Piimafondi stipendium

I ÜLDSÄTTED
1. Piimafondi stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada üliõpilaste õppetööd ja tunnustada Eesti Maaülikooli üliõpilasi seniste õpitulemuste eest ning toetada piimanduse ja loomakasvatusega seotud teaduslikke ja innovaatiliste uurimistööde ning lõputööde elluviimist.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) Piimafondi annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja kevadsemestril. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites. 

4. Piimafondist makstakse välja kaks stipendiumit.    

5. Ühe stipendiumi suurus on 500 eurot.

6. Stipendium makstakse välja ühekordselt. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 1. juuni 2022.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

7. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  7.1. kandidaat on EMÜ-s täiskoormusel õppiv magistrantuuri üliõpilane.

  7.2. kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  7.3 kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

  7.4. kandidaadi lõputöö peab olema seotud piimakarjaga, kvaliteetse piimatoomisega läbi väärtus- ja tarneahela ning vastama ühele järgnevatest teemadest:

  1. Söödatootmine
  2. Söötmine ja looma heaolu
  3. Karjatervis ja vastutustundlik antibiootikumide kasutamine
  4. Ökonoomika ja turundus piimatootmises
  5. Piima väärindamine ja toiduohutus
  6. Tootmistehnoloogiad ja keskkonnamõjud

  7.5 Stipendiumi taotleja peab olema aktiivse ja maaellu panustava ühiskondliku eluhoiakuga, tal peab olema soov end edaspidi õpitud erialal rakendada.

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
8.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on kirjeldatud vastavust punktis 7 esitatud nõuetele
8.2 kirjalik uurimistöö või valmimisjärgus oleva uurimistöö projekt, tuues taotluses selgelt välja, millisesse punktis 7.4 kirjeldatud teemavaldkonda töö kuulub.
8.3. Taotleja elulookirjeldus.
8.4. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmisega).
 

9. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Piimafondi stipendium" digitaalselt allkirjastatult ühes konteineris e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
10. Stipendiumi määrab vähemalt neljaliikmeline komisjon (komisjoniliikmed moodustuvad EMÜ Joosep Tootsi Fondi nõukogu liikmetest ning vastavalt laekunud tööde teemadele kaasatud erialaekspertidest).
11. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. juuniks.
12. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
13. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendiumid määramata.
14. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni. Stipendiumitaotlused palume saata digiallkirjaga ühes konteineris aadressile tootsifond@emu.ee. Lisainfo telefonil 53455996.