Aasta Vilistlase statuut

1. Aasta Vilistlase statuudi olemus ja eesmärk

 • Aasta Vilistlase statuut kehtestatakse Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu juhatuse poolt  Aasta Vilistlase nimetuse omistamiseks.
 • Aasta Vilistlase nimetuse omistamise eesmärgiks on avaliku tunnustuse avaldamine isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega osaleb tulemuslikult maaelu ja/või maamajanduse arendamisel ning teeb koostööd Eesti Maaülikooliga.
 • Vilistlaskogu juhatus valib Aasta Vilistlase Eesti Maaülikooli (EPA/EPMÜ/EMÜ) vilistlaste seast.

 

2. Aasta Vilistlase valimise menetlus

 • Ettepanekuid Aasta Vilistase kandidaatide kohta võib teha iga Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu liige.
 • Aasta Vilistlase aunimetust väärivaid kandidaate saab EMÜ Vilistlaskogu juhatusele esitada e-posti (vilistlased.juhatus@lists.emu.ee) või posti teel (Marko Kass, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1a, 51006 Tartu) märgusõna all “Aasta Vilistlane” .
 • Kandidaadi esitamise ettepanekus peab olema kirjas järgnev informatsioon:

1)Esitaja(te) andmed (ees- ja perenimi, amet ja töökoht, kontaktaadress ja telefon).

2)Esitatava kandidaadi andmed (isiku ees- ja perenimi, amet ja töökoht, kontaktaadress ja telefon).

3)Selgitus-põhjendus, miks esitatakse see isik Aasta Vilistlase kandidaadiks. Soovitav on lisada materjalid, mis tõendavad kandidaadi tulemuslikku tegevust maaelu ja/või maamajanduse arendamisel ning koostööd Eesti Maaülikooliga.

 

 • Kandidaatide esitamise tähtaja teatab Vilistlaskogule juhatus. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.
 • Aasta Vilistlase valib Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu juhatus. Aasta Vilistlaseks osutub enim Vilistlaskogu juhatuse liikmete poolthääli saanud kandidaat. Võrdse arvu poolthäälte puhul viiakse läbi hääletuse kordusvoor(ud).
 • EMÜ Vilistlaskogu juhatus teeb Aasta Vilistlase nimetuse määramise kohta motiveeritud otsuse. Põhjendatud juhul võib juhatus jätta nimetuse välja andmata.

 

3.Aasta Vilistlase tunnistuse väljastamine

 • Aasta Vilistlase nimetusega kaasneb tunnistus, mis antakse üle EMÜ rektori ja EMÜ Vilistlaskogu juhatuse esimehe poolt.
 • Tunnistused numereeritakse vastavalt väljaandmise järjekorrale ning Aasta Vilistlase nimi kantakse Vilistlaskogu auraamatusse.
 • Teade Aasta Vilistlase  nimetuse määramise kohta avalikustatakse üleriigiliste meediakanalite kaudu ning avaldatakse EMÜ ajalehes ja koduleheküljel.