PetCity stipendium

Pet City Tulevikutähtede arendusfondi stipendiumi statuut

I ÜLDSÄTTED

1. PetCity Tulevikutähtede õppe-ja teaduse arendusfondi stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala üliõpilaste praktilise veterinaaria õppe- ja teadustööd.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub arendusfondi asutaja Pet City OÜ (edaspidi PetCity) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril.Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites hiljemalt 1. novembril.

5. PetCity stipendiumifond on 5000 eurot aastas. Stipendiumifond jaguneb õppestipendiumiks (1000 eurot) ja konverentsistipendiumiks ( 500 eurot).

6. Väljaantavate stipendiumite koguse otsustab stipendiumikomisjon vastavalt laekunud taotlustele.

7. Üliõpilane võib ühe korra õppeaasta jooksul taotleda nii õppestipendiumit kui konverentsistipendiumit.

8. Stipendiumile kandideerimiseks kandideerimise tähtaeg 2023. aastal on 22. september.

9. Stipendium makstakse välja üliõpilase näidatud arveldusarvele ühes osas hiljemalt 30. detsembril. 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Eeldused stipendiumile kandideerivale üliõpilasele:

  • on immatrikuleeritud Eesti Maaülikooli veterinaaria õppekavale ning on vähemalt 3. aasta üliõpilane;
  • ei viibi taotlusperioodil (kuni stipendiumi väljamaksmiseni) akadeemilisel puhkusel; 
  • on hea õppedukusega, kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5; 
  • annab motivatsioonikirjas ülevaate oma aktiivsest eluhoiakust ja kirjeldab stipendiumi kasutamise eesmärki (arenguid õpingutes või erialane konverents/sündmus, millest osavõtmiseks stipendiumi taotletakse);
  • ei oma kehtivat töösuhet ettevõtetega Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ või Pet City OÜ (välja arvatud praktikandid).
  • esitab sihtasutusele stipendiumi kasutamise kohta hiljemalt õppeaasta lõpuks või kuu pärast erialakonverentsi toimumist kirjaliku aruande, milles on välja toodud kokkuvõte stipendiumi abil läbi viidud tegevustest või saavutustest.

 

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

11.1. Motivatsioonikiri koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga, kus taotleja kinnitab vastavust stipendiumi nõuetele ning kirjeldab stipendiumi kasutamise eesmärki - eeldatavaid arenguid õpingutes või erialane konverents/ sündmus, millest osavõtmiseks stipendiumi taotletakse.
11.2 Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist viimase semestri õppetulemuste kaalutud keskmise ja aktiivse üliõpilasstaatuse kohta.

12. Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 22. septembriks märksõnaga „PetCity arengufondi stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

13. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon, komisjoniliikmetest vähemalt kaks on PetCity esindajad ja üks Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli esindaja.

14. Stipendiumikomisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige üliõpilase õppeedukusest ja kirjeldatud tulevikueesmärkide kattuvusest PetCity tulevikuvisiooniga.

15. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 1. oktoobriks.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama.

17. Stipendiumi mittesihipärasel kasutamisel on üliõpilasel kohustus stipendium tagasi maksta.