Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSED

Eesti Maaülikool korraldab 2022. aastal vastuvõtukatse matemaatikas neile kandidaatidele, kes kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil (tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, maaehituse ning vesiehituse ja veekaitse õppekavad) ja kellel laia matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 20 punkti või kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on väiksem kui 80 punkti.

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavale kandideerijad peavad sooritama vastuvõtukatse joonistamises.

NB! Matemaatika vastuvõtukatse on mõeldud ainult laia matemaatika nõudega konkursile kandideerijale

NB! Vastuvõtukatsele tulles tuleb esitada isikut tõendava dokument!

 

Veterinaarmeditsiini ja toiduainete tehnoloogia õppekavale sisseastumisel tuleb esitada motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.

 

AJAKAVA

Vastuvõtukatsed toimuvad alljärgnevatel kuupäevadel:

vastuvõtukatse  matemaatikas toimub neljapäeval 7. juulil kell 10 ja teisipäeval 12. juulil kell 10 Kreutzwaldi 56 - A202. 

 

keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava vastuvõtukatse (joonistamine ja vestlus) toimub:

reedel 10. juunil kell 10 ja kell 14; reedel 1. juulil kell 10 ja kell 14; kolmapäeval 6. juulil kell 10 ja kell 14.

 

Sisseastuja valib sobiva vastuvõtukatse aja SAISis avaldust esitades. Valik on siduv, st katsele tuleb ilmuda valitud päeval! 

 

SISUKIRJELDUSED

VASTUVÕTUKATSE MATEMAATIKAS

Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale vastuvõtu ajakavas näidatud ja SAISis valitud toimumisajal. Vastuvõtukatset hinnatakse 100-pallisüsteemis ja konkursipunktide saamiseks viiakse tulemused 10-pallisüsteemi. Vastuvõtukatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooli­õpinguteks tehnika valdkonnas. Hindame järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning tasapinnaliste ja ruumiliste kujunditega seotud arvutamise oskus.

Vastuvõtukatsel on vaja lahendada 20 küsimusest koosnev test ja 8 ülesannet. Katse maksimumpunktide arv on 100. Iga küsimus testis on valikvastustega ja õige vastus annab ühe punkti  ning iga ülesanne annab 10 punkti. Töö ajal võib kasutada kalkulaatorit, kuid kõik teised seadmed (telefonid, nutitelefonid, tahvel- ja sülearvutid) on keelatud. Testi lahendamise aeg on 45 minutit ja ülesannete lahendamise maksimumaeg on 150 minutit.

Vastuvõtukatse sisaldab järgmisi gümnaasiumis õpitud teemasid:
1. tehted murdudega (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, taandamine);
2. algebraliste avaldiste lihtsustamine, korrutamise abivalemite kasutamine algebraliste avaldiste teisendamisel;
3. sirge võrrandi koostamine;
4. aritmeetiline- ja geomeetriline jada;
5. eksponent- ja logaritmfunktsioon;
6. trigonomeetrilised funktsioonid;
7. võrratus, võrratussüsteemid, võrratuste lahendite piirkonnad;
8. protsentülesanded;
9. funktsioon – algebraline avaldis, graafiline esitlus;
10. funktsiooni piirväärtus;
11. funktsiooni tuletis;
12. funktsiooni uurimine – määramispiirkond, ekstreemumid, käänupunktid, asümptoodid, graafik;
13. stereomeetria,
14. integraalarvutus.
Vastuvõtukatse ettevalmistamiseks soovitame läbi lahendada erinevate aastate riigi­eksamite ülesandeid. Erilist tähelepanu tasub pöörata II osa ülesannetele, kuna nendest paljud on insenerile väga vajaliku ruumilise mõtlemise arendamiseks. Ülesanded leiad aadressilt: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

 

VASTUVÕTUKATSE KESKKONNAPLANEERIMISE JA MAASTIKUKUJUNDUSE ÕPPEKAVAL

Kandidaat valib kandideerimisavaldust esitades SAISi kaudu endale sobiva katse tegemise aja, mis on tema jaoks siduv. Kui kandidaat ei vali ise kandideerimisavalduse esitamisel katse tegemise aega, määrab selle aja tema jaoks vastuvõtukomisjon ja teavitab kandidaati avalduses antud e-posti aadressi kaudu hiljemalt avalduste vastuvõtuperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval. Katse sooritamiseks tuleb sisseastuja isiklikult ülikooli kohale.

Vastuvõtukatse on kaheosaline: joonistamine (kestus 2 tundi) ja sellele järgnev joonistusi käsitlev vestlus (10 minutit).

Joonistamise osas (120 minutit) saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikmelt neli erinevat teksti – ühe lihtsama, ühe keskmise raskusastmega ja kaks kõrge raskusastmega. Kandidaat peab välja valima kolm teksti, mille järgi tuleb kandidaadil teha kolm visandit (iga valitud teksti kohta/ põhjal üks). Visandid tehakse A4 formaadis valgele paberile (harilik koopiamasinapaber) kandidaadi poolt valitud joonistusvahendiga (nt harilik pliiats, värvipliiats, tintenpen vmt). Paberilehed saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikme käest, joonistusvahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Joonistamine toimub samaaegselt teiste kandidaatidega ja horisontaalse laua taga istudes. Joonistamise järel annab kandidaat oma nimega varustatud visandid komisjoniliikme kätte.

Joonistamisele järgneb kohe individuaalse vestluse osa (10 minutit), mille käigus saab üliõpilaskandidaat kahele komisjoniliikmele selgitada oma visandite sisu ja seotust nende aluseks olnud tekstidega. Vestlemine toimub jooksva järjekorra alusel kuni kõik eelnenud joonistamise voorus osalenud kandidaadid on saanud oma visandite konteksti avada.

Vastuvõtukatse annab maksimaalselt 10 punkti. Komisjon hindab kandidaadi visandeid ja sellele järgnenud vestlust järgnevalt: iga visandi puhul on võimalik artistlikkuse eest saada 0-3 punkti ja lisaks võib komisjon anda veel ühe lisapunkti (kokku 10 punkti) visanditest ja vestlusest avaldunud kõrge erialase motiveerituse puhul.

 

VASTUVÕTUKATSE VETERINAARMEDITSIINI ÕPPEKAVAL

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:
1. Miks ma tahan õppida loomaarstiks?
2. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega veterinaarmeditsiini erialal?
3. Varasemad loodusteaduste, loomakasvatuse või veterinaaria alased õpingud kutsehariduse tasemel või kõrgkoolis (omandatud kraadid ja kvalifikatsioonid);
4. Varasem töökogemus, mis on seotud loomadega ja/või veterinaariaga;
5. Millises veterinaaria valdkonnas näen ennast pärast lõpetamist tegutsemas?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki. Motivatsioonikirja digitaalselt allkirjastatud fail tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAISis. Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.

VASTUVÕTUKATSE TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVAL

Motivatsioonikiri

Kandideerides toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppekavale, tuleb SAISis esitada koos avaldusega digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri (ilma failita avaldust vastu ei võeta). Kirjutaja peab juhinduma järgmistest pidepunktidest:

1. Miks ma tahan õppida toiduainete tehnoloogiat, miks ma arvan, et see eriala sobib mulle?
2. Minu senised kokkupuuted toiduainete tootmisega või toiduainete tehnoloogia alased õpingud (kooliekskursioon, vanemate/tuttavate töökoht, läbi meedia, ise töötanud, varasemad õpingud, jms).
3. Millised on minu tugevused ja nõrkused seoses õpingutega toiduainete tehnoloogia erialal?
4. Millises ametis näen ennast tulevikus töötavat?
5. Millised toiduainetööstusi puudutanud meediakajastused on mind viimasel ajal kõnetanud?

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on 2500 tähemärki.

Motivatsioonikirja tüüpi vastuvõtukatse puhul ei pea kandidaat tulema katse sooritamiseks isiklikult ülikooli kohale.