Hanked

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut soovib leida Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi 175. aastapäevale pühendatud eesti- ja ingliskeelse raamatu küljendajat

Töövõtja ülesandeks on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi 175. aastapäevale pühendatud eesti- ja ingliskeelse raamatu küljendamisega seotud järgmiste tööde tegemine:

Eestikeelne raamat:

     - raamatu maketi väljatöötamine

     - fotode töötlemine (~200 fotot)

     - küljendamine

     - kaane kujundamine

     - raamatu trükiks ettevalmistamine

 

Ingliskeelne raamat:

     - raamatu maketi ja kaane muutmine

     - küljendamine

     - raamatu trükiks ettevalmistamine

 

Eestikeelse raamatu formaat on 210x280 mm ja maht: 384 lk. Ingliskeelse raamatu formaat on 210x280 mm ja maht: 320 lk.

Töövõtja peab esitama trükifailid trükikojale hiljemalt 18. augustiks. Eduka pakkumuse kriteeriumid: eelnev väljapaistev portfoolio sarnaste tööde tegemisel.

Pakkumus esitada hiljemalt 9.06.2023 kell 12.00 e-posti aadressile: kairi.marjapuu@emu.ee

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse õunahoidla hoone osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse projektdokumentatsiooni ekspertiis

Tellija: Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu                                                                                                

Hanke eesmärk

Eesmärk on koostada ekspertiis Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse õunahoidla hoone osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse tööprojekti staadiumi järgmistele osadele: arhitektuurne, konstruktiivne, teed ja liikluskorraldus, tehnoloogia, ventilatsioon, küte ja jahutus, tugevvool ja nõrkvool, automaatika, veevarustus ja kanalisatsioon.

2. Ekspertiisi ülesanne:

2.1. Projektdokumentatsiooni ekspertiis vastavalt Majandus- ja taristuministri  08.06.2015 määrusele nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“

2.2. Ekspertiisi käigus tuleb anda hinnang:

2.2.1. kas projektdokumentatsiooni osad on vastavuses Tellija lähteülesandes püstitatud nõuetega, planeerimisseadusega, ehitusseadustikuga ning kehtivate normide ja määrustega,  s.h  EVS standarditega;

2.2.2. seletuskirjade ja jooniste mahule ning asjakohasusele, eri osade omavahelisele sidususele, tehnoloogilisele toimimisele. Tehnosüsteemide ristumistele ning kandekonstruktsioonide tugevusarvutuste vastavusele;

2.2.3. projekteeritud lahenduste vastavusele tehnilistes tingimustes nõutuga;

2.2.4. Päästeameti, Terviseameti, Tööinspektsiooni esitatavate nõuete vastavusele, erinevatest Eesti Vabariigis kehtivatest määrustest juhindumisele (nt. liikumispuudega inimeste kohta);

2.2.5. kas esitatud projektdokumentatsiooni alusel on võimalik läbi viia ehitustööde riigihange;

2.3. Eksperdil esitada ettepanekud projektdokumentatsioonis vajalike paranduste / muudatuste tegemiseks;

2.4. Kontrollida projektdokumentatsioonis tehtud parandusi / muudatusi.

2.5. Kõrgendatud tähelepanu pöörata jahutussüsteemide/külmasüsteemide projektlahenduste sobivusele ja efektiivsusele.

Tähtajad ja tingimused

  • Eksperthinnang projektdokumentatsioonile: maksimaalselt 40 päeva jooksul projektdokumentatsiooni üle andmisest ekspertiisiks;
  • Projektdokumentatsiooni sisse viidud paranduse kontroll (kordus ekspertiis): maksimaalselt 10  päeva jooksul arvates projektdokumentatsiooni üleandmisest kordusekspertiisiks.
  • Eeldatav aeg projektdokumentatsiooni üleandmiseks kordusekspertiisi:  maksimaalselt 14 päeva jooksul pärast esimest eksperthinnangu  üleandmist.  
  • Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-s või olemasolu korral asukohamaa analoogses registris ehituse valdkonna tegevusalal ehitusprojekti ekspertiis täpsema liigitusega

1) arhitektuuri osa;

2) hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;

3) Konstruktsioonide osa

4) Sisekliima tagamise süsteem

b) Seadmetööde valdkonna tegevusalal elektritööd täpsema liigitusega 1) Elektripaigaldise projekteerimine.

Lisad:

  1. Osalises kooseisus tööprojekt mahu hindamiseks (projekteerija poolt esitatakse terviklik tööprojekt ekspertiisiks hiljemalt 12.06.2023).
  1. Tellija lähteülesanne projekteerimisele

Lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/yLy2GjimJqf3jFL

 

Üldinformatsioon:

Projekteeritava objekti asukoht: Töökoja tee 1 Polli küla Mulgi vald Viljandi maakond

Hankelepingu kestvus maksimaalselt 40 päeva alates projektdokumentatsiooni üle andmisest ekspertiisiks.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Pakkumus esitada hiljemalt 12.06.2023 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Eesti Maaülikooli PKI aianduse õppetool annab teada, et ülikool sõlmib töövõtulepingu aedmaasika-alases uuringus vajalike abitööde teostamiseks.

Vajalikud tööd:

-aedmaasika erinevate sortide viljade korjamine katsevariantide ja korduste kaupa kolme valikusse,

-ripslase kahjustusega, jahukaste- ja hahkhallituse kahjustusega viljade eristamine, lugemine ja kaalumine;

-andmete sisestamine saagitabelitesse.

Katsetööd viiakse läbi EMÜ Rõhu katsejaamas. Vajalik on B-kategooria juhilubade olemasolu ja isiklik sõiduauto katsekohta sõitmiseks.

Katsetööd toimuvad vahemikus 15 juuni kuni 15 august 2023.

Tööd teostatakse vastavalt maasikate viljade valmimisele; viljade korjamise intervall sõltub ilmastikust, kuid toimub eeldatavasti üle päeva. Korjeperioodil on vajalik töötada ka nädalavahetustel ja riigipühadel.

Huvilistel palume esitada pakkumus õppetooli juhi, Ulvi Moori e-mailile ulvi.moor@emu.ee hiljemalt 14. juunil 2023 kell 15:00

Tõmbekapp

Hanke eesmärk:

Eesmärk on Eesti Maaülikooli laboratooriumisse soetada kaks tõmbekappi analüüside läbi viimiseks.

 

Tingimused tõmbekapile:

Tõmbekapi töökamber peab olema ümbritsetud külgseintega, tagaseinaga, tõstetava läbipaistva aknaga esiseinaga, laega ja tööpinnaga. Külgseintes ei tohi olla luuke, mis avanevad ruumi. Tõmbekapp peab olema valmistatud materjalidest, mis on vastupidavad mehhaanilistele, keemilistele ja termilistele mõjutustele ning ei ole kergesti süttivad. Tõmbekapp peab vastama standardis EVS-EN 14175 esitatud nõuetele.

Tõmbekapi välismõõdud kuni 1500x2450x900mm ning tõmbekapi siselaius on sama lai kui on esiakna laius.

Esiaknal on käepide kogu esiakna ulatuses ning käepideme suurus ja asend ei kujuta ohtu töötajale, takistades vaadet või piirates töötaja kasutuses olevat tööruumi. Esiaken avaneb üles. Esiaken on metallraamis, millel soovitatavalt on sees liigutatavad külgaknad. Tööasendis esiakent saab avada 500-600 mm. Kõrgete asjade tõmbekappi paigutamiseks saab esiakent avada kuni 900 mm.

Tööpinnamaterjal roostevaba terasest. Tööpind on kõrgendatud servaga ning sinna on integreeritud minivalamu (ühel kapil tööpinna paremas ja teisel kapil vasakus ääres), mis on ühendatud happekindlate komponentide abil kanalisatsiooniga.

Tõmbekapi kommunikatsioonide ( vesi, elekter) kasutamine toimub esipaneelilt. Esipaneelil on 4xIP54 pistikupesa. Kommunikatsioonide asukoht tõmbekapi esipaneelil on minivalamu vastas poolel.

Tõmbekapil on integreeritud tabloo, millelt toimub valgustuse sisselülitamine ning tõmbekapi käivitamine ja opereerimine.

Tõmbekapi tagasein on sellise konstruktsiooniga, et erinevate meediate jooksutorusid saab tagaseina lisada ilma tõmbekappi liigutamata. Tõmbekapi kogu mehaanilisele ja elektrilisele seadmestikule on ohutu ja sobiv juurdepääs.

Tõmbekapil, millel on minivalamu vasakul pool on tõmbekapil tööpinnast all pool kahe uksega aluskapp riiuliga (riiul vajadusel teisaldatav) tarvikute hoiustamiseks. Teine tõmbekapp, millel on minivalamu paremal, on ilma aluskapita.

 

Tingimused pakkujale:

Pakkuja peab olema tõmbekapi tootja või selle ametlik esindaja . Tõmbekapi tootja esindajal peab olema tootja poolt volitatud hooldusinsener, et tagada tehniline tugi, remont ja varuosade kättesaadavus. Tootja ametlik esindaja peab esitama tootja poolse kinnituskirja esindusõiguse kohta.

 

Pakkumuse sisu:

Pakkumus peab sisaldama kahte tõmbekappi , seadme kasutusjuhendit ja tehnilist dokumentatsiooni. Garantiid tõmbekapile 24 kuud.

Pakkumuses palun välja tuua tõmbekapi hind koos transpordi ja paigaldusega.

Pakkumus palun esitada hiljemalt 16.06.2023 kell 12.00 e-postile: andres.olt@emu.ee

Eesti Maaülikooli Metsanduse ja inseneeria instituut sõlmib töövõtulepingu metsateaduse projekti täitmiseks

Töö ülesandeks on biomassi mudelpuude fraktsioneerimine ning lehe- ja okkamassi mudelite koostamine kasele ja kuusele teadusprojekti PSG730 „Juurkonkurentsi hindamine kuuse-kase segametsades stabiilsete isotoopide meetodil“ täitmisel. Metoodika lahti kirjutamine teaduspublikatsiooni jaoks (inglise keeles).

Eduka kandideerimise eelduseks on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning varasem kogemus teadustöö läbiviimisel. Töö tegijal on varasem kogemus teaduslike välitööde läbiviimisel metsas ja laboris seoses mudelpuude analüüsimise ja järgneva statistilise modelleerimisega (nt. R Statistics vms). Tööde maht on 1 kuu, perioodil 01.07-31.07.2023.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teaduri Reimo Lutteriga (reimo.lutter@emu.ee) hiljemalt 9. juuni 2023.

 

 

Lisainfo:
Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
 
Eesti Maaülikooli hankekord 
Eesti Maaülikooli 2022. aasta hankeplaan
 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee