Teaduse populariseerimine

Ülikooli rakendusteaduse auhinna eesmärk on innustada teadlasi ning teadus- ja arendustegevusega tegelevaid töörühmi leidma tulemuslikke koostöövõimalusi teadustöö tulemuste tarbijatega, tunnustada uute teadmiste ellurakendamist ning aidata kaasa rakenduslike uurimistööde mahu ja riigieelarvevälise finantseerimise suurenemisele ülikoolis.

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

 

2023. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Lehtpuupuistute produktsiooni suurendamine endistel põllumaadel metsaselektsiooni ja -majandamise abil.“
Põhitäitjad: professor Hardi Tullus ja nooremprofessor Reimo Lutter.

 

2022. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel“.

Põhitäitjad: kaasprofessor Meelis Ots, lektor Priit Karis, vanemteadur Merike Henno, vanemteadur Katri Ling, vanemteadur Hanno Jaakson, nooremteadur Andres Olt.

Teadustöö põhitulemuseks on kõrge aretusväärtusega piimakarjale sobiv kinnisperioodi söötmisstrateegia. Strateegias näidatakse võimalused lehmade toitumuse optimeerimiseks ja loomade soovituslik toitefaktorite vajadus.

 

2021. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Põllumuldade huumus- ja toiteelementide bilansi kalkulaatorite arendus“.

Põhitäitjad: professor Alar Astover, emeriitdotsent Enn Lauringson, emeriitprofessor Hugo Roostalu, vanemteadur Karin Kauer, dotsent Liina Talgre, dotsent Allan Kaasik, spetsialist Liia Kukk ja spetsialist Mihkel Miil.

 

2019. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programmi loomine koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

 

2018. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur Priit Bernotas "Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel" projekti eest.

 

2017. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati professor Hardi Tulluse juhitud töörühma uurimus "Lageraie suhtes alternatiivsete raieviiside uurimistulemuste põhjal tehtud muudatused EV seadusandluses".

Töörühma liikmed: Eino-Endel Laas, Raul Rosenvald, Allar Padari, Risto Sirgmets ja Reimo Lutter.

 

2016. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Täppisbiotõrje ja tolmeldamine mahepõllumajanduses".

Projektijuht: Marika Mänd

Projekti põhitäitjad: dr Reet Karise, doktorandid Riin Muljar ja Gerit Dreyersdorff

 

2015. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis".

Projektijuht: Mati Roasto

Projektimeeskond: dotsent Kadrin Meremäe, doktorant Toomas Kramarenko, doktorant Mihkel Mäesaar

 

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks".

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

 

2013. aasta

I preemia - projekt "Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks" Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Teaduse populariseerimise konkursi eesmärk on ergutada avalikkusele tutvustavaid teadustegevusi ja tunnustada selles silmapaistvaid ülikooli kollektiivi liikmeid.

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

 

2023. aasta

I preemia - professor Mati Roasto tegevuste sarja „Toiduhügieen ja rahvatervis“ eest

II preemia - lektor Liina Jürisoo linnapuude haljastusega seotud populaarteaduslike tegevuste eest

II preemia - veeteadusi populariseerivate tegevuste seerias “Eesti veeteaduste populariseerimine.“ Osalejad: vanemteadur Priit Zingel, vanemteadur Helen Agasild, kaasprofessor Arvo Tuvikene, vanemteadur Lea Tuvikene

 

2022. aasta

I preemia - tegevuses „Eesti veeteadused läbi Amasoonia prisma“ osalejad. Osalejad: vanemteadur Priit Zingel, vanemteadur Helen Agasild, kaasprofessor Arvo Tuvikene, vanemteadur Lea Tuvikene.

II preemia - limnoloogiakeskuse peaspetsialist Priit Bernotas tegevuse „Angerjauuringute tutvustamine laiemale üldsusele perioodil 2020-2021“ eest. Teavitustöö on oluline, et angerjaga seonduv muuta tavainimesele arusaadavamaks ning motiveerida noori tulevikus tegelema ohustatud liikide uurimisega.

 

2021. aastal auhinda välja ei antud. 

 

2020. aasta

I preemia - programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas" meeskond Rando Värnik (programmi juht), Liis Sinnott (programmi assistent), Taavi Kiisk (programmi assistendi kohusetäitja).

II preemia - vanemteadur Luule Metspalu maheaedniku käsiraamatu "Viljapuude ja marjapõõsaste kahjurid" koostamise eest. Luule Metspalu õpetab oma raamatus, kuidas tunda ära kahjureid ning missugused oleksid sobilikud keskkonda säästvad tõrjemeetodid.

III preemia - raamatu "Eesti jõed" autorite kollektiiv: Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall ja Sirje Vilbaste. Kogumik koosneb sissejuhatusest vooluvete olemuse kohta ning 64 olulisema või erilisema jõe kui ökosüsteemide kirjeldustest, sealhulgas ökoseisundi hinnang. Raamat ilmus sarjas "Roheline raamat".

 

2019. aasta

I preemia - raamatu "Eesti järved" autorite kollektiiv: Ronald Laarmaa, Ingmar Ott, Henn Timm, Kairi Maileht, Margot Sepp, Helle Mäemets, Anu Palm, Teet Krause ja Katrin Saar. 

II preemia - loomakasvatuse doktorant Maksim Runin teadusvideo "Sügavuti rasvas" tegemise ja esitlemise eest Eesti Televisioonis konkursil "Teadus kolme minutiga".

III preemia - doktor Ülar Allas vaktsineerimist käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

 

2018. aasta

Teaduse populariseerimise auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur ja doktorant Elina Mark "IVF embrüote tootmistehnoloogia tulemuste ja võimaluste tutvustamine laiemale avalikkusele" tegevuse eest.

 

2017. aasta

I preemia - vanemteadur  ja emeriitprofessor Anne Luik säästvat arengut populariseeriva tegevuse eest aastatel 2016-2017.

II preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Mati Roasto toiduohutust ja toitumist käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Priit Zingel veeteadust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

 

2016. aasta

I preemia - projekt "Aasta lind" vanemteadur Ülo Väli juhtimisel.

 

2015. aasta

I preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel mullateaduse valdkonna populariseerimise eest.

II preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

III preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna töörühm nooremteadur Monika Nõmme juhtimisel sigimise biotehnoloogia praktikumide korraldamise eest gümnaasiumi õpilastele.

 

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

 

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

 

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.

 

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

 

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

 

2009. aasta

I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

 

2008. aasta

I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.

 

Ülikoolisisese koostööprojekti auhinna konkursi eesmärk on innustada ülikooli töötajaid ning õppe-, teadus- või arendustegevusega tegelevaid töörühmi leidma tulemuslikke koostöövõimalusi, tunnustada ülikoolisisese koostöö edendamist ning aidata kaasa ülikoolisisese koostöö suurenemisele.

Ülikoolisisene koostööprojekt

Auhinna statuut

 

2023. aasta

Rakendusteaduslik uurimus „Heintaimiku fungitsiididega töötlemise mõju silo mükotoksiinide sisaldusele, fermentatsioonile ning lüpsilehmade jõudlusele, piima kvaliteedile ja ohutusele.“ Töörühma liikmed: professor Meelis Ots, nooremteadur Andres Olt, lektor Kaire Loit, peaspetsialist Britt Puidet, professor Tõnu Püssa ja peaspetsialist Linda Rusalepp

 

2022. aasta

Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli ning ERA õppetooli VALORTECH vahelise töörühma koostööprojekt „Efektiivne kalajääkide kasutamine uudsete toormaterjalide saamiseks, mida on võimalik kasutada nii kanga kui haavakatete valmistamiseks“. Töörühma liikmed: teadur Kairi Käiro, peaspetsialist Maidu Silm, nooremteadur Rihard Reissaar, teadur Anu Kisand, professor Rajeev Bhat ja teadur Surya Sudheer.

Koostöö põhitulemuseks on uue uurimissuuna rakendumine, mis vastab ülikooli missioonile edendada biomajandust ja osalevate üksuste eesmärgile kasutada efektiivselt toidutööstuse toormaterjale ja jääke ning leida uusi lahendusi toiduainete tehnoloogia valdkonnas. Koostöö tulemusena selgitati välja võimalused kalatööstuse jääkide väärindamisel saadud toormaterjali želatiini edasiseks mitmekesiseks kasutamiseks.

 

2021. aasta

Tehnikainstituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi koostööprojekt „Antimicrobial coating development“ (Antimikroobse katte väljatöötamine). Töörühma liikmed: professor Erwan Rauwel, dr Kristi Praakle, professor Arvo Viltrop, magistrant Heidi Granholm ja doktorant Harleen Kaur. 

Koostöös uuriti uudsete nanomaterjalide kasutamist antimikroobse katte väljatöötamiseks, et võidelda pandeemia (Covid-19) ja antimikroobse resistentsuse (zoonootiline ja haiglanakkus) vastu. Metalliliste nanomaterjalide tugevad antimikroobsed omadused tuvastati 6 bakteri ja ühe nahaseene vastu.

Aktiivsed nanomaterjalid kombineeriti erinevate polümeeride ja geelidega, et uurida, millistel nanokomposiitidel on samasugused antimikroobsed omadused.

 

2020. aasta

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppetoolide – taimetervis, aiandus, taimekasvatus ja taimebioloogia ning söötmisteadus – koostöös 2016-2020 aastatel valminud rahvusvaheline projekt "Tüüpilise EL põllumajandussüsteemi jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustele". Töörühma liikmed: Eha Kruus, Priit Põldma, Enn Lauringson, Ragnar Leming ja Allan Kaasik. Projekti koostöösse oli kaasatud 30 pilootettevõtet üle Eesti. Töö toimus laiema rahvusvahelise projekti raames, milles osalesid Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa teadlased.

 

2019. aasta

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli ning Polli Aiandusuuringute keskuse vahelises koostöös 2015-2019 aastatel valminud rahvusvaheline projekt "SUSMEATPRO – säästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks – ideede tõestamine".

 

Innovatiivne õppejõud

2013 Kadrin Meremäe ja Tarmo Kall

2012 Anne Kull ning Mart Hovi

         2012 tunnustati diplomiga innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas Kadrin Meremäed ning Priit Põldmad

2011 Ele Vool, Ene Ilves ning Silver Toompalu

2010 Lauri Lihtmaa ning Arvo Viltrop

2009 Alo Tänavots, Kaire Uiboleht, Egle Saaremäe ning Raivo Ruus

2008 Keelekeskus

2007 Sirje Vabrit, Riina Miljan ning Mati Heinloo

 

Aasta e-õppejõud

2014 Egle Saaremäe

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud Eesti Maaülikooli üliõpilaste tööd

 

Doktorantide teaduse populariseerimise projekt "Elus teadus"


Mida teab koolinoor loodusteadusest, teadlase igapäevaelust ja Eesti Maaülikoolist? Ilmselt mitte just liiga palju. Nii võib ta aga oma tulevase elu planeerimisel sellest huvitavast elukutse- ja karjäärivõimalusest mööda vaadata. Et laiendada noorte silmaringi, rääkides teadusest huvitavalt ja ’inimeste keeles’, on grupp aktiivseid maaülikooli doktorante õppeosakonna toel seda probleemi lahendama asunud. Projekti nimeks on „Elus Teadus“.

"Elus teadus" pälvis Eesti Maaülikooli auhinna "Aasta tegu 2012" ja on maaülikooli 2012. aasta teaduse populariseerimise auhinna laureaat.