Doktoriõpe

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri.
 

2024. aasta vastuvõtu ajakava

Avalduste vastuvõtt

Väljaspool Eestit magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud üliõpilaskandidaatidelt
1. aprill – 1. juuni (k.a) elektroonselt aadressil www.estonia.dreamapply.com

Eestis magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud üliõpilaskandidaatidelt
1. – 15. juuni elektroonselt aadressil www.sais.ee või ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9–15, Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a (õppeosakond).

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine
Hiljemalt 11. juuli 2024

 

Järelvastuvõtt 1.–29. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine
Hiljemalt 5. august 2024

 

NB! Avalduse saate SAISis esitada vastvale doktoriõppeõppekavale (keskkonnateadus ja rakendusbioloogia, metsandus, põllumajandus, tehnikateadus, veterinaarmeditsiin ja toiduteadus)​ vastavalt valitud doktoritöö teemale

  • Enne kandideerimist on soovitav võtta ühendust teid huvitava tema juhendajaga

  • Nõutav on doktoritöö kavand, mille osas on soovitav konsulteerida juhendajaga

  • Kandideerimiseks nõutavad dokumendid on toodud pärast selle aasta teemade loetelu

 

Järelvastuvõtt 2024/25. õppeaastaks avatud doktoritöö teemadele toimub 1. juuli - 29. juuli 2024.

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

Raymond Ward, Christopher Brian Joyce, Miguel Villoslada

Globaalsete muutuste mõju toitainete ringlusele ranniku märgaladel

Global change effects on nutrient cycling in coastal wetlands

või

Majandamise ja taimekoosluse tüübi mõju linnuliikide mitmekesisusele rannikuäärsetel märgaladel: UAV-de ja masinõppe vahendite kasutamise võimalused

Influence of management and plant community type on bird species diversity in coastal wetlands: the use of UAVs and machine learning tools

 

Metsandus

Kalev Adamson, Marili Vester

Seeneviirused musta pässiku (Inonotus obliquus) populatsioonis, nende mõju seene kasvule ja kultiveerimisele

Mycoviruses affecting Inonotus obliquus: their impact on fungal growth and cultivation


Põllumajandus

Jordi Escuer Gatius, Annely Kuu, Merrit Shanskiy

Kasvuhoonegaaside heitkoguste sidumine mulla, bioloogiliste ja keskkonnaparameetritega

Linking greenhouse gas emissions to soil, biological and environmental parameters

 

Kandideerimisel on nõutavad järgmised dokumendid (kõik nõutud dokumendid saab skaneeritult üles laadida SAISi):

1.    avaldus;
2.    doktoritöö kavand 1–2 leheküljel, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks;
3.    akadeemiline elulugu (CV);
4.    isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
5.    vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
6.    eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend;
7.    Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
8.    väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskharidust tõendav lõputunnistus ja kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
9.    välismaal eelmise(d) õppeastmed lõpetanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS  (academic) > 5,0, PTE (academic) 51 punkti). Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. Välismaal inglise keeles kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millele on märgitud õppetöö läbiviimise keel.

 

NB! Sisseastumisavaldus ja nõutud dokumendid tuleb esitada elektroonselt aadressil www.sais.ee (vajalik ID-kaart). Juhul kui SAISis puuduvad eelneva lõpetatud õppetaseme andmed, palume esitada diplomi  ja akadeemilise õiendi kas vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil maaülikooli vastuvõtulauda või õppeosakonda doktoriõppe peaspetsialistile. Ka sel juhul esitatakse avaldus ikkagi SAISis ja laetakse SAISi teised nõutavad dokumendid: CV, juhendaja nõusolek ja doktoritöö kavand. 

 

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi.

 

Doktoriõppe vastuvõtuinfo: 

Diana Pungar

Tel: 731 3071

E-post: diana.pungar@emu.ee

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee

https://sais.ee/