Eesti Maaülikooli strateegia aastani 2015 - roheline ülikool

Strateegia kehtestatakse Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.4. ja arengukava aastani 2015 alusel.

Sissejuhatus
Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli strateegia aastani 2015 on dokument, mis kooskõlas Eesti Maaülikooli visiooni ja missiooniga edendab keskkonnateadlikku mõtteviisi ning jätkusuutlikku arengut ühiskonnas.

Jätkusuutlik (kestlik) areng on sotsiaal-, majandus-, kultuur- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Ülikooli sihiks on areneda avatud, paindliku juhtimise ning nüüdisaegse taristuga ülikooliks. Ülikoolil on vajalikud eeldused toimida heatasemelise õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutusena eluks vajalike primaarsete ressursside jätkusuutliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.

Maaülikooli visioon
Maaülikool on Eestis kõrgelt hinnatud rahvusvaheline õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Maaülikooli missioon
Akadeemilise kultuuri kandjana edendada teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Lähtudes jätkusuutliku arengu põhimõtetest ja Eesti Maaülikooli tegevusvaldkondadest
keskendub roheline ülikool järgmistele valdkondadele:
- keskkonnasõbralik energiavarustus;
- tervislik ja ohutu toit;
- maismaa ja veekeskkonna bioloogiliste ressursside jätkusuutlik kasutamine;
- elurikkuse, pärandkoosluste ja –maastike kaitse;
- elukeskkonna jätkusuutliku kavandamise meetodid ja põhimõtted;
- ökoloogilised ehitustehnoloogiad ja –materjalid;
- keskkonnaökonoomika;
- keskkonnasõbralik jäätmekäitlus;
- keskkonnateadlikkus ja –haridus.

Rohelise ülikooli põhimõtted
Eesti Maaülikool:
- võtab arvesse eelmiste põlvkondade kogemusi ja teadusuuringuid;
- on avatud uutele ideedele ning innovatsioonile;
- lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;
- oma töö hindamiseks töötab välja rohelise ülikooli mõõdikud ja täiendab neid.

Eesmärgid ja tegevussuunad
Rohelise ülikooli eesmärgid toetavad ja täpsustavad Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2015 strateegilisi eesmärke.

1. Teadmuspõhise Eesti kujundaja
Eesmärk: edendada jätkusuutlikku arengut teadus- ja arendustöö kaudu.
Tegevused:
- Ühiskonna vajadustele vastav keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud teadus- ja arendustegevus.
- Erinevate huvigruppide nõustamine ja koostöö jätkusuutliku arengu valdkondades.
Oodatav tulemus: EMÜ on jätkusuutliku arengu valdkondade kompetentsikeskus.

2. Kõrgelt hinnatud ülikoolihariduse andja
Eesmärk: lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õpetamisprotsessi ja õpiväljunditesse.
Tegevused:
- Keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud erialade õpetamine ja arendamine.
- Keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud õppeainete õpetamine ja arendamine.
- Praktiliste ja erialaüleste jätkusuutliku arengu probleeme käsitlevate projektide algatamine ja läbiviimine.
Oodatav tulemus: EMÜ üliõpilased saavad aru oma eriala seotusest jätkusuutliku arenguga ning oskavad lõimida vastavaid põhimõtteid oma töösse.

3. Kaasaegne, hästi toimiva taristuga kompaktne ülikoolilinnak
Eesmärk: luua tervislik õppe-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid.
Tegevused:
- Ühtse loodus- ja inimsõbraliku Tähtvere linnaku väljakujundamine.
- Tähtvere linnaku ja Tartu linna teiste alade sidususe suurendamine keskkonnasõbralike liiklemisviiside soodustamiseks.
- Linnaku hoonete, taristu ja välialade arendamine, sh ehitamine, remontimine ja sisustamine lähtuvalt nende funktsioonist ja ülikooli liikmeskonna vajadustest ning arvestades uuenduslikke keskkonnasäästlikke põhimõtteid.
- Erinevate taristu valdkondade (jäätmed, energia, välialad jne) keskkonnasõbralikuks haldamiseks vastavate kavade väljatöötamine ja rakendamine.
Oodatav tulemus: Tähtvere linnaku keskkonnasõbralikud halduspõhimõtted on kasutusel ja EMÜ ökoloogiline jalajälg vähenenud.

4. Ühiskonna edendaja
Eesmärk: tõsta ülikooli töötajate ja üliõpilaste ning ühiskonna keskkonnateadlikkust ja parandada koostööd ühiskonnaga jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisel.
Tegevused:
- Jätkusuutliku arenguga seotud teadus- ja arendustöö tulemuste vahendamine üldsusele.
- Üliõpilaste, töötajate ja ühiskonna keskkonnateadlikkuse suurendamine.
- Osalemine ekspertidena ülikooli vastutusvaldkondadega seotud riiklike poliitikate väljatöötamises.
Oodatav tulemus: EMÜ jätkusuutliku arengu alased teadmised ja kogemused on ühiskonnale kättesaadavad ning kasutusel, ühiskonnas on paranenud keskkonnateadlik käitumine.

Strateegia elluviimise korraldus
Kooskõlas ülikooli arengukavaga töötatakse antud strateegia alusel välja tegevusplaanid ja igaks aastaks arendusülesanded. Strateegia eesmärkide täitmist arutab ülikooli nõukogu koos ülikooli arendusülesannete täitmisega vähemalt kord aastas.
Strateegia eesmärkide täitmist koordineerib teadusprorektor. Iga instituut ja üksus vastutab strateegia täitmise eest oma vastutusvaldkondade piires ning annab ülikooli nõukogus aru vähemalt kord kolme aasta jooksul.