Hanked

EMÜ PKI soovib sõlmida töövõtulepingu uurimislaeva LOTA laevakapteniga

Laevakapteni ülesanded: uurimislaeva LOTA juhtimine ning katsetraalimiste ja traalnooda hoolduse läbiviimine Võrtsjärvel perioodil 01.08.2021-28.02.2022 projekti "Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hindamine" raames 0.1 töökoormusega.

Tööülesannete täitmiseks on vajalikud järgmised teadmised ja oskused:

  • laeva kapteni tunnistus;
  • traalimise kogemus kas Peipsi- või Võrtsjärvel;
  • traalnooda ehituse ning rakendamise tundmine s.h. traalnooda parandamine;
  • laeva tehnilise seisukorra hindamise ning vajadusel remonttööde tegemise võimekus.

Pakkumusena esitada kandideerimise avaldus koos hinnapakkumisega ja koopia laevakapteni tunnistusest e-posti aadressile priit.bernotas@emu.ee hiljemalt 16.07.2021.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust Priit Bernotasega eelpool nimetatud e-posti aadressil.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

 

Projekti „Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2021. a“ tööde teostamine

Hanke eesmärk on projekti „Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2021. a“ tööde teostamine koostöös Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetooliga.

Tööde teostamine toimub vastavalt lähteülesandele, mis on hanke lisaks ja on kättesaadav järgnevalt lingilt. Andmebaasi seiretabel asub siin.Nõuetekohaselt teostatud tööde eest tasutakse lähteülesandes märgitud kahe etapi järgselt – I etapi järgselt 40% ja teise etapi järgselt 60% summast. Töö loetakse Tellija poolt vastuvõetuks üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisega.

Pakkujal peab olema pädevus tööde teostamiseks, mida tõendatakse vastutava isiku kaudu.

Pakkuja nimetab tööde teostamise eest vastutava isiku, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus loodusteaduste valdkonnas. Tööde teostamise eest vastutav isik peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud jõevähi varu seisundi hindamise ja võõrvähiliikide leviku uurimistöid ning jõevähi ümberasustamist vähemalt ühe projekti raames. Pakkuja esitab vastutava isiku hariduse andmed (haridusasutus, eriala, omistatud kraad või diplom, hariduse omistamise aeg) ning eelnimetatud tööde teostamise kogemust tõendavad andmed (töö nimetus, tellija, teostamise aeg).

 

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus. Hanke piirmäär 8300 € (ilma käibemaksuta).

Pakkumus esitada hiljemalt 5. juuliks 2021 kell 12:00 e-postile: margo.hurt@emu.ee Vajadusel lisainfo samalt e-posti aadressilt.

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut soovib sõlmida töövõtulepingu lektoriga,

kelle ülesandeks on Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli (finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus)). raames korraldatava doktorantide kursuse PK.1716 Scientific Writing and Communication läbiviimine.

PK.1716 Scientific Writing and Communication toimub 8 - 12 novembril 2021. Osa võtab kuni 24 doktoranti, kursus toimub inglise keeles.

Loengu maht: 4 EAP, sisaldab 5 päeva loenguid ja seminare (8 tundi päevas), iseseisva töö ülesandeid, individuaalset tagasisidet igale osalejale.

Nõuded lektorile: doktorikraad, eelnev kogemus teaduskirjanduse toimetajana, kogemus teaduskommunikatsiooni kursuse läbiviimisel inglise keeles, Hirschi indeks suurem kui 25.

Huvi korral või täpsema info saamiseks võtta ühendust eve.veromann@emu.ee hiljemalt 31.07.2021.

 

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2021. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee