Vastuvõtt väljaspool konkurssi

2020. aastal võtame rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse vastu väljaspool konkurssi:

 1. korralise konkursi raames kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel (SAISis tuleb esitada täidetud ankeet);
 2. korralise konkursi raames kuni kolm Setomaa vallast pärit ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel. Kandidaat peab esitama soovituse saamiseks avalduse Setomaa Liidule, lähem info https://www.setomaa.ee/kogukond/;
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
 5. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaate kõikidele õppekavadele, v.a. veterinaarmeditsiin, toiduainete tehnoloogia (kandidaat ise ei pea midagi tegema, info medaliga lõpetamise kohta tuleb riiklikust registrist);
 6. ETV telesaate Rakett 69 finaalsaates osalenud üliõpilaskandidaadid kõikidele õppekavadele;
 7. kutsekeskharidusasutuse põllumajanduserialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 järgmistele õppekavadele:  aiandus, loomakasvatus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe);
 8. kutsekeskharidusasutuse kalakasvatuse eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 kalanduse ja rakendusökoloogia õppekavale (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe);
 9. kuni kolm kutseharidusasutuse toiduainete töötlemise eriala lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5 toiduainete tehnoloogia õppekavale (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe).
 10. kutsekeskharidusasutuse lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnika erialade kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel järgmistele õppekavadele: tehnotroonika, tehnika ja tehnoloogia (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe või kooli soovituse);
 11. Kehtna Kutsehariduskeskuse maamõõdutehniku eriala lõpetanud kooli soovituse alusel geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavale;
 12. kutsekeskhariduseasutuse maastikuehitaja (tase 4) õppekava lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavale;
 13. Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala või Luua Metsanduskooli lõpetanud kooli soovituse alusel järgmistele õppekavadele: metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia (kandidaat peab esitama kooli soovituse).

Taotledes vastuvõttu väljaspool konkurssi esitab üliõpilaskandidaat vajalikud tõendavad dokumendid (nt tõend olümpiaadil osalemise või sporditulemuste kohta) vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise perioodil kas elektroonselt või paberkandjal. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.

 

LISAPUNKTID

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 4

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused. Kandidaat ise ei pea lisapunkti saamiseks midagi tegema, lisapunktid pannakse konkursipunktide summale juurde pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus (vt punkt 1).