COVID-19 juhised

Koroonaviirus: juhised Eesti Maaülikoolis

Info värskendatud 04.06.2021 (muudatused punases kirjas)

Alates 2. juunist ei ole ülikooli õppehoonetes maski kandmine kohustuslik.

 

Õppetöö korraldus alates 17. maist 2021 kuni 31. augustini 2021.a.

Eesti Maaülikool lõpetab 2020/2021. õppeaasta distantsõppe vormis.

Erandina on lubatud lähiõpe vastavalt rektori 14.05.2021 korralduses toodule:

 • praktiliste tööde läbiviimiseks, mis vajavad kohapeal kasutatavaid erivahendeid (laborseadmed, -vahendid jms);
 • konsultatsioonideks, arvestusteks ja eksamiteks sh lõpueksamiteks, mida nende iseärasuse tõttu ei ole võimalik sooritada e-keskkonnas;
 • õppepraktika läbiviimiseks.

Täiendavalt korraldatakse osalejate testimine Covid-19 kiirtestidega.

Lõputööde kaitsmine toimub vastavalt instituudi õppedirektori korralduses sätestatule ning kaitsmist võimaldatakse nii e-keskkonnas e-vahendeid kasutades kui ka kohapeal.

Eesti Maaülikooli 2021. aasta lõpuaktused toimuvad hetkel ajakavakohaselt. Aktuste ajakava leiad SIIT

 

Õppetöö korraldus alates 1. maist 2021 kuni 16. maini 2021.a.

 

Kooskõlas viiruse SARS -CoV-2 leviku vastu suunatud riiklike piirangute mõningase leevenemisega leevendab ka Eesti Maaülikool rektori 27.04.2021 korralduse kohaselt piiranguid õppetöö korraldamises. Nimelt, 1. maist 2021. a (kuni uue korralduseni) on taas lubatud praktiline õpe (praktikumid, laborid ja praktikad), mille läbiviimiseks vajatakse kohapeal kasutatavaid erivahendeid (laborseadmed, -vahendid jms); ning eksamid ja arvestused, mida ei ole võimalik läbi viia elektroonselt.

Õppe sh eksamite ja arvestuste planeerimisel ja korraldamisel tagatakse ohutusnõuded ning arvestatakse rühma suurusele ja ruumi täituvusele sätestatud piirangutega. Täiendavalt korraldatakse osalejate testimine Covid-19 kiirtestidega.

Lõputööde esitamine ja kaitsmine toimub e-keskkonnas vastavalt instituudi õppedirektori korralduses sätestatule.

Kõik muu õpe jätkub distantsõppe vormis.

Täpsema info edaspidise õppetöö kohta saab oma instituudist ja/või õppejõududelt. 

 

Õppetöö korraldus alates 11. märtsist 11. aprillini 2021

Rektori 10.03.2021. a korralduse ja 31.03.2021 uue korralduse kohaselt õppetöö Maaülikoolis toimub 11. märtsist kuni 30. aprillini ainult distantsõppe vormis. Ainsad erandid on veterinaarmeditsiini õppekavade kliiniline õpe, mis eritingimusi (ruumi täituvus ruumi mahust kuni 25%; hajutatus ruumis, maski kandmise kohustus, tervise- ja ohutuse nõuete jrärgimine jne) rakendades võib väikeste õppegruppidena jätkuda auditoorse õppena ning lõputööde koostamine, mille tarvis tehakse katseid või on vaja kasutada seadmeid või vahendeid ülikooli laborites. Täpsemad juhised järgneva kuu õppetöö kohta saate oma instituudist.

Ülikooli hooned, välja arvatud raamatukogu on sel perioodil suletud.

Ülikooli hoonetes, sh ühiselamutes on inimeste kogunemised keelatud.

 

Õppetöö korraldus alates 1. veebruarist kuni 10. märtsini 2021

Rektori 18.01.2021. a välja antud korralduse kohaselt toimub kevadsemestri õppetöö distantsõppe vormis. Erandina on lubatud auditoorne õpe praktiliste tööde läbiviimiseks, mis vajavad kohapeal kasutatavaid erivahendeid (laborseadmed, -vahendid jms). Auditoorse õppe läbiviimisel jääb kehtima nõue, et ruumi täituvus tohib olla ruumi mahutavusest kuni 50% ning koos võivad osaleda ainult ühe õppekava üliõpilased.

Ülikooli hoonetes maski kandmine on jätkuvalt kohustuslik. Maski olemasolu eest vastutavad üliõpilased ise, töötajale tagab maski vahetu juht.

Õppejõud registreerib auditoorses õppes kohalviibivate üliõpilaste osaluse.

Ülikool jälgib ja hindab olukorda iga päev ning loodame, et kevade poole saame järk-järgult auditoorse õppe osakaalu suurendada.

 

Juhised 4. jaanuarist kuni 31. jaanuar 2021

Lähtudes valitsuse otsusest andis Eesti Maaülikooli rektor välja korralduse, mille alusel toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestri õppetöö sh eksamid ja arvestused kuni semestri lõpuni (s.o 31.01.2021) ainult distantsõppe vormis. Ülikooli hoonetes auditoorset õppetööd ei toimu ning hooned on suletud üliõpilastele ja avalikkusele.

Täpsem info nimetatud perioodil toimuva õppetöö kohta saadetakse üliõpilastele kas instituudi õppekorralduse või õppeaine õppejõu poolt.

 

Juhised 14.detsembrist 2020 kuni 3. jaanuar 2021

Lähtudes valitsuse otsusest andis Eesti Maaülikooli rektor välja korralduse, mille alusel alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestri õppetöö sh eksamid ja arvestused ainult distantsõppe vormis. Ülikooli hoonetes auditoorset õppetööd ei toimu ning hooned on suletud üliõpilastele ja avalikkusele.

Täpsem info nimetatud perioodil toimuva õppetöö kohta saadetakse üliõpilastele kas instituudi õppekorralduse või õppeaine õppejõu poolt.

 

Juhised kuni 14. detsembri 2020. a korralduseni:

Eesti Maaülikooli rektori korraldusega on alates 24. novembrist 2020 ülikooli liikmeskonna tervise kaitseks kehtestatud ülikooli hoonetes järgmised nõuded:

 1. Ülikooli hoonetes on töötajatel ja üliõpilastel kohustuslik kanda maski (välja arvatud Vabariigi Valitsuse poolt välja toodud kitsendused). Üliõpilased vastutavad ise maski olemasolu eest. Töötajale tagab maski vahetu juht.
 2. Töö ja õpe tuleb korraldada selliselt, et isikute vahel on tagatud vähemalt 2 m vahe ja ruumi/auditooriumi täituvus on maksimaalselt 50%.

 3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja on kehtiv kuni Vabariigi Valitsuse korralduste ja otsuste muutmisteni.

Korralduse aluseks on Eesti Maaülikooli põhikirja § 16 lg 3.

 

Üldised juhised

Nakkuse vältimiseks tuleb eelkõige järgida Terviseameti juhiseid.

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga.
 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti.
 • Hoia distantsi.
 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 

Üliõpilasele

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga. Teavita ka oma õppejõudu ja uuri, millised on võimalused puuduva osa järgi tegemiseks või, millised on võimalused õppetööl osaleda kaug- või e-meetodil. Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda õppetööst vabastust. Õppejõul on õigus haigusnähtudega üliõpilane õpperuumidest ära saata.

 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Auditooriumis desinfitseeri enda järel ka kokkupuute pinnad. Ülikool tagab nii õppehoonete üldkasutatavates ruumides kui ka õpperuumides vastavad desinfitseerimisvahendid.

 • Maski kandmine on kohustuslik. Kanna maski, et kaitsta ennast, kaasüliõpilasi ja õppejõudu.

 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti. Võimalusel kanna korduvkasutatavat maski.

 • Hoia distantsi.

 • Õppehoonetes ja ühiselamus väldi kogunemisi, kursusekaaslastega rühmatöö tegemiseks kasuta pigem videosilda või mõnda teist veebipõhist lahendust.

 • Varu kannatust juhuks, kui tunniplaani tuleb ootamatusi või muudatusi. Ülikool jälgib pidevalt olukorda ning kohandub vastavalt olukorrale.

 • Ülikoolielu on kindlasti põnev ning ees on ootamas vahvad üritused, kuid siiski väldi suuremates seltskondades kohtumisi, kogunemisi või pidutsemisi.

 • Informeeri koheselt ülikooli (oma instituudi õppekorralduse spetsialisti, kontaktid leiad SIIT) kui oled kas ise nakatunud SARS-CoV-2 viirusesse või oled kokku puutunud nakatunuga või pead olema eneseisolatsioonis. Ülikool saab nii operatiivselt kohe tegutseda ning rakendada abinõud õppe ümber korraldamiseks. Kui elad ühiselamus, siis teavita ka ühiselamu töötajat.

 • Ära ehmu, et iga loengu, seminari või laboripraktikumi alguses palutakse Sul ennast registreerida. See kõik on vajalik selleks, et saaksime võimalikult kiiresti nakatumiskahtlusele jälile.

 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 • Maaülikool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda Välisministeeriumi antud soovitustest. Isiklikel põhjustel reisimine ja sellest tulenevad piirangud ei vabasta õppetööst.

 • Kui kuulud haiguse riskirühma, pea nõu õppekorraldusspetsialisti ja õppekava juhiga võimaluste üle õppekava läbimiseks.