Hanked

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut soovib sõlmida töövõtulepingu lektoriga,

kelle ülesandeks on Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli  raames korraldatava doktorantide kursuse PK.1716 Scientific Writing and Communication läbiviimine. Õppetööd rahastab EL ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Eesti Maaülikool.

Õppetöö toimub 19.-23. oktoobril 2020. Sellest võtab osa kuni 24 doktoranti. Kursus toimub inglise keeles. Loengu maht: 4 EAP, sisaldab 5 päeva loenguid ja seminare (8 tundi päevas), iseseisva töö ülesandeid ja individuaalset tagasisidet igale osalejale.

Nõuded lektorile: doktorikraad, eelnev kogemus teaduskirjanduse toimetajana, eelnev kogemus teaduskommunikatsiooni kursuse läbiviimisel inglise keeles, Hirschi indeks suurem kui 25.

Huvi korral või täpsema info saamiseks võtta ühendust e-posti aadressil eve.veromann@emu.ee. Hinnapakkumus koos doktorikraadi tõendava dokumendi koopia ja kinnitusega nõuetele vastavuse kohta saata eelnimetatud aadressil hiljemalt 01.06.2020 kl 17:00.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/174 täitmiseks

Töövõtja ülesanne on:

Kaheksal üle Eesti paikneval järglaskatsealal hariliku kuuse ja hariliku männi katse- ja asendustaimede istutamine.

Tingituna istutamise ettevalmistavate tööde iseärasustest selgub töö teostamise aeg ja koht jooksvalt, etteteatamise aeg konkreetsele alale minekuks minimaalselt 24 tundi.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiit Maaten’iga (tiit.maaten@emu.ee) kuni 15. juuni 2020.

Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a ette tänavakivide paigaldus ja jalapuhastusala rajamine.

Hanke eesmärk on rajada Eesti Maaülikooli peahoone peaukse ette uus jalapuhastusrestide ala, korrastada olemasolevaid kõnniteeplaate ning nende alust ning rajada uus tänavakividest kõnnitee olemasolevast kõnniteest kuni hoone sissepääsu kõrvalukseni.

Selgitav joonis koos olemasoleva olukorra fotodega.

Töövõtu mahtu kuulub kolm all kirjeldatud ala:

Ala nr 1 – äravooluga jalapuhastusrest

 • Lammutada olemasolev jalapuhastuslahendus (restid anda üle tellijale)
 • Rajada uus jalapuhastusala näiteks ACO Self® Vario jalapühkimisrestide lahendusega. 
  • Aluse rajamine ja kaasnevad tööd
  • Äravoolu toru paigaldamine
  • Imbala rajamine jalapuhastusalast kagu suunas jäävale haljasalale. Immutamiseks kasutada  näiteks Graft rain block 300L lahendust
  • Polümeerbetoonist porivann (äravooluga) koos paigaldusega
  • Tsingitud terasest raam ja jalarest, resti ava mõõtmed ca 9/31 mm. Jalapuhastusala/resti suurus 1m x 7m.
  • Kaasnevad heakorratööd

Ala nr 2 – olemasolevate kõnniteeplaatide korrastamine

 • Võtta ülesse olemasolevad kõnniteeplaadid, tasandada ja tihendada aluspinnas ning paigaldada olemasolevad plaadid tagasi. Tööde pindala ca 46 m2.

Ala nr 3 – uue kõnnitee rajamine

 • Eemaldada kasvupinnas
 • Eemaldada äärekivid olemasoleva kõnniteega liitumisservast
 • Rajada aluskihid järgnevalt:

 • Paigaldada betoonkivi, mis oleks võimalikult sarnane kõrval oleva olemasoleva kõnnitee kividega.
 • Paigaldada äärekivid
 • Kaasnevad heakorratööd
 • Tööde pindala ca 26 m2

Hanke objekti asukoht: Eesti, Tartumaa, Tartu linn, F.R. Kreutzwaldi 1a.

Tööde teostamine hiljemalt 31.08.2020

Garantii teostatud töödele ja paigaldatud toodetele 24 kuud.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Enne pakkumuse esitamist on soovituslik tutvuda objektiga!

Pakkumus esitada hiljemalt 15.05.2020 kell 12:00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Vajadusel lisainfo: rauno.sirel@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2020. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee