Innovatsiooniosak

 

 

Innovatsiooniosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 7500-eurone toetus,
mida saavad taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd).
 


Ettevõtte omafinantseering on 20%.

 

- Innovatsiooniosak on sihtotstarbeline toetus, et hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt.
- Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused.
- Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.
- Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
- Toetust saab taotleda kuni kaks korda.
- Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro.

 

Innovatsiooniosaku abil saab väikese või keskmise suurusega ettevõte koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. 

 

Milleks saab taotleda?


- Prototüübi valmistamine.
- Komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine.
- Tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuurinfu läbiviimine.
- Patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine.
- Akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus.

Toetuse osakaal: toetus on kuni 80% abikõlbikest kuludest.

 

Toetuse suurus

Toetuse piirmääraks on kuni 7500 eurot taotluse kohta ja kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Omafinantseering peab olema vähemalt 20%.
 

Täpne info innovatsiooniosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Eesti Maaülikool ootab kõiki väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid koostööd tegema.

Palun võtke ühendust!

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post eve-liis.abroi@emu.ee