Taimeteadus

Mulla ja taimse materjali laboratoorne analüüs ja nõuanded tulemuste tõlgendamiseks
Aiakultuuride sordid, väetamine, säilitamine, saagi biokeemiline analüüs
Õunviljalised kultuurid ja nende kasvatamine
Luuviljalised kultuurid ja nende kasvatamine
Marjakultuuride sordid ja kasvatamine
Taimse tooraine töötlemine ja tootearendus
Mahemesindus ja tolmeldamine
Erinevate taimekahjustajate määramine mitmesugustel kultuuridel (aia- ja põllukultuuridel, ilupuudel ja -põõsastel)
Erinevate taimehaiguste määramine aia- ja põllukultuuridel
Umbrohutõrje
Haljasväetised ja külvikord
Lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs
Uued põllukultuurid, taimehaigused
Taimekudede mikroskoopilised uuringud

 

 

 

MULLA JA TAIMSE MATERJALI LABORATOORNE ANALÜÜS JA NÕUANDED TULEMUSTE TÕLGENDAMISEKS

 

Märksõnad: taimekasvatus, aiandus, metsandus, haljastus, teadusuuringud.

 

Pakume teenust ja oskusteavet:

 

- mulla, turba ja kompostide keemiline analüüs;

- mulla füüsikaliste parameetrite laboratoorne analüüs;

- taimse materjali keemiline analüüs;

- nõuanded analüüsitulemuste rakendamiseks.

 

Analüüse tehakse nii teadusuuringute läbiviimiseks kui praktiliste majandamissoovituste andmiseks.

 

Mulla keemiliste ja füüsikaliste parameetrite analüüsi tulemuste põhjal pakutakse nõuannet näiteks

 

- väetusplaanide koostamiseks,

- muldade kasutussobivuse hinnanguteks ja

- maakasutuse planeerimiseks.

 

Alar Astover

Tel 731 3546

E-post alar.astover@emu.ee

Mullateaduse õppetool

http://pk.emu.ee


AIAKULTUURIDE SORDID, VÄETAMINE, SÄILITAMINE, SAAGI BIOKEEMILINE ANALÜÜS

 

Märksõnad: aiandustootjad, aiandustoodangu töötlejad ja turustajad, sisendite (väetiste, multšide jne) tootjad ja vahendajad.

 

Tootmiskatsed uute sortidega. Väetuskatsete abil on võimalik leida efektiivsemaid väetisi, selgitada sobivamaid väetamise aegu, optimaalseid koguseid, uurida erinevate väetiste koosmõjusid.

 

Nõustamisteenus puu- ja köögiviljade kasvatamiseks.

 

Kadri Karp

Tel 731 3514

E-post kadri.karp@emu.ee

Aianduse õppetool

http://pk.emu.ee

 

ÕUNVILJALISED KULTUURID JA NENDE KASVATAMINE

 

Märksõnad: äriaedade rajajad, tootjad, koduaednikud (koduaiapidajad), aiandushuvilised.

 

Konsultatsiooniteenus õunviljaliste kasvatamiseks.

 

Antakse nõu õuna- ja pirnipuu sortide valikul (tava- ja mahekasvatusse), istandike rajamiseks ja hooldamiseks.

 

Pakutav teenus võimaldab alustavatel ja juba tegutsevatel ettevõtjatel ning tavaaiapidajatel teha teadlikemaid ja riskivabamaid otsuseid.

 

Lisaks nõuandele on võimalik sõlmida leping istutusmaterjali kasvatamiseks.

 

Toivo Univer

Tel 731 7586

E-post toivo.univer@emu.ee

Polli Aiandusuuringute Keskus

http://polli.emu.ee  

 

Kristine Tiirats

Tel 51 915 950

E-post kristine.tiirats@emu.ee

Polli Aiandusuuringute Keskus

http://polli.emu.ee

 

LUUVILJALISED KULTUURID JA NENDE KASVATAMINE

 

Märksõnad: äriaedade rajajad, talupidajad, aiandushuvilised.

 

Nõustamisteenus ploomi- ja kirsisortide kasvatamiseks.

 

Tutvustame uusi sorte, anname nõu tolmlemispartnerite valikuks ja luuviljaliste kasvatamise (k.a mahe kasvatusviis) käigus ette tulevate raskuste lahendamiseks.

 

Pakutav teenus võimaldab vähendada luuviljaliste kasvatamisega sageli kaasnevaid riske ja annab kasvatajatele enam julgust nende kultuuridega tegelemiseks.

 

Kersti Kahu

Tel 53 474 802

E-post kersti.kahu@emu.ee    

Polli Aiandusuuringute Keskus

http://polli.emu.ee

 

MARJAKULTUURIDE SORDID JA KASVATAMINE

Märksõnad: marjakasvatajad ja töötlejad, aiapidajad.

Nõustamisteenus ja koolitus:

 • ​uute marjasortide valik;
 • geneetilise ressursi vanade sortide tundmaõppimine;
 • kasvatamine istandike rajamisest saagikoristuseni;
 • haiguste ja kahjurite tundmaõppimine.

Lisaks pakume erinevate sortide istikuid.

 

Ave Kikas 

Tel 51 32 081 

E-post ave.kikas@emu.ee 

Polli aiandusuuringute keskus 

http://polli.emu.ee ​

 

TAIMSE TOORAINE TÖÖTLEMINE JA TOOTEARENDUS

 

Märksõnad: töötlemine, bioaktiivne koostis, funktsionaalne toit, looduskosmeetika, looduslikud taimekaitsevahendid, taimse tooraine tootjad ja töötlejad.

 

Tootearenduse ja pilootses mahus töötlemise teenus taimse tooraine tootjatele ning töötlejatele kõrge lisandväärtusega toiduliste ja mittetoiduliste toodete turule toomiseks. Tooraine ja valmistoodete biokeemilised analüüsid, toitumisalane teave, nõuded pakendile. Koostöö erinevate ettevõtlustoetuste kasutamisel.

 

Piia Pääso

Tel 50 61 316

E-post piia.paaso@emu.ee

Polli Aiandusuuringute Keskus

http://polli.emu.ee   

www.plantvalor.ee

 

MAHEMESINDUS JA TOLMELDAMINE

 

Märksõnad: looduskaitseametkonnad, talupidajad, turismitalud, mesindustalud, koolid, lasteaiad.

 

Koolitus ja konsultatsioonid:

 

- mahemesila rajamiseks;

 • meemesilase, kimalaste ning erakmesilaste kasutamiseks putuktolmlevate kultuuride efektiivsemaks tolmeldamiseks;
 • meemesilase pungperede ja kimalaste kasutamiseks katmikkultuuride tolmeldamisel;
 • kimalaste ja seltsinguliste mesilaste arvukuse tõstmiseks talumaastikes, et parandada nii metsamarjade kui ka kultuurkoosluste tolmeldamist;
 • looduskaitsealuste kimalaseliikide kaitseks;
 • mesilaselaadsete putukate kasutamiseks õuesõppe objektidena koolides ja turismitaludes;
 • mesilaste ja kimalaste kasvatamiseks ja kasutamiseks õppevahendina loodusõppe eesmärgil katsepesades.

 

Pakutava oskusteabe abil on võimalik suurendada putuktolmlevate kultuuride (nagu liblik- ja ristõielised) seemnesaake, samuti suurendada puuviljade ja marjade saagikust ja parandada saagi kvaliteeti.

 

Marika Mänd

Tel 731 3396

E-post marika.mand@emu.ee

Taimetervise õppetool

http://pk.emu.ee

 

ERINEVATE TAIMEKAHJUSTAJATE MÄÄRAMINE MITMESUGUSTEL KULTUURIDEL (AIA- JA PÕLLUKULTUURIDEL, ILUPUUDEL JA -PÕÕSASTEL)


Märksõnad: konsultatsiooniteenus põllumajandus- ja haljastusfirmadele, vastavatele spetsialistidele, ühistutele, eraisikutele.

Konsultatsioonid

Pakume kvaliteetset oskusteavet taimekahjustajate määramise ja nende bioloogia kohta.

Soovitused kahjustajate tõrjeks (looduslikud vahendid, pestitsiidid).


Katrin Jõgar
Tel 731 3530
E-post katrin.jogar@emu.ee
Taimetervise õppetool
http://pk.emu.ee
 

ERINEVATE TAIMEHAIGUSTE MÄÄRAMINE AIA- JA PÕLLUKULTUURIDEL
 

Märksõnad: mahe- ja tavaviljelejad, taimekaitse- ja taimekasvatuskonsulendid.

 

Vaatluskatse kartulisortide lehemädanikukindlusest.

 

Konsultatsioonid.

 

Pakume kvaliteetset oskusteavet põhiliste aia- ja põllukultuuride haigustekitaja diagnoosimiseks nende epidemioloogia, arengu ja leviku kohta.

 

Soovitused haiguste tõrjeks (looduslikud vahendid, pestitsiidid).

 

Kaire Loit

Tel 56 642 423

E-post kaire.loit@emu.ee

Taimetervise õppetool

http://pk.emu.ee


UMBROHUTÕRJE

 

Märksõnad: mahe- ja tavaviljelus, herbitsiidid, umbrohutõrje maheviljeluses.

 

Nõustame:

 • keemilise ja mehaanilise umbrohutõrje tegemisel;
 • pestitsiidide valikul ja nende dooside optimeerimisel.

 

HALJASVÄETISED JA KÜLVIKORD

 

Märksõnad: tava- ja maheviljelus, vahekultuurid, liblikõielised, mullaviljakus, külvikord. 

 

Nõustame:

 • haljasväetiste liigi ja kasvatustehnoloogia valikul (allakülvid, puhaskülvid, vahekultuurid);
 • külvikordade koostamisel, haljasväetiste külvikorda paigutamisel ja huumusbilansi koostamisel külvikorrale.

 

Viime läbi uurimisprojekte, sh koostöös mahe- ja tavatootjatega: uurime vahekultuurideks sobivaid liike ja nende mõju mullaomaduste parandamiseks.

 

Liina Talgre

Tel 731 3503

E-post liina.talgre@emu.ee

 

Enn Lauringson

Tel 731 3522

E-post enn.lauringson@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/taimekasvatusjataimebioloogia

 

 

LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE ANALÜÜS

 

Märksõnad: taimekasvatus, taime stress.

 

Analüüsime taimede kohanemisvõimet ehk reaktsiooni stressile, mida põhjustavad optimaalsetest kasvutingimustest erinev temperatuur, niiskusrežiim, valgus, CO2, taimekahjurid ja -haigustekitajad (röövikud, bakterid, viirused). Taime stressireaktsiooni hindamine toimub taimest lendunud või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograaf-mass-spektromeetriga. Analüüsime proove, mis on kogutud otse taimelt nii välitingimustes (põldudelt) kui ka sisetingimustes.

 

Nõustame taimede stressi ja lenduvühendite teemal.

 

Viime läbi projekte, sh koostöös taimekasvatajatega: näiteks uurime väetise kontsentratsiooni mõju taimelõhnadele, mis omakorda mõjutab taime atraktiivsust kahjurputukatele – kas meelitab neid ligi või peletab eemale.

 

Kaia Kask

E-post kaia.kask@emu.ee

 

Astrid Kännaste

E-post astrid.kannaste@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/taimekasvatusjataimebioloogia

 

UUED PÕLLUKULTUURID, TAIMEHAIGUSED

 

Märksõnad: bataat, agrotehnoloogia, haigustekitajad.

 

Nõustame:

 • Eesti ilmastikutingimustesse sobivate uute kultuuride (näiteks bataat, õlikultuurid) kasvatamine ja haigustekitajad;
 • kartulihaigused ja nende tõrje.

 

Eve Runno-Paurson

E-post eve.runno-paurson@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/taimekasvatusjataimebioloogia

 

TAIMEKUDEDE MIKROSKOOPILISED UURINGUD

 

Märksõnad: bioloogiateadused, taime anatoomia.

 

Analüüsime pehmete taimekudede anatoomiat:

- proovi võtmine koest ja selle fikseerimine;

- proovi sisestamine kunstvaiku (LR white);

- poolpaksude (1–2 µm) ja ultraõhukeste (70–110 nm) lõikude lõikamine ultramikrotoomiga;

- poolpaksude lõikude pildistamine valgusmikroskoobiga;

- ultraõhukeste lõikude pildistamine transmissioonelektronmikroskoobiga (TEM);

- preparaatide ettevalmistamine skaneerivaks elektronmikroskoopiaks (SEM);

- SEM fotode tegemine.

 

Teenus on abiks mitmesuguste uurimistööde illustreerimiseks nii teaduslikes kui populaarteaduslikes väljaannetes ning võimaldab väikeste objektide erinevaid mõõtmisi.

 

Tiina Tosens

Tel 55 647 569

E-post tiina.tosens@emu.ee

Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/taimekasvatusjataimebioloogia