Taimebioloogia stipendium

Taimebioloogia stipendiumi statuut

I ÜLDSÄTTED

1. Taimebioloogia stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada bioloogia ja taimeteadusega seotud valdkonna üliõpilaste õpinguid ning planeeritavaid uurimustöid kindlustades sellega valdkonna jätkusuutlikkust ja arengut.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub Eesti Maaülikooli projekti „Paljasseemnetaimede lehtede sisemise struktuuri varieerumine läbi maakera ökosüsteemide“ (edaspidi: Projekti) vahenditest sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites.

5. Projekt paneb välja ühe stipendiumi.  

6. Stipendiumi suurus on 1800, mida makstakse võrdsete osadena oktoobrist-detsembrini (600 eurot kuus).

7. Stipendium makstakse igal kuul välja hiljemalt 10. kuupäeval.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

8. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  8.1. Taotleja on täiskoormusel õppiv Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes õpib bakalaueruseõppes, magistriõppes või doktoriõppes.

  8.2. Taotleja on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal mõne Eesti ülikooli üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  8.3. Taotleja planeeritav uurimistöö peab olema seotud taimebioloogiaga ning ta peab oma uurimistöö katsed läbi viima Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia laboris.

  8.4 Taotleja kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5 või peab tema motivatsioon stipendiumi taotlemisel selgelt eristuma ja silma paistma.

  

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

   9.1. Vabas vormis avaldus stipendiumile kandideerimiseks koos motivatsiooni kirjelduse, taotleja isikuandmetega ja arveldusarve numbriga.

   9.2. Maksimaalselt 2 lehekülje pikkune visioon planeeritavast taimebioloogia teemalise uurimistöö eesmärkidest ja uurimuse uudsusest/tähtsusest.

   9.3. Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmise hindega).

   9.4 Kinnitus ülikoolist üliõpilasstaatuse ja õppevõlgnevuste puudumise kohta.

   

10. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Taimebioloogia stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

11. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest kaks on Projekti esindajad ning üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

12. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas, hiljemalt 1. oktoobril, stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 9. oktoober.

13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 12. oktoobriks.

14. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

15. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.