RKAS doktoristipendium

RKAS doktoriõppe stipendiumi statuut

1.    SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi (edaspidi Sihtasutus) stipendiumid Eesti Maaülikooli üliõpilastele on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Eesti Maaülikoolis.

2.    Käesolev statuut sätestab Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) doktoriõppe stipendiumi (edaspidi Stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3.    Stipendium on ette nähtud Eesti Maaülikooli edukale doktoriõppe üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

·      on Eesti Maaülikoolis immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;

·      taotluses väljendatud valmisolek teha koostööd RKASiga;

·      doktoritöö uurimissuund on seotud ühe RKASi tegevusega seonduva valdkonnaga:

o   teadmispõhine ehitus;

o   hoonete keskkonnamõju;

o   sisekliima ja tööviljakus;

o   hoone ja linn;

o   töökeskkonna haldamine.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu oma ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega.

 

4.    Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja (RKAS) poolt Sihtasutusele ülekantav summa.

5. Stipendiumi suurus on Eesti Maaülikoolis 2700 eurot ja see makstakse välja ühes osas.

6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse Eesti Maaülikooli kodulehel, elektroonilistes infolistides ja teadetetahvlil. Stipendiumi taotlemise tähtaeg sügissemestril on 21. oktoober.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Sihtasutuse juhatusele:

·      isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

·      curriculum vitae;

·      õpingutulemuste väljatrükk (instituudist);

·      doktoritöö juhendaja ja instituudi direktori soovitus;

·      doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;

·      publikatsioonide loetelu.

8. Sihtasutuse juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused, korraldab dokumentide süstematiseerimise ja esitab kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist RKAS-ile.

9. Stipendiumi määrab RKASi poolt moodustatud komisjon.

11. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt Sihtasutuse juhatusele teatatud pangaarvele. Stipendiaadile võimaldatakse inseneri- või magistritöö tegemisel  konsultatsiooni RKAS erinevate valdkondade tippspetsialistidega.

12. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest Sihtasutust.

 

 

NB! Komisjon teeb stipendiumiotsuse mitmest kõrgkoolist laekunud stipendiumitaotluste põhjal, st et stipendium võidakse määrata ka mõne teise kooli üliõpilasele. 

 

 

Stipendiumitaotlused esitada ülalmainitud tähtajaks ühes digiallkirjastatud konteineris aadressile tootsifond@emu.ee või saata postiga SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014. 

Lisainfo: 53 455 996