveise- või seakasvatuse andmekasutusega ehk analüüsima jõudluskontrolli andmete registreerimise ja kasutamiste mõju kvaliteetse piima- või lihatootmisel või loomade heaolu parandamisel.  Stipendiumi taotleja peab olema aktiivse ja maaellu panustava ühiskondliku eluhoiakuga.
   

III Stipendiumi taotlemine

 1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
  1. Elulookirjeldus;
  2. väljavõte viimase semestri õppetulemuste kohta;
  3. kirjalik uurimistöö või valmimisjärgus oleva uurimistöö projekt, kus on kirjeldatud seost punktis 10 esitatud nõudega;
  4. kirjalik motiveeritud avaldus, millest selgub aktiivne ja ühiskondlik panus ja kus on välja toodud taotleja nimi, isikukood ja arveldusarve number;
 2. Taotlusdokumendid tuleb esitada 22. septembriks märksõnaga „Eesti põllumajandusloomade jõudluskontrolli stipendium“ digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.
   

IV Stipendiumi määramine

 1. Stipendiumi määrab vähemalt neljaliikmeline komisjon (komisjoniliikmed moodustuvad EPJ poolt kaasatud erialaekspertidest ning Fondi esindajast).
 2. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt ühe (1) kuu jooksul peale konkursi tähtaega.
 3. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata.
 4. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama.