Hanked

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/174 täitmiseks

Töövõtja ülesanded on kaheksal, üle Eesti paikneval, järglaskatsealal hariliku kuuse ja hariliku männi asendustaimede istutamine.

Tingituna istutamise ettevalmistavate tööde iseärasustest selgub töö teostamise aeg ja koht jooksvalt, etteteatamise aeg konkreetsele alale minekuks minimaalselt 24 tundi.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiit Maaten’iga (tiit.maaten@emu.ee ) hiljemalt 10. juunil 2019.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut kuulutab välja hanke AutoCAD Civil 3D koolituse läbiviija leidmiseks

Koolituse sisu:

 1. Pinnamudel - 8 tundi

Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine AutoCAD Civil 3D-s.

Pinnamudeli loomine AutoCAD Civil 3D-s: väliandmetest ja geoaluselt pinnamudeli tegemine.

Samakõrgusjoonte tegemine

Vertikaalplaneerimine AutoCAD Civil 3Ds.

Mahtude arvutus

 1. Sademeveetorustike projekteerimine - 16 tundi

Sademeveetorustike projekteerimise põhifunktsioonid Civil 3D-s.

Restkaevu valgalade määratlemine pinnamudeli järgi

Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile

Pikiprofiili päise tegemine

Torude ja kaevu andmete kataloogide loomine.

Andmete eksportimine Storm and Sanitary Analysi ja muudatuste importimine tagasi Civil 3D-sse.

Torustike ja andmete eksportimine GIS`I andmebaasidest

Torustiku spetsifikatsiooni tegemine

Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad, jooniste layoutide tegemine

 

Koolituse maht kokku 24 akadeemilist tundi. Koolitus toimub 6 päeval. Ühele päevale on planeeritud 4 akadeemilist tundi.

Osavõtjate arv orienteeruvalt 5 inimest

 

Nõuded koolitajale: koolitaja peab omama kogemust Autodesk tarkvara koolitajana vähemalt 5 aastat; peab omama koolitaja tase 5. kutsekvalifikatsiooni, omab veemajanduse erialast kõrgharidust.

 

Pakkumus ja CV esitada aadressile Kreutzwaldi 5 Metsanduse ja maaehituse instituut, maaehituse ja veemajanduse õppetool, toomas.tamm@emu.ee hiljemalt 31.05.2019 kell 11:00. Lisainformatsioon eelnimetatud kontaktaadressilt.

EMÜ VL TN õppetool kuulutab välja hanke Pieso-mikromanipulatsiooni seadme ostuks

 

Kõik käesolevas tehnilises kirjelduses toodud standardid peavad olema nagu nõutud, nõutuga samaväärsed või paremad. Kui tehnilises kirjelduses on toodud näitena kindla tootja ja/või toote nimetus, siis hankija on toonud selle välja selleks, et hangitavaid tooteid paremini ja täpsemalt kirjeldada, hankija soovib osta samaväärseid või paremaid tooteid.

 

Pakutav seade peab vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärne või parem kui Eppendorf PiezoXpert.

 

 1. Pakutav pieso-masin peab olema spetsiaalselt sugurakkude ja embrüote mikromanipulatsiooni tööde läbiviimiseks mõeldud seade.
 2. Pieso-masinat kasutatakse pieso-impulsi abil rakkudesse sisenemise lihtsustamiseks.
 3. Pakutav pieso-masin peab võimaldama järgmisi mikromanipulatsioone: embrüonaalsete või indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude ülekandmine blastotsüstidesse või moorulatesse, ICSI (intratsütoplasmaatiline sperma süstimine), enukleatsioon/tuumaülekanne, embrüote biopsia, RNA/DNA süstimine viljastatud munarakkudesse.
 4. Pakutaval seadmel peab olema võimalik muuta, kohandada ja reguleerida pieso-impulsi intensiivsust, arvu ja kiirust.
 5. Pakutavalt seadmel peab olema muudetav ja kohandatav kapillaari/mikronõela puhastusfunktsioon.
 6. Toide 230 V 50 Hz vahelduvvoolu võrgust.
 7. Pakutav seade peab ühilduma Eppendorf TransferMan NK2 mikromanipulatsioonisüsteemi ja Carl-Zeiss Axiovert 200 mikroskoobiga.
 8. Pakkumises peavad olema lisatud kõik vajalikud adapterid ja tarvikud Eppendorf TransferMan NK2 süsteemi ja Carl-Zeiss Axiovert 200 mikroskoobiga ühildumiseks.

 

Pakkuja peab garanteerima:

 1. Seadme transpordi EMÜ VLTN sigimisbioloogia embrüolaborisse aadressil: B-113, Kreutzwaldi 62, Tartu.
 2. Garantii vähemalt 2 aastat.
 3. Seadme paigaldust eelpool nimetatud aadressile, süsteemide ühendust ja seadistust.
 4. Kasutajate esmane koolitus tootja/edasimüüja esindaja poolt.
 5. Pakkuja peab lisama täieliku eesti- või ingliskeelse seadme kasutusjuhendid koos hooldus- ja ohutusjuhenditega ja vajalikud kirjalikud instruktsioonid.
 6. Hoolduse ja varustamise varuosadega pärast garantiiaja lõppu

 

Hinnapakkumus koos detailse kirjeldusega, mis sisaldab ka tellimuse täitmise tähtaega, esitada kirjalikult aadressil marilin.ivask@emu.ee hiljemalt 10.06.2019 kell 15:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

 

Eduka pakkumuse valiku alus garantiiaja pikkus (30%) ning madalaim pakkumuse maksumus (70%).

 

Järvemuuseumi kohviku operaatori hange

Eesti Maaülikooli Võrstjärve õppekeskuse ruumides järvemuuseumi müügipunkti operaatori leidmiseks palume huvilistel saata kirjalik kinnitus kontaktisikule hiljemalt 24.05.2019. Eesmärgiks tagada müügipunkti opereerimine 2019. aasta suvehooajal, st kuni septembrini 2019. Kaubasortiment vähemalt snäkid, kohvi ja suveniirid ning vajadusel toitlustuse korraldamine ettetellimisel. 

Kontaktisik: Rita-Anette Kohava, rita-anette.kohava@emu.ee, tel 52 32 177

Praktikajuhendajate koolitused

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee