Hanked

Eesti Maaülikooli Eerika tee 2 põldkatsete laborihoone projekteerimine

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärk on saada projekt, millele tuginedes ehitada välja põldkatsete laborihoone.

Projekteerimine koos eriosadega peab olema teostatud eelprojekti mahus. Projekteerimise protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele, standarditele ja kehtivale detailplaneeringule.

Lõplikus valmiduses eelprojekt tuleb üle anda tellijale sh. ehitusloa taotluse sisestamisega EHR’i hiljemalt 01.12.2022

 

Lahendamist/projekteerimist vajavad osad:

 • Laborihoone eelprojekt sh eelprojektile ettenähtud mahus lahendada arhitektuurne osa; konstruktiivne osa; kütte osa; ventilatsiooni ja jahutuse osad; veevarustuse ja kanalisatsiooni osad; tugevvoolu osa; nõrkvoolu ja automaatika osad, teede ja platside osad (sh. trassid);

   - Projekteeritava laborihoone orienteeruv ehitualune pind 250 m2;

   - Hoone ümber transpordi ja parkimisala suuruseks on hinnanguliselt 1400 m2;

   - Lisaks transpordi ja parkimisalale tuleb projekteerida sissesõidu tee Eerika teelt;

 • Kõigi vajalike kooskõlastuste hankimine;

 • Geodeetilise alusplaani koostamine;

 • Ehitusloa või ehitusteatise taotlemine ja sellega kaasnevad toimingud (v.a. riigilõiv);

 

Üldinformatsioon:

Projekteeritava objekti asukoht: 94901:005:1610, Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond. Hankelepingu lõpptähtaeg on 01.12.2022

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Hanke tehniline kirjeldus ja lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/QCR6jdK479ZZL3Y

Pakkumus esitada hiljemalt 04.10.2022 kell 12.00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Eesti Maaülikooli Fr.R. Kreutzwaldi 1a prügikonteinerite maa-alusteks prügi süvamahutiteks projekteerimine ja ehitamine ning murukivikatendiga tee rajamine

Hanke eesmärk:

Eesmärk on Eesti Maaülikooli õppe- ja teadushoone Fr.R.Kreutzwaldi 1a prügikonteineritest loobumiseks projekteerida ja välja ehitada maa-alused prügi süvamahutid. Rajada murukivist katendiga tee söökla rasvapüüdurile ligipääsuks tehnikaga.

Teostatavad tööd:

a) Süvamahutid + paigaldus

• Olmejäätmed

Üks ( 1 tk. ) 3 m³ süvamahuti.

• Paber ja papp

Üks ( 1 tk. ) 3 m³ süvamahuti.

• Segapakendid

Ühte ( 1 tk. ) 3 m³ süvamahuti.

• Klaaspakend

Üks (1 tk) 0,8 m³ süvamahuti

• Biojäätmed

Üks (1 tk) 0,8 m³ süvamahuti

 

b) Prügimahutite ümbruse katmine tänavakividega (platsi mõõtmed 11,74m x 3,5 m)

c) Murukivist ligipääsutee rajamine rasvapüüdurini. ( 149 m2)

 

Üldiformatsioon:

Projekteeritava objekti asukoht: Tartu Linn, Kreutzwaldi 1a

Hankelepingu kestvus 30 päeva alates lepingu sõlmimisest.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Hanke tehniline kirjeldus ja lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/s2JkBPGPF2gCw3N

 

Pakkumus esitada hiljemalt 29.09.2020 kell 12.00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

 

 

Lisainfo:
Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
 
Eesti Maaülikooli hankekord 
Eesti Maaülikooli 2022. aasta hankeplaan
 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee