Looduskaitse ja loodusharidus

Botaanilised ekspertiisid ja looduskaitsealased koolitused

Mükoloogilised konsultatsioonid ja täienduskoolitused

Ornitoloogilised ekspertiisid

Entomoloogilised ekspertiisid

Turistide käitumine ajas ja ruumis

Turismi sotsiaalse koormustaluvuse uuring

Loodusturismi planeerimine

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring


 

 

BOTAANILISED EKSPERTIISID JA LOODUSKAITSEALASED KOOLITUSED


Märksõnad: looduskaitselised ekspertiisid ja koolitused, kohalikud omavalitsused, looduskaitseasutused, maaomanikud, turismiettevõtjad, kinnisvaraarendajad.

Ekspertiisid ja koolitused

- Eesti pärandkoosluste (poollooduslike rohumaade) hooldamine ja taastamine;

- liikide tegevus- ja ohjamiskavad;

- kaitsealuste taimeliikide leidumine, nende säilimiseks vajalike koosluste hooldustööd, nende ümberasustamine;

- loodusturism ja loodusharidus.
 


Tiiu Kull
Tel 731 1883
E-post tiiu.kull@emu.ee
Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
http://pk.emu.ee

 

 

MÜKOLOOGILISED KONSULTATSIOONID JA TÄIENDUSKOOLITUSED

 

Märksõnad: (loodus)huviringid, haridusasutused, loodushuvilised.

 

- Seeneliikide määramine ja ning seente ökoloogia, nende kasutamise ja võimaliku kahjulikkuse selgitamine.

 

- Hooajalised seenenäitused (seente viljakehade määramine, erialased konsultatsioonid külastajatele).

 

- Seenematkade juhendamine erinevates kasvukohtades.

 

Kadri Pärtel

Tel 731 1895

E-post kadri.partel@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

ORNITOLOOGILISED EKSPERTIISID

 

Märksõnad: looduskaitsealased ekspertiisid, nõustamised ning koolitused.

 

- Liikide tegevuskavad, sh ohjamiskavad, asurkondade seisundi hindamine.

- Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavad.

- Ornitoloogiliste õppepäevade, kursuste ja treeningute korraldamine.

- Loodushoiu- ja keskkonnakaitsealased ekspertarvamused ja -hinnangud.

- Loomade liikumiste, rännete uuringud, sh radaruuringud ja telemeetria.

- Elustiku seire ja inventuuride läbiviimine ja koordineerimine.

- Loodusteaduslike andmestike digiteerimine ja analüüs.

- Looduskaitsegeneetilised ekspertiisid ning nende alusel tegevuskavade väljatöötamine ja nõustamine.

 

Katrin Kaldma

Tel 56 939 003

E-post katrin.kaldma@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

ENTOMOLOOGILISED EKSPERTIISID

 

Märksõnad: nõustamine ja koolitus.

 

- Võimalike putukakahjustuste hindamine, vastavasisulised uuringud, prognoosid ja lahendused.

- Harrastusentomoloogide nõustamine, sh õppepäevade ja kursuste korraldamine.

- Putukaliikide määrangud koos nende bioloogia ja leviku selgitamisega.

- Loodusteaduslike kollektsioonide koostamis- ja säilitamisalane nõustamine, sh soovitused säilikute dokumenteerimiseks ja digiteerimiseks.

 

Olavi Kurina

Tel 731 1887

E-post olavi.kurina@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

TURISTIDE KÄITUMINE AJAS JA RUUMIS

 

Märksõnad: turism, trajektoor, väravad, kuhjumine, meetmed.

 

Turismiobjektide planeerimisel ja turismirajatiste eduka toimimise tagamiseks on vajalik kavandada või kaardistada, milliseid trajektoore pidi külastajavood liiguvad, milliste objektide juures peatutakse kui kaua ning kui palju inimesi korraga saab antud objekti vaadelda jms. See aitab vältida kuhjumisi, järjekordasid ja muid takistusi ning suurendada turistide rahulolu. Liikumistrajektoorid ja -ajad registreeritakse erinevate sihtgruppide lõikes. See võimaldab rakendada meetmeid külastuselamuse suurendamiseks ning paremaks külastajate voogude juhtimiseks.

 

Lea Sudakova

Tel 520 4112

E-post lea.sudakova@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

TURISMI SOTSIAALSE KOORMUSTALUVUSE UURING

 

Märksõnad: mõju, kogukond, turism, taluvus, planeerimisotsused, soovitused.

 

Turismi kontrollimatu areng võib viia kohaliku kogukonna rahulolematuseni ning koguni konfliktideni turismisihtkohas. Sellise olukorra vältimiseks on vajalik teha põhjendatud turismi planeerimisotsuseid, nt tsoneerida alasid, hajutada turismivoogusid, mitmekesistada pakkumisi, seada piiranguid jne. Põhjendatud otsuste saamiseks on vaja teada saada kohalike elanike arvamus valmisolekust turismiarengu toetamiseks või vajadusest seda limiteerida ja muudest aspektidest. Kogutakse ja analüüsitakse kvalitatiivseid andmeid turismi külastuskoormuse sotsiaalsete mõjude hindamiseks ning võrreldakse neid teiste piirkondadega.

 

 

Lea Sudakova

Tel 520 4112

E-post lea.sudakova@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

LOODUSTURISMI PLANEERIMINE

 

Märksõnad: loodusturism, loodusobjektid, marsruut, teenused, info, soovitused, planeerimine.

 

Loodusturism ja looduse kõrvalkasutus turismi valdkonnas on aina rohkem soovitud ja soovitatud tegevus Eestis. Matkarajad, üksikobjektid riigi- ja eramaadel, erinevad vaatlustega ning korilusega seotud tegevused on peamised loodusturismi võimalused. Kuidas luua oma maadele või piirkonda loodust tutvustavat rada või marsruuti? Mida, kuidas ja kellele tutvustada? Kuidas alustada ja kellega kooskõlastada? Milliseid tegevusi teha külalistega ja kuidas neid ette valmistada ning läbi viia? Kuidas koostada infomaterjale ja neid paigaldada? Need praktilised küsimused leiavad vastuse planeerimisprotsessi käigus.

 

Marika Kose

Tel 56 561 373

E-post marika.kose@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee

 

 

LOODUSTURISMI OBJEKTIDE KAARDISTAMINE JA MONITOORING

 

Märksõnad: loodusturism, turismiobjekt, kaardistamine, monitooring, planeering, ressursid.

 

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub erinevate sihtrühmade vajadusest. Eriti oluline on see looduskeskkonnale suureneva külastussurve ja turismituru pideva muutumise tõttu.

 

Näited loodusturismi planeerimiseks ja arendamiseks vajalikest tegevustest:

- loodusturismi arendamiseks vajaliku taristu ja objektide kaardistamine;

- taristu ja objektide seisukorra ja kvaliteedi seire ning analüüs;

- taristu ja objektide sobivus erinevate sihtgruppide vajadustega ja paiknemine klienditeekonna kontekstis;

- taristu kasutamise mõju ja sobivuse hindamine looduskeskkonnas;

- loodusturismi objektide külastamisest tuleneva koormustaluvuste hindamine;

- loodusturismi objektide turismiväärtuse hindamine.

 

Tarmo Pilving

Tel 56 602 911

E-post tarmo.pilving@emu.ee

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool

http://pk.emu.ee