Hanked

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus kutsub Teid esitama pakkumust hankele

„Võrtsjärve kalanduslaager 2024 korraldamine“

 

Laagrivahetused:

I vahetus - 14.07 - 18.07

II vahetus - 21.07- 25.07

III vahetus - 28.07 - 01.08

IV vahetus - 04.08 – 08.08

 

Kokku on vaja ette valmistada ja läbi viia neli (4) viiepäevast laagrit, mis tutvustavad harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm), milles osaleb kokku 80 õpilast vanuses 10-17 aastat. Ühes vahetuses osalevad soovitavalt üheealised lapsed.

Laagris on olulisel kohal spetsialistide juhendamisel, abistamisel ja järelevalve all toimuv igapäevane praktiline kalapüük Võrtsjärvel ja Võrtsjärvega ühenduses olevatel jõgedel (Tänassilma/Väike-Emajõgi, Suur-Emajõgi). Õpitakse püügivahendite kasutamist, erinevate söötade ja peibutiste kasutamist, räägitakse erinevatest harrastus- ja profipüügi vahenditest. Laagris osalejad õpivad kalastamist nii lihtkäsiõnge, spinningu kui ka põhjaõngega. Õpitakse kalastamist nii paadist kui ka kaldalt. Praktilise kalastuse juhendaja toetab ja suunab oma õpilasi ning seisab hea selle eest, et iga laagris osaleja saaks eduelamuse osaliseks.

Kalastuslaagri iga vahetuse esimesel päeval peab laagri korraldaja laagris osalejatele vähemalt ühe tunni pikkuse loengu veeohutusest ja looduses liikumise reeglitest, säästliku kalanduse põhitõdedest ja kalapüügi seadusandlusest. Laagripäevade jooksul selgitatakse osalejatele läbivalt ka veekogude ökosüsteemi toimimist.

Igapäevaselt korratakse üle veeohutuse põhimõtted. Lisaks kaladele õpitakse lähemalt tundma veeselgrootuid ja veetaimi ning erinevate organismide olulisust ja suhteid veekogudes. Laagris osalejad õpivad tundma ja eristama Eesti magevete olulisemaid kalaliike ning teavad nende eluviise. Õpitakse kasutama kalade määrajat ning mõõtma kalade pikkust eesmärgiga välitida alamõõduliste kalade väljapüüki. Õpitakse püütud kalu elus hoidma. Laagri käigus tutvutakse ka kaluri elukutsega ning käiakse ühel päeval Võrtsjärvel kutselise kaluriga mõrdade sisu kontrollimas ehk “mõrda nõudmas”. Kalurilt ostetakse suured kalad, tegevusjuhendaja õpetab lastele nende puhastamist ning selgitab kala sise- ja välisehituse eripärasid. Pärast puhastamist valmistatakse kaladest üheskoos süüa (soolatakse, küpsetatakse, suitsutatakse vms). Kalade väärindamise õpitubasid viiakse läbi rohkem kui üks kord laagripäevade jooksul ning süüa valmistatakse ka isepüütud kaladest. Soovime, et lapsed õpiksid kalast kui väärtuslikust toiduainest lugu pidama.

Teaduspõhisus ja seosed: laagri tegevused lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Laagris käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Kalade ja kalastamise teema haarab ühelt poolt loodust ja selle mitmekesisust ja teiselt poolt elukeskkonda ja selle muutusi ning on seostatud inimeste oluliste tegevustega nagu kalapüük ja kalavarude säilitamine, kalade toiduks tarbimine, meelelahutus ja puhkamine, mis haaravad nii majandus kui ka sotsiaalse, loodus-ja kultuurikeskkonna. Laagri tegevusi kavandades tuleks silmas pidada, et teooria õppimisele järgneks praktiline tegevus ja vaba aja tegevused nagu suplemine, sportimine, mängud, lõkkeõhtud ja muud ühistegevused.

Laagris osalejate ööpäevaringseks jälgimiseks võetakse tööle kasvatajad. Igapäevaselt peab lastega tegelema vähemalt 2 kasvatajat ja sisutegevusjuhendaja. Laagris osalevad noored ja kasvatajad

majutatakse Võrtsjärve-äärses majutusasutuses (majutus kuni 5-kohalistes tubades, tualeti ja duši kasutamine koridoris), kus neid ka 4 korda päevas toitlustatakse. Laste veoks korraldatakse maismaa- ja veetransport.

Pakkujal peab olema varasem loodusharidusliku tegevuse valdkonna ja ühe koolinoorte laagri läbiviimise kogemus viimase kolme aasta jooksul. Kui pakkujal endal laagri läbiviimise kogemus puudub, tuleb tal oma meeskonda kaasata vähemalt üks isik, kes on koolinoortele laagreid läbi viinud või neis kasvatajana töötanud.

Hinnapakkumus peab sisaldama kasvatajate ja õppetöö juhendajate töötasusid koos kõigi maksudega, õpilaste ja kasvatajate majutust ja toitlustust, transpordikulusid Võrtsjärve õppekeskuse, majutuskoha ja kalastuskohtade vahel liikumiseks, paatide kulu järvele pääsuks (paadist kalastamiseks), kalastusvahendeid ja kõiki muid, siin märkimata laagri läbiviimiseks vajalikke kulusid (sh kalurilt kalade ostmine, grillsüsi jms).

Veesõiduki kulu laagriliste transpordiks Võrtsjärvele (kutselise kaluri elukutsega tutvumisel ja mõrranõudmisel) ei sisaldu hinnapakkumuses (laagrilisi sõidutatakse Võrtsjärve õppekeskuse veesõidukiga), küll aga sisaldab pakkumus kutselise kaluri töötasu.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumine, mille hindamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume:

   - madalaim maksumus 40 punkti (Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" * "osakaal)

   - laagri sisulise korralduse sobivus sihtgrupile 60 punkti. (Hankija hinnangul sisuliselt sobivaim pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" * "osakaal)

 

Hinnapakkumusega koos palume esitada järgmised dokumendid:

   ● pakkuja esindaja CV, kust selgub pakkuja loodusharidusliku tegevuse ja koolinoorte laagrite läbiviimise kogemus;

   ● orienteeruv laagri päevakava koos sisu kirjeldusega. Sisu kirjeldus peab olema esitatud mahus, mis võimaldab pakkujal hinnata laagri korralduse sobivust sihtgrupile;

   ● kokkulepe laagriliste majutuspaigaga.

Hankija kontrollib pakkuja poolt esitatud infot.

Hankelepingu projekt on lisatud käesolevale kutsele. Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda eposti aadressil: heli-anneli.villako@emu.ee. Pakkumused tuleb esitada eelnimetatud aadressil 29. veebruar 2024 kell 12.00. Laagrisse soovijad registreerib ja laagrivahetused komplekteerib Võrtsjärve õppekeskus

Price procurement of isotope analyses of 13C, 15N and deuterium at Chair of Silviculture and Forest Ecology in Estonian University of Life Sciences

Chair of Silviculture and Forest Ecology (contact assistant professor Reimo Lutter) is announcing a call to analyse isotopic concentrations (13C, 15N and deuterium) from needle/leaf and wood samples. Some of the samples are isotopically enriched with 15N and deuterium. The enrichment is done artificially according to Henriksson et al 2021 New Phytologist 232 (1) and Lutter et al 2021 Forest Ecology and Management 500 (119647) studies. The concentration of 15N and deuterium in enriched samples can be up to 1000‰. The isotopic analyse must ensure comparability of the results with Henriksson et al 2021 and Lutter et al 2021 studies (EA-IRMS and TC-IRMS).

 

Samples pre-treatment:

Samples are dry and already weighed to the target weight in tin (5 mg for 13C and 15N) and silver (0.3 mg for deuterium) capsules. Capsules are packed to trays (96 well titer plate).

Analyses:

   1) to analyse the concentration of 13C, %C, 15N, and %N with EA-IRMS from dry needle and leaf samples. About 500 individual samples.

   2) to analyse the concentration of %H and deuterium with TC-IRMS-solid from dry wood samples. About 500 individual samples.

 

Interested laboratories must send a price offer of the individual sample for the analyses 1 and 2 to Reimo Lutter (reimo.lutter@emu.ee). Only the EA-IRMS and TC-IRMS methods are applicable for the procurement offer. The final selection of the procurement recipient will be done according to the lowest price. The deadline of the price procurement is on 23th February 2024 at 10:00 AM (CET). More information: reimo.lutter@emu.ee

Metsateaduse projekti täitmine

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituut sõlmib töövõtulepingu metsateaduse projekti täitmiseks. Töö ülesandeks on hübriidhaava, arukase ja hariliku kuuse puht- ning segapuistute püsiproovitükkidelt kogutud puude kasvu, puudevahelise konkurentsi, mullaomaduste ja bioloogilise mitmekesisuse kordusmõõtmiste andmestiku statistiline analüüs ning vastavate metoodiliste kirjelduste koostamine teadusartiklite käsikirjadesse.

Eduka kandideerimise eelduseks on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning varasem kogemus samalaadse teadustöö läbiviimisel. Töö tegijal on varasem kogemus statistilises andmetöötluses sh ruumilisi ja ajalisi sõltuvusi arvestavate segamudelite rakendamises ja andmemaatriksitega arvutustes (vajalik konkurentsiindeksite arvutamisel) ning normaaljaotusest erinevate jaotustega (sh Poisson, Conway–Maxwell Poisson ja binoomjaotusega) andmete modelleerimises R-keskkonnas.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli juhi Hardi Tullusega (hardi.tullus@emu.ee) hiljemalt 20.02.2024.

 

 

Lisainfo:
Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
 
Eesti Maaülikooli hankekord 
Eesti Maaülikooli 2023. aasta hankeplaan
 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee