Vesiehitus ja veekaitse

 

 • Meil saad teadmised, et lahendada vee ja ehitamisega seotud inseneeria- ja keskkonnaprobleeme.

 • Õpid koostama projekte, rakendades ehitusinsenerivaldkonna aluspõhimõtteid.

 • Lõpetajana oskad leida tehnilisi lahendusi loodusressursside säästvaks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks.

 

 

Jälgi meid! 

 

Vesiehituse ja veekaitse hüdrotehnikainseneri kutsestandardile vastavat haridust on Eestis võimalik omandada ainult Eesti Maaülikoolis.

 

Iga maja vajab veevärki ja iga tööstusettevõte tarbib vett. Paisjärved vajavad nutikaid lahendusi, mis võimaldaks kaladel üles- ja allavoolu liikuda ka siis, kui soovime toota hüdroenergiat. Vahel on vaja liigveest vabaneda või rajada silmailuks purskkaev. Vett on vaja õiges kohas, õigel hulgal, õigel ajal ja õige kvaliteediga – see on veeinseneri ülesanne. Vajame projekteerijaid, ehitustegevuse juhtijaid, aga ka neid, kes korraldavad veemajanduse arengut riigiametites. Lisavõimalusi leidub valdkonnaga seotud tootmises ja äritegevuses. Valik on lai!

 

Vesiehituse ja veekaitse õppekava valmistab ette magistrikraadiga vesiehitusinsenere 5-aastases integreeritud õppes. Lisaks kraadile omistad lõpetajana kaks ehitusinseneri valdkonna – hüdrotehnikainseneri (NB! ainsana Eestis) ning diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneri (EKR 7. tase) – esmakutset. Esmakutse tõendab, et õpitud eriala vastab valdkonna nõuetele ning lubab koheselt insenerina tööle asuda. Lisaks võimaldab aastatega kogunev praktiline töökogemus peagi taotleda diplomeeritud ja volitatud inseneri kutset.

 

Õppekavas on olulisel kohal nii ehitusinseneri baasharidus (õpe koos maaehituse õppekava üliõpilastega), kui sellele lisanduvad veeinseneeriaga seotud erialaaineid. Baasharidus põhineb matemaatikal, füüsikal, tugevusõpetusel, ehitusmehaanikal, ehitusmaterjalide õpetusel ning puit-, teras- ja raudbetoontarindite CAD-projekteerimisel. Erialaõpe tugineb hüdraulika, hüdroloogia ja hüdrogeoloogia heal tundmisel, kus tähtsal kohal on vesiehitised, vooluhulga reguleerimine, kuivendus ja niisutus, veevarustus ja kanalisatsioon, reovee puhastamine ning jäätmetega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine.

 

Meil õpid:

 • veemajanduse (sh vesiehitiste, veevarustuse ja kanalisatsiooni, tarbevee töötlemise ja reovee puhastamise, maaparanduse ning jäätmekäitluse) valdkonna mõisteid, teooriaid ja uurimismeetodeid ning eriala seoseid keskkonna ja ühiskonnaga;
 • koguma ja analüüsima projekteerimiseks vajalikke andmeid;
 • projekteerimist ja ehitamist reguleerivaid õigusakte;
 • tegutsema juhi ja vastutava isikuna eetiliselt keerulistes olukordades.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka praktikume. Õpinguteks vajalikud laborid on Lõuna-Eesti parimad, samuti on arvutiklassides olemas tulevaste projekteerijate jaoks vajalikud CAD jm tarkvara. Magistri- ja doktoritöö tegemist soodustab uus hüdraulikalabor, kus saab uurida ja katsetada vesiehitiste, sh kalapääsude ja väikese veejõujaamade tehnilisi lahendusi.

 

Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid (sh teaduskraadiga, kutset omavad tegevinsenerid), keda kutsutakse loenguid pidama ka teistese Eesti ülikoolidesse. Traditsiooniliselt kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Üha populaarsem on viimastel kursustel õppimine ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT

 

Meie lõpetajad leiavad endale töö nii era- kui ka avalikus sektoris üle kogu Eesti. Omandatud erialased teadmised võimaldavad lõpetanutel tööle asuda vesiehituse, veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätmemajanduse ja maakuivenduse korraldamisega tegelevates projekteerimis- ja ehitusettevõtetes, veeprobleemidega tegelevates riigiasutustes, ettevõtetes ja ühistutes, maakondade keskkonnateenistustes, omavalitsustes ning Euroopa Liidu institutsioonides.

 

Edukalt magistrikraadi kaitsnuna on Sul võimalik õpinguid jätkata 4-aastases doktoriõppes.

 

Meie lõpetaja: 

 

 

 

 

"Töö on põnev ja iga uus ülesanne on alati erinev ning omaette väljakutse."

 

- Jelena Tapner, volitatud VK-insener

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele riigieksam vähemalt 20 punkti (2­˗10 konkursipunkti)
 • laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti (2­˗10 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (3-5 konkursipunkti)

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • lai matemaatika – enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse, mõlema eelnimetatu tulemus vähemalt 20 punkti; või kitsa matemaatika riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti, mida arvestatakse koefitsiendiga 0,7.

Lisakonkursipunktid:

Eeskirja punktide 38.1-38.6 alusel.

 

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia veemajanduse tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Toomas Tamm
Maaehituse ja veemajanduse õppetool
Metsanduse ja inseneeria instituut
E-post: toomas.tamm@emu.ee
Telefon: +372 731 3130