Reginett stipendium

Reginett stipendiumi statuut

I ÜLDSÄTTED

1. Reginett OÜ stipendiumikonkursi eesmärk on tunnustada tehnika valdkonna õppurite seniseid õppetulemusi ning ergutada üliõpilasi nende õppetöös, et tagada spetsialistide areng ja valdkonna jätkusuutlikkus.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub Reginett OÜ (edaspidi: Reginett) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril, hiljemalt 1. novembril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites.

5. Reginett paneb välja ühe stipendiumi.  

6. Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja ühes osas hiljemalt 15. detsembril.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

6. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  6.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikoolis täiskoormusel õppiv Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes õpib:

a) Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppes 2. või 3. kursusel;

b) Tootmistehnika magistriõppes.

 

6.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

6.3 Stipendiumi taotlemisel tuleb kasuks erialaga seotud ühiskondlikust tegevusest osavõtt. Oluline on stipendiaadi soov ja tahe valdkonnas töötada ning ennast edasi arendada.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  7.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on lühidalt toodud õppija motivatsioon tehnika eriala õppimiseks ja tulevikunägemus.

   7.2. Taotleja elulookirjeldus.

   7.3. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmise hindega).


8. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Reginett stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

9. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest kaks on Reginett OÜ esindajad ja üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

10. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 1. oktoobriks.

11. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

12. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

13. 2023. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 22. september.