Vastuvõtt väljaspool konkurssi

2021. aastal võtame rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse vastu väljaspool konkurssi:

  1. korralise konkursi raames kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel (SAISis tuleb esitada täidetud ankeet) (NB! Ei kehti täiendava vastuvõtu raames!)
  2. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
  3. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaadid. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
  4. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaate kõikidele õppekavadele, v.a. veterinaarmeditsiin, toiduainete tehnoloogia (kandidaat ise ei pea midagi tegema, info medaliga lõpetamise kohta tuleb riiklikust registrist);
  5. ETV telesaate Rakett 69 finaalsaates osalenud üliõpilaskandidaadid kõikidele õppekavadele;
  6. kuni kolm Setomaa vallast pärit ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel (NB! Ei kehti täiendava vastuvõtu raames!);
  7. kutsehariduses sobivat eriala õppinud kõrge keskmise hindega üliõpilaskandidaadid vastavalt eeskirja lisale 1.

Taotledes vastuvõttu väljaspool konkurssi esitab üliõpilaskandidaat vajalikud tõendavad dokumendid (nt tõend olümpiaadil osalemise või sporditulemuste kohta) vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise perioodil kas elektroonselt või paberkandjal. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.

Väljaspool konkurssi vastuvõttu ei kohaldata õppekavale „Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus“ kandideerimisel.

 

LISAPUNKTID

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 4

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused. Kandidaat ise ei pea lisapunkti saamiseks midagi tegema, lisapunktid pannakse konkursipunktide summale juurde pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile (NB! Ei kehti täiendava vastuvõtu raames!). Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus (vt punkt 1).