LandCredit stipendium

LandCrediti stipendiumi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

1. LandCrediti stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli üliõpilasi kui tulevaste põllumajandusele spetsialiseerunud finantsspetsialistide õpinguid ning kindlustada seeläbi põllumajandussektori finantsteadlikkuse areng.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub LandCredit AS (edaspidi: LandCredit) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja kevadsemestril.

4.Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites.

5. LandCredit paneb välja kuni kaks stipendiumit.  

6. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis jaguneb uurimistöö läbiviiva üliõpilase ja töö juhendaja vahel – 750 eurot üliõpilasele ja 250 eurot juhendajale. Juhendajale määratud tasust peetakse kinni seaduses ettenähtud maksud.

7. Stipendium makstakse välja ühekordselt hiljemalt 15. juunil.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

8. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  8.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikoolis täiskoormusel õppiv , Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes õpib vähemalt bakalaueruseõppes 2. kursusel, magistriõppes või doktoriõppes.

  8.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  8.3. Stipendiumi kandidaadi planeeritav või viimase kahe aasta jooksul valminud uurimustöö, artikkel, essee vms peab olema seotud põllumajanduse finantseerimisega (nt finantsteadlikkus põllumajanduses; finantseeringu saamine; põllumajandussektori finantseerimine; finantseerimissüsteemi arengud jmt).

   8.4 Kandidaadi keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

   8.5 Kandidaat peab olema valmis uurimuse tulemuste avalikustamiseks meedias ning LandCrediti kanalites.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

   9.1. Avaldus stipendiumile kandideerimiseks

   9.2. Maksimaalselt 3 lehekülje pikkune kokkuvõte põllumajanduse finantseerimise teemalise uurimistöö eesmärkidest ja järeldustest

   9.3. Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmise hindega).

    9.4. Juhendaja allkirjastatud kinnituskiri, et üliõpilane ning tema uurimistöö vastavad punktis 8 kirjeldatud nõuetele.

 

10. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "LandCrediti stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

11. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt üks on LandCrediti esindaja, üks Eesti Maaülikooli esindaja ja üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja). Komisjonil on õigus kaasata valdkonna eksperte.

12. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas, hiljemalt 15. mail, stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. juuni.

13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. juuniks.

14. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

15. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.