Eesti Maaülikooli Raefondi statuut

1. Hinnates Eesti Maaülikooli olulist osa Tartu linna arengus ja tegevuses, eraldab Tartu linn igal aastal 12 782 eurot volikogu kinnitatud eelarvest Eesti Maaülikooli Raefondi. Nimetatud summa kantakse üle Sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond sihtsuunitlusega „Eesti Maaülikooli Raefond”.

2. Eesti Maaülikooli Raefondi võivad teha ühekordseid või regulaarseid sissemakseid ka kõik asutused, organisatsioonid, ühingud ja teised isikud.

3. Eesti Maaülikooli Raefondi toetajad enama summaga kui 10% linnavalitsuse toetussummast avalikustatakse nende soovil ajakirjanduses ja muudes teabekanalites.

4.  Eesti Maaülikooli Raefondi kasutatakse järgnevalt:

4.1. 6391 eurot: Eesti Maaülikooli parimate õppejõudude ja teadustöötajate premeerimiseks, arvestades ka nende tegevust, mis on seotud Tartu linnaga.

4.1.1. Taotlused preemia määramiseks esitab akadeemilise struktuuriüksuse juht ülikooli rektorile iga aasta 15. oktoobriks. Koos lühikese põhjendusega taotlusele lisatakse teadustöö korral üks eksemplar või koopia uurimusest ning soovitus instituudist.

4.1.2. Eesti Maaülikooli Raefondi kasutamise kohta teeb otsuse iga aasta hiljemalt 1. novembriks viieliikmeline komisjon, kuhu Tartu linnapea ja Eesti Maaülikooli rektor nimetavad võrdse arvu esindajaid ning SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja.

4.1.3. Preemiaid määrab komisjon esitatud ettepanekute seast, kusjuures komisjonil on õigus neid tagasi lükata ning nõuetele vastavate tööde puudumisel preemiaid mitte välja anda.

4.1.4. Eesti Maaülikooli Raefondi preemia suuruse otsustab komisjon, arvestades minimaalmääraks maaülikooli professori kuutöötasu.

4.2.  6391 eurot: Tartust pärit Eesti Maaülikooli üliõpilastele stipendiumiteks eduka õppetegevuse toetuseks.

4.2.1. Stipendiumiteks määratud summa jagatakse kümneks võrdse suurusega stipendiumiks.

4.2.2. Stipendiumi võivad taotleda  bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilased alates kolmandast semestrist.

4.2.3. Stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Eesti Maaülikooliga väljaspool õppetööd.

4.2.4. Stipendiumit taotleval üliõpilasel tuleb iga aasta 15. oktoobriks esitada Eesti Maaülikooli rektorile taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid instituudi ja õpitava eriala kohta, samuti teavet, mis ajast taotleja elab Tartus. Taotlusele tuleb lisada väljavõte kahe eelmise semestri õppetulemustest ning ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest.

4.2.5. Laekunud taotluste põhjal annavad instituutide direktorid oma arvamuse, mis on aluseks komisjoni otsusele.

4.2.6. Eesti Maaülikooli Raefondi stipendiumite määramise kohta teeb otsuse iga aasta 1. novembriks viieliikmeline komisjon, kuhu Tartu linnapea ja Eesti Maaülikooli rektor nimetavad võrdse arvu esindajaid ning SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja.

5. SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuulutab välja „Eesti Maaülikooli Raefondi preemia ja stipendiumi” taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada ajalehes „Maaülikool“ ja teistes maaülikooli infokanalites.

6. Preemiad ja stipendiumid annavad üle linnapea ja rektor maaülikooli akadeemilisel aktusel ülikooli aastapäeva raames.