Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse magistriõppekaval omandad põhjalikud teadmised Eesti maa- ja kinnisvara valdkonna probleemidest ning maakasutuse eripäradest. Lisaks omandad teadmisi kaasaegsetest maamõõtmise tehnoloogiatest, mida kasutatakse maa ja hoonete mõõdistamisel. Õpingute jooksul paneme rõhku nii maamõõduinstrumentide ja -meetodite tundmaõppimisele kui ka maa kasutamise majanduslikele, õiguslikele ning planeerimisega seotud ainetele. Õpingud kestavad kokku kaks aastat ning toimuvad sessioonõppes, seega on õppekava hästi sobiv ka töötavale tudengile.

Mida ja kuidas õpid?

Milles saad põhjalikumad teadmised?

Õppides on sul võimalik spetsialiseeruda kas geodeesiale või kinnisvara- ja maakorraldusele. Geodeesia on innovatiivne eriala, mis areneb koos digi- ja kosmosetehnoloogiaga. Geodeesiale spetsialiseerudes on rõhk maamõõtmise instrumentide ja meetodite tundmaõppimisel. Siia kuuluvad nii rakendusgeodeesia meetodid kui ka Maa kuju ja mõõtmete määramise viisid.

Kinnisvara- ja maakorraldusele spetsialiseerudes on rõhk majanduslikel, õiguslikel ja planeerimisega seotud ainetel. Keskendume maaomandile ja maa kasutamise õigustele, maa ja kinnisvara väärtuse hindamisele, kinnisasjade piiride olulisusele, planeeringute tähtsusele ja paljule muule. Õpid nägema maaga seotud õigusi ja väärtusi, mida looduses füüsiliselt ei näe.

 

Mida õpid?

Geodeesia suunal õppides omandad näiteks kõrgtäpse satelliitpositsioneerimise, laserskanneerimise ja digitaalfotogrammeetria oskused. Sellele lisanduvad 3D maastikumudelite loomine, digitaalse kaardistamise moodsaimad meetodid, droonide kasutamine topoplaanide valmistamisel ning ellipsoidaalne geodeesia ja erinevad geodeetilised alusarvutused. Süvendatud teadmised saad ka geodeetilistest põhivõrkudest, gravimeetriast ja füüsikalisest geodeesiast (raskuskiirenduse mõõtmine maal ja kosmoses).

Kinnisvara- ja maakorraldusele spetsialistide ettevalmistamiseks õpetatakse kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna aineid, näiteks maaressursside haldamine ja maakonfliktide haldamist, kinnisvara ja maa hindamist, kinnisvara ja maakasutuse ökonoomikat, maa- ja kinnisvaraõigust ja maakorralduslikku planeerimist. Kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna lahutamatuks osak on digitaaltehnoloogia ja geoinfosüsteemide (GIS) kasutamine.

Vaata õppekava siit

Vaata õppeplaani siit

 

Kuidas praktikat saad?

Õpingud geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialal on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume ja laboratoorseid töid kui ka ekskursioone. Sessioonõppes on oluline roll iseseisval tööl, millest paljud on üles ehitatud praktiliste oskuste omandamisele. Ülesannete lahendamisel kasutad GIS ja CAD tarkvarasid ja erinevaid erialaseks tööks vajalikke andmebaase. Praktiliste kaasusülesannete lahendamisel õpid tundma ka õigusakte. Meeskonnatöö oskuse arendamiseks tuleb teha rühmatöid nii auditoorsetel kohtumistel kui ka iseseisvalt.

Õppes on ka projektipõhiseid aineid, kus semestri vältel luuakse näiteks ümberkruntimiskava või detailplaneeringu projekt. Linnaplaneerimine on äärmiselt praktiline õppeaine, kus esmalt antakse üliõpilastele põhiteadmised planeeringute koostamisest tiheasutusega aladel ning seejärel tuleb grupiga koostada õppejõu poolt ette antud alale detailplaneering.

Erialapraktika toimub geodeesia, kinnisvara või maakorraldusega tegelevas riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või eraettevõttes. Praktika võimaldab igapäevases töö rakendada eelnevalt omandatud teoreetilisi teadmisi. Aastate jooksul on tekkinud koostöö ettevõtete ja asutustega, kus tudengid praktikal käivad, nt Maa-amet, Metricus, Raxoest, REIB, Domus Kinnisvara, Rae Geodeesia, WeW, Hades Geodeesia, Riigi Kinnisvara AS, mitmed linna- ja vallavalitsused.

Kinnisvarabüroodes on võimalik teha praktikat kinnisvaramaaklerite ja -hindajate juures, kelle käe all on saad näha, mis toimub kinnisvara maastikul. Õpitakse looma usaldusväärseid kliendisuhteid ning atraktiivseid müügikuulutusi, koostama eksperthinnanguid, kinnisvara pildistama, müüma jpm. Maa-ametis töötab suur hulk meie eriala lõpetanuid. Näiteks on võimalik minna Maa-ametisse praktikale geodeesia, fotogramm-meetria, ruumiandmete, geoinformaatika, aadressiandmete, maareformi, katastri, riigimaa haldamise, maatoimingute, kinnisvara hindamise ja maakorralduse osakondadesse.

Meie eriala tudengid kuuluvad kahte spetsialistide ühingusse, mis on MTÜ Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ja Eesti Geodeetide Ühing.

 

Tutvu õppejõududega

Evelin Jürgenson on õppinud nii Eesti Maaülikoolis kui ka Stockholmis Rootsi Kuninglikus Tehnoloogia Instituudis (KTH) kinnisvara ja maakasutuse magistriõppes ning läbinud Eesti Maaülikoolis doktorantuuri. Tema tegevusvaldkonnad on seotud kestliku kinnisvara- ja maakasutuse teemadega, võtmesõnaks kinnisasi ja sellega seonduvad õigused ja kohustused, mis on aluseks nii kinnisvara- kui ka maakasutusele. Tema eriliseks südameasjaks on maareformi ja maakorralduse teemad, mille kohta kirjutas ta ka oma doktoritöö. Evelin on avaldanud teadusartikleid mitmetel teemadel, aga läbivaks teemaks on säästlik maakasutus. Eesti keeles on ilmunud mõned arvamusartiklid kaasautoritega nagu näiteks: “Põllumajandusmaa koondumine Eestis ning jätkusuutliku maakasutuse tagamise võimalused”, “Miks me ei räägi maast ega mullast”.
Tarmo Kall on geodeesia aineid õpetav tunnustatud õppejõud, kellel on aastatepikkune kogemus nii akadeemilises kui ka praktilises töös. Tema kirg geodeesia vastu ja uuendusmeelne lähenemine õpetamisele inspireerivad tudengeid avastama ning arendama oma teadmisi ja oskusi selles põnevas valdkonnas. Kui soovid õppida parimatelt, on Tarmo Kall just see, kes sind geodeesia maailmas edasi viib.
Marii Järve on enda sõnul maa ja sellega seonduva vastu alati huvi tundnud ning sellest lähtuvalt alustas ta 2012. aasta sügisel bakalaureuseõpinguid Eesti Maaülikoolis maakorralduse erialal. 2023. aasta kevadel ehk peaaegu 11 aastat hiljem kaitses Marii edukalt doktoritöö (Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use), mille teemal on ta kirjutanud nt Põllumehe Teatajas ning andnud intervjuu nii Innovaatika taskuhäälingus kui ka Maamessil Postimehe Maa Elu otsestuudios. Marii peab oluliseks, et maa oleks kättesaadav meile kõigile ning et seda jaguks ka järeltulevatele põlvkondadele.

 

Kuhu edasi?

Õppimisvõimalused

Pärast magistrikraadi omandamist on võimalik õpinguid jätkata Eesti Maaülikooli doktoriõppes. Samuti ootavad sind ka teised Euroopa kõrgkoolid.

 

Karjäär

Lõpetajana leiad tööd geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas nii avalikus- kui ka erasektoris: geodeesiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

Õppeaste: magistriõpe

Õppevorm: päevaõpe / sessioonõpe

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120EAP

Õppekeel: eesti keel

Õppekohtade arv: päevaõppes 20 / sessioonõppes 20

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtunõuded õppekavale

a) eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne 1 kuni 5 punkti;

b) eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hinne (50%) ja vastuvõtukatse (vestlus) (50%) 1 kuni 5 punkti.

 

Asendusvõimalused

a) vastuvõtukatse – eelneva õppeastme lõputöö/lõpueksami hinne (100%) (lisa 3)

 

Lisakonkursipunktid

Kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (1 lisapunkti). Arvestatakse järgmisi kutsetunnistusi:

· Geodeet, tase 5

· Geodeet tase 6

· Geodeet tase 7

· Maamõõtja, tase 5

· Maakorraldaja tase 6

· Maakorraldaja tase 7

· Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7

· Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

· Kinnisvara hindaja, tase 6

· Kinnisvara hindaja, tase 7

· Kinnisvaramaakler, tase 5

· Kinnisvaramaakler, tase 6

 

Õppekavajuht:

Evelin Jürgenson, kinnisvara- ja maakorralduse professor, evelin.jyrgenson@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Merit Karro, õppekorralduse peaspetsialist, metsanduse ja inseneeria instituut, merit.karro@emu.ee, 731 3154