Innovatsiooniosak

* Innovatsiooniosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 4000-eurone toetus,
mida saavad taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd).

  

Innovatsiooniosaku abil saab väikese või keskmise suurusega ettevõte koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. 

 

Milleks saab taotleda?

Innovatsioonialaste teenuste ostmist toetatakse järgmistes valdkondades:

- teenuse või tootearenduse alased konsultatsioonid;
- töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
- IT, tehnoloogiliste ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
- insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
- teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
- metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
- vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
- patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
- patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
- patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Toetuse suurus

Toetuse piirmääraks on kuni 4000 eurot taotluse kohta ja kuni 80% abikõlblikest kuludest.
NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Kes saab taotleda?

Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistame ettevõtteid, kellel varasem koostöökogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud.
Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 3.

 

Täpne info innovatsiooniosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Eesti Maaülikool ootab kõiki väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid koostööd tegema.

Palun võtke ühendust!

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post: eve-liis.abroi@emu.ee
Skype: eve.liis.abroi