Tallinna Vesi stipendium

Tallinna Vesi stipendiumi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

1. Tallinna Vesi stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli vesiehituse ja veekaitse üliõpilaste õpinguid ning aidata kaasa teaduspõhisemate praktikate laialdasemale rakendamisele veemajanduses.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub AS Tallinna Vesi poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites.

5. Tallinna Vesi paneb välja kuni kaks stipendiumi.

6. Ühe stipendiumi suurus on 1200 eurot.

7. Stipendium makstakse välja ühes osas.

8. Väljamaksmine toimub üliõpilase näidatud arveldusarvele hiljemalt 15. novembril. 

9. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2021.a sügissemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Eeldused stipendiumile kandideerivale üliõpilasele:

10.1 on immatrikuleeritud Eesti Maaülikooli vesiehituse ja veekaitse õppekavale;

  1. ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel; 
  2. on hea õppedukusega, kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5; 
  3. tema õpingusoorituse maht on taotluse esitamise päevaks vähemalt 180 EAP; 
  4. annab motiveeritud avalduses ülevaate oma aktiivsest eluhoiakust ja kirjeldab eesmärke, mille abil soovib areneda oma valdkonna tipptegijaks; 
  5. kinnitab, et tal on valmisolek osaleda AS Tallinna Vesi projektis lahendades ülesandeid erialapraktika või lõputöö raames, lähtudes Eesti Maaülikooli õppekavast ja praktikakorraldusest. 

 

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

11.1. Kirjalik vabas vormis motiveeritud avaldus, kus kinnitatakse vastavust stipendiumi nõuetele koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga.
11.2. Elulookirjeldus.

11.3 Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist õppetulemuste ja aktiivse üliõpilasstaatuse kohta.

 

12. Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 20. oktoobriks märksõnaga „Tallinna Vesi stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.
 

 

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

13. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt kaks on AS Tallinna Vesi esindajad, üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).  

14. Stipendiumikomisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige üliõpilase õppeedukusest ja kirjeldatud tulevikueesmärkide kattuvusest AS Tallinna Vesi eesmärkidega.

15. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 30. oktoobriks.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama.