Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 6000-eurone toetus,
mida saavad taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd).

 

Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

 

Innovatsiooniosaku abil saab väikese või keskmise suurusega ettevõte koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. 

 

Milleks saab taotleda?

Innovatsioonialaste teenuste ostmist toetatakse järgmistes valdkondades:

- prototüübi valmistamine *;
- tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
- tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
- metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
- patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine.

*Antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine.

 

Toetuse suurus

Toetuse piirmääraks on kuni 6000 eurot taotluse kohta ja kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Omafinantseering peab olema vähemalt 20%.
 

Kes saab taotleda?

- Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
- Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole rohkem kui üks kord innovatsiooniosaku toetust saanud (toetus saab saada kaks korda).
- Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6.
- Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
- Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
- Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
- Projekti kestus on 4 kuni 12 kuud.

 

Täpne info innovatsiooniosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Eesti Maaülikool ootab kõiki väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid koostööd tegema.

Palun võtke ühendust!

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post eve-liis.abroi@emu.ee