Eesti Maaülikooli strateegia aastani 2025 - roheline ülikool

Eesti Maaülikooli strateegia aastani 2025 roheline ülikool

ÜLIKOOLI NÕUKOGU MÄÄRUS

Tartu 26.10. 2017 nr 1-5/6

Valdkondlik strateegia on vastu võetud Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.4. ja Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025 punkti 5 alusel.

Eesti Maaülikooli strateegia aastani 2025 Roheline Ülikool on kooskõlas Eesti Maaülikooli visiooni ja missiooniga. Strateegia lähtub jätkusuulikust (kestlikust) arengust, mis on sotsiaalse, majandus-, kultuuri- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Eesti Maaülikool vastutab teadus- ja arendustegevuse eest loodusressursside säästliku kasutamisega ning maaelu ja -majandusega seotud valdkondades. Ülikooli sihiks on liikmeskonna põhitegevusi toetav organisatsioon, tänapäevane ja atraktiivne õpi- ja töökeskkond.

 

Eesti Maaülikool kui roheline ülikool keskendub teadus-, arendus- ja õppetöös järgmistele jätkusuutlikku arengut toetavatele valdkondadele:

- keskkonnasõbralik energiavarustus;

- tervislik ja ohutu toit;

- maismaa ja vee ressursside jätkusuutlik kasutamine;

- elurikkuse, pärandkoosluste ja -maastike kaitse;

- elukeskkonna jätkusuutliku kavandamise meetodid ja põhimõtted;

- ökoloogilised ehitustehnoloogiad ja -materjalid;

- keskkonnaökonoomika;

- keskkonnasõbralik jäätmekäitlus;

- keskkonnateadlikkus ja -haridus.

 

Rohelise ülikooli põhimõtted:

Eesti Maaülikool

- edendab teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut ning jagab tulemusi ühiskonnaga;

- suurendab üliõpilaste, töötajate ja ühiskonna teadmisi rohelise ülikooli valdkondades;

- lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;

- lõimib jätkusuutliku arengu põhimõtteid õpetamisprotsessi;

- aitab luua keskkonna- ja kasutajasõbralikku ülikoolilinnakut.

 

 

Eesmärgid ja tegevussuunad

Rohelise ülikooli eesmärgid on seotud Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025 strateegiliste eesmärkidega.

 

1. Teadus- ja arendustegevus

Eesmärk: edendada teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut.

Tegevused:

- jätkusuutliku arengu ja keskkonnaga seotud teadus- ja arendustegevus;

- koostöö era- ja avaliku sektoriga.

 

Oodatav tulemus: EMÜ on jätkusuutliku arengu valdkondade kompetentsi keskus.

Indikaatorid:

- teadus- ja arendustöö projektide arv ja rahaline maht rohelise ülikooli valdkondades.

 

2. Õppetöö

Eesmärk: lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õppetöösse ja õpiväljunditesse.

Tegevused:

- keskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arenguga seotud erialade õpetamine ja arendamine;

- keskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arenguga seotud õppeainete õpetamine ja arendamine kõigis õppekavades;

- jätkusuutliku arengu probleeme käsitlevate praktiliste ja valdkonnaüleste projektide algatamine ja läbiviimine.

 

Oodatav tulemus: kõrgelt hinnatud ülikooliharidus ning tööturul nõutud lõpetajad, kes mõistavad oma eriala seotust jätkusuutliku arenguga ning oskavad neid põhimõtteid töös rakendada.

Indikaatorid:

- keskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arenguga seotud erialade lõpetajate arv õppekavade lõikes;

- üliõpilaste hinnang jätkusuutlikku arengut käsitlevale õppeainele (valitud õppeained);

- rohelise ülikooli valdkondadega seotud magistritööde arv;

- rohelise ülikooli valdkondadega seotud doktoritööde arv;

- lõpetajate hinnang oma keskkonnateadlikkuse tõusule pärast õppekava läbimist.

 

3. Liikmeskond

Eesmärk: tõsta ülikooli liikmeskonna teadlikkust rohelise ülikooli põhimõtetest.

Tegevused:

- ülikooli liikmeskonna süsteemne koolitamine jätkusuutliku arengu valdkondades, et vastavate põhimõtete rakendamine igapäevases elus muutuks harjumuspäraseks;

- ülikooli liikmeskonna aktiivsem kaasamine uute algatuste ja asutusesiseste projektide läbiviimisel;

- aktiivsete üliõpilaste ja töötajate tunnustamine.

 

Oodatav tulemus: arenev, motiveeritud ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgiv liikmeskond.

Indikaatorid:

- jätkusuutliku arenguga seotud sündmuste ja osalejate arv aastas;

- rohelise ülikooli valdkondadega seotud üliõpilasseltside liikmete arv.

 

4. Ülikooli maine ja panus ühiskonda

Eesmärk: tõsta ühiskonna keskkonnateadlikkust ja aidata kaasa jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisele.

Tegevused:

- olla eeskujuks ning jagada jätkusuutliku arenguga seotud teadmisi;

- jätkusuutliku arenguga seotud teadus- ja arendustöö tulemuste vahendamine;

- keskkonnateadlikkuse suurendamine ja ettevõtetega koostöö edendamine.

 

Oodatav tulemus: EMÜs loodud jätkusuutliku arengu alased teadmised ja kogemused on ühiskonnale kättesaadavad ning kasutusel, paranenud on keskkonnateadlik käitumine.

Indikaatorid:

- üliõpilaste korraldatud jätkusuutliku arenguga seotud sündmused ja osalejate arv;

- ülikooli üksuste korraldatud jätkusuutliku arenguga seotud avalikud suuremad sündmused ja osalejate arv;

- rohelise ülikooli valdkondades korraldatud kursused, osalejate arv;

- rohelise ülikooli valdkondades avaldatud teabematerjalid ja populaarteaduslikud artiklid (teema, tiraaž);

- rohelise ülikooli kuvandi esinemine ülikooli maineuuringutes.

 

5. Organisatsioon – kaasaegne õpi- ja töökeskkond

Eesmärk: luua tervislik ning atraktiivne õpi-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid.

Tegevused:

- koostöös Tartu linnavalitsusega Tähtvere linnaku ja Tartu linna teiste piirkondade sidususe suurendamine keskkonnasõbralike liiklemisviiside soodustamiseks;

- linnaku taristu ja välialade arendamine arvestades ülikooli liikmeskonna vajaduste ning keskkonnasäästlike põhimõtetega;

- keskkonnasõbralike linnaku haldamiskavade väljatöötamine ja rakendamine (sh jäätmekäitluskava, rohealade hoolduskava, keskkonnasõbralike hangete juhis jm).

 

Oodatav tulemus: Tähtvere linnaku keskkonnasõbralikud halduspõhimõtted on kasutusel EMÜ ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Indikaatorid:

- Tähtvere linnaku elektrienergia ja soojusenergia tarbimine (MWh/a);

- EMÜ autode kütusetarbimine (liitrit/aastas, kütusekaartide alusel);

- veetarbimine linnakus (m3/a);

- jäätmeteke linnakus ja nende jäätmete käitlemise, sh taaskasutamise viis (t/a);

- ülikooli paberikasutus (lehti/aastas);

- autoparklate täituvus (parklakohtade arv, täituvus, ülikooli keskmine);

- jalgrattaparklate täituvus (parklakohtade arv, täituvus, ülikooli keskmine);

- auditooriumite/õppelaborite kasutamine päevas keskmiselt (h, ÕISi andmetel);

- keskkonnahoidlike hangete1 osakaal kõigist hangetest;

- töökeskkonna tingimuste vastavus normidele.

1 Riigihangete seadus (RT I 2007, 15, 76). § 3, lõige 6.

 

Strateegia elluviimise korraldus

Kooskõlas ülikooli arengukava ja rohelise ülikooli strateegiaga töötab rektori korraldusega moodustatud rohelise ülikooli töörühm välja aasta tegevusplaani, milles on nimetatud üle-ülikoolilised ja instituutide-põhised tegevused ning nende täitmise eest vastutajad. Strateegia eesmärkide täitmist arutab ülikooli nõukogu koos ülikooli arengukava tegevusplaani täitmisega vähemalt kord aastas.

Strateegia eesmärkide täitmist koordineerib teadusprorektor. Rohelise ülikooli strateegia täitmist arutatakse ülikooli nõukogus vähemalt kord kahe aasta jooksul.

 

6. Rakendussätted

6.1. Tunnistada kehtetuks Eesti Maaülikooli 24.03.2011 määrus nr 2 „Eesti Maaülikooli strateegia aastani 2015 Roheline Ülikool“.

6.2. Käesolev määrus jõustub teatavakstegemisest. 

 

Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli strateegia aastani 2025