Akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad

EMÜ senati 25.11.2021. a otsuse nr 1-27/29 lisa 1

 

Eesti Maaülikooli akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad ja nende sisu

Jrk

nr

Valdkonna nimetus

Tegevuse sisu

1.

Taimekasvatus ja taimebioloogia

Taimekasvatusteadus: põllumajanduskultuurid,

maaviljelussüsteemid, mahetaimekasvatus, bioenergiakultuurid; rohumaateadus; taimefüsioloogia, sordiaretus, taimegeneetika, biokeemia; taimede ökofüsioloogia ja stressibioloogia; uued kultuurid ja taimede haiguskindlus muutuvas kliimas; taimede kohanemine ja kohastumine globaalsete keskkonnamuutustega, taimede-mikroobide interaktsioonid; taimede biogeensed

emissioonid; biosfäär-atmosfäär vastastikmõjud

2.

Aiandus

Puuviljandus, köögiviljandus, iluaiandus ja katmikaiandus; aiasaaduste biokeemilised omadused ja kvaliteet; aiasaaduste

töötlemine ja säilitamine; tootearendus; sordiaretus ja geneetilise ressursi säilitamine; tervise- ja loodustoodete arendamine

3.

Taimetervis

Taimekaitsemeetodid; keemiline, bioloogiline, looduslik ja mehhaaniline tõrje, tõrjekriteeriumid; fütosanitaaria; taimehaigused ja nende tutvustamine; epidemioloogia; mulla mikroelustiku mõju taimetervisele; rakendusentomoloogia;

taimekahjurite ja -kasurite morfoloogia, füsioloogia, ökoloogia, etoloogia, ökokeemiline kommunikatsioon; tolmeldamine, taimede-putukate interaktsioonid

4.

Mullateadus

Mulla kvaliteet ja funktsioonid; muldade süstemaatika; mullakeemia ja -füüsika, mullaökoloogia ja -bioloogia; süsinikupõllundus; mulla orgaanilise aine dünaamika ja kvaliteet; toitainete- ja süsinikuringe muld-taim-keskkond süsteemis; süsinikupõllundus; taimede toitumine ja tasakaalustatud

väetamine, muldade kaitse; mullainfo ja selle kasutamine

5.

Keskkonnakaitse ja maastikukorraldus

Keskkonnakaitse ja -korraldus; ökosüsteemiteenused; keskkonnapoliitika; osaliste kaasamine keskkonnakorralduses; kaitsealade kaitsekorraldus; maastikuökoloogia ja -korraldus;

roheline infrastruktuur; kaugseire; elurikkuse mõõdikud; kliima- ja maakasutuse muutused ning nende mõju elustikule,

ajalooline maakasutus; lindude pesitsus- ja rändeökoloogia; keskkonnaanalüüs; biogaas; Eesti maa-asustuse areng ja planeerimine

6.

Maastikuarhitektuur

Maastikukujundus, maastikuehitus ja maastikuhooldus; inimeste tervist ja heaolu toetava maastiku planeerimine ja kujundamine, sh universaalne disain; maastike, ajalooliste alade ja mälestiste hoid

ja renoveerimine; modernismi kultuuripärandiga maa-maastike planeerimine, hoid ja korraldus; maastikukarakteri kirjeldamine, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine; ehitiste maastikulise ja visuaalse mõju hindamine; 3D virtuaalsed lahendused maastikuarhitektuuris; linnaliste rohe- ja siniruumide haldamine ja hooldamine; linnaruumide haljastamine ja looduspõhised ruumilahendused linnas; kaasav maastikuplaneerimine ja -

kujundamine; linna akupunktuur ja kasutuseta alade ajutine kasutus

7.

Elurikkus ja loodusturism

Elurikkuse mustrid, areng, kaitse ja seire; agroökosüsteemid ja nende ökoloogia; vastupidavus kliimamuutustele; ökoloogiline funktsionaalsus ja agro-ökosüsteemide botaanika, zooloogia ja mükoloogia; biosüstemaatika; populatsiooni- ja produktsioonibioloogia; elurikkuse vahendamine läbi loodusturismi; elurikkuse varamute säilitamine ja uurimine

8.

Hüdrobioloogia ja kalandus

Limnoloogia; sisevete ökoloogia, hüdrokeemia ja -füüsika; limnoloogiline modelleerimine; planktoloogia; vee

mikrobioloogia, ihtüoloogia, zoobentoloogia, fütobentoloogia; hüdrobotaanika; veekogude elurikkus, bioressursid ja kaitse; ökotoksikoloogia, setete geokeemia ja paleolimnoloogia; hüdromorfoloogia; kalandus; ohustatud veeliikide kaitse; siseveekogude tervendamine ja korrastamine; tehisveekogude elustiku kujundamine; siseveekogude seisund ja kliimamuutuste mõju veekogudele

9.

Maamajanduse ökonoomika

Põllumajandus-, keskkonna ja ressursiökonoomika; põllumajandus-, keskkonna ja maaelupoliitika; säästev areng; ringbiomajanduse väärtusahelad ning ärimudelid; koostöö ja ühistegevuse areng; põllumajandussaaduste turundus ja toiduturg; maamajanduse konkurentsivõime ja kestlikkus; majandusarvestus ja finantsjuhtimine maamajanduses; maamajanduse infosüsteemid ja analüüsimeetodid; maapiirkonna ettevõtlus ja strateegiline juhtimine; maapiirkondade ja -kogukondade majanduslik ja

sotsiaalne areng

10.

Tõuaretus ja biotehnoloogia

Tõuaretus; põllumajandusloomade geneetilised ressurssid;

loomageneetika; genoomika; transgeenne tehnoloogia; loomade sigimine ja sigimishäired; sigimise biotehnoloogia

11.

Söötmisteadus

Põllumajandusloomade söödad ja söötmine, sh söötmise tehnoloogiad; toitumisfüsioloogia, ainevahetus ja biomarkerid; loomakasvatussaaduste tootmine ja toodangu kvaliteet; põllumajandusloomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond;

loomakasvatuse mõju keskkonnale

12.

Vesiviljelus

Vesiviljelusliikide bioloogia; geneetika, genoomika, biotehnoloogia ja aretus; vesiviljelusliikide paljundamise,

söötmise ja kasvatamise tehnoloogia; invasiivsete võõrvähiliikide bioloogia; ohustatud kala- ja vähiliikide geneetiliste ressursside kaitse ja kalavarude kalakasvatuslik taastootmine; veeorganismide haigused, tervishoid ja heaolu; bioturvalisus vesiviljeluses

13.

Kliiniline

veterinaarmeditsiin

Eestis oluliste loomaliikide kliiniline meditsiin: haiguste

diagnostika, ravi ja profülaktika

14.

Veterinaarne biomeditsiin ja toiduhügieen

Terve ja haige looma morfoloogia, füsioloogia ja immunoloogia; raku- ja arengubioloogia; mikrobioloogia, parasitoloogia ja epidemioloogia; nakkushaigused, loomatervis, ennetavmeditsiin ja veterinaarne rahvatervis; riigi- ja kohtuveterinaaria; toiduhügieen

ja -ohutus, lihainspektsioon ja toiduohutuse juhtimissüsteemid; toidu- ja keskkonna toksikoloogia

15.

Toiduteadus ja toidutehnoloogia

Toidukeemia ja -füüsika, toidu mikrobioloogia, toiduainete töötlemise tehnoloogiad ja alusprotsessid, toidutootmise

kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiad, tootearendus, toiduainete sensoorika, toidu kvaliteet ja kvaliteediohje

16.

Metsakasvatus ja metsaökoloogia

Mets ökosüsteemina ja metsakasvatuse meetodid: metsa elurikkus ja häiringuökoloogia, metsatüpoloogia, süsiniku- ja toitainete ringed, metsa bioproduktsioon, metsaselektsioon, taimlamajandus, metsauuendamine, raied, metsaparandus, metsaistandikud, dendroloogia, metsandus ja kliimapoliitika, metsade mitmekülgne kasutus, metsakaitse, metsapatoloogia, -entomoloogia ja puidukaitse, ulukite bioloogia ja jahindus, asulametsandus ja pargindus, dendrofüsioloogia

17.

Metsa- ja maakorraldus ning metsatööstus

Metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine;

metsaökosüsteemide taastamine; metsade inventeerimine ja hindamine; metsade struktuuri ja kasvukäigu modelleerimine; biosfäär-atmosfäär vastastikmõjud; kliimamuutuste seire ja

mõjude modelleerimine; maa- ning metsaressursside

infosüsteemid ja riiklikud registrid; kinnisvara-, maakasutuse- ja metsandusökonoomika; ettevõtlus ja erametsandus; maa- ja metsapoliitika; maa- ja metsakasutuse juhtimine; maa ja metsaga seotud ruumiandmete kogumine ja töötlemine ning ruumiline planeerimine; maa- ja metsakasutuse monitooring; metsatööde tehnoloogiad; metsa-, mööbli- ja puidutööstuse tehnoloogiad, puidu ja puidupõhiste materjalide ning biotoodete omadused; puidu mõõtmine ja kvaliteedi hindamine; puidu mehaaniline, termiline ja keemiline väärindamine; puitkütuste ressursid; puitkütuste tootmise ja kasutamise tehnoloogiad; geodeesia; satelliitpositsioneerimine; laserskanneerimine; fotogramm-

meetria; kinnisvara- ja maakorraldus; maakataster

18.

Maaehitus ja veemajandus

Ehitiste projekteerimine ja ehitamine, sh põllumajandus- ja tootmishooned ning elukaare haldamine; säästev ehitus; tarindite ehitusfüüsikalise toimimise hindamine, sh dünaamilist kliimamudelit arvestades; materjalide ja konstruktsioonide mehaanika, ehituslikud komposiitmaterjalid, looduslikud, kohalikud sh puit ja puidupõhised ning taaskäideldavad materjalid; vesiehitised, kalamajanduslikud rajatised, maaparandus ja niisutus, veevarustus ja kanalisatsioon, hüdroenergeetika, rakendushüdroloogia, tarbevee töötlemine ja reovee puhastamine,

jäätmekäitlustehnoloogiad

19.

Biomajandustehno- loogiad

Põllumajandustehnika; farmitehnika; veotehnika; tootmistehnika;

töötlemistehnika; materjalitehnika; bioenergiatehnika, biokemikaalid; ergonoomika ja ergodisain

20.

Energiakasutus

Taastuvenergeetika (bio-, tuule-, päikese- ja maasoojusenergeetika); energiatarbimise juhtimine; energia salvestamine; soojusenergeetika; energiasüsteemide

modelleerimine ja juhtimine; nanotehnoloogiad