Saaremaa stipendium

 Saaremaa valla tudengistipendiumi statuut

 

1. Üldsätted

1.1. Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa valla majandusega. Saaremaa valla tudengistipendium on regiooni ettevõtte ja omavalitsuse loodud ning SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi Fond) poolt välja antav stipendium üliõpilasele Saaremaa valla ettevõttega (edaspidi nimetatud ka stipendiaatettevõte) seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks.

1.2. Stipendiumikonkurss viiakse Fondi poolt läbi üks kord aastas septembrikuu jooksul. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

1.3. Väljaantavate stipendiumite arv lepitakse kokku igaks kalendriaastaks Saaremaa valla, Fondi ja stipendiaatettevõtete vahel.

 

2. Stipendiumi kandidaadile esitatavad nõuded

2.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuseõppe üliõpilane või magistriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.

2.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

2.3. Stipendiumi kandidaadi kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

2.4. Stipendiaat peab viima läbi oma praktika(d) Saaremaa vallas asuvates stipendiaatettevõtetes, seostama oma lõpu- või uurimistööd ettevõttega ja/või lahendama lõputöö raames Saaremaa valla ettevõtte antud probleemi.

2.5. Stipendiaat peab võimaldama Saaremaa valla ettevõttel kasutada teostatava uuringu või analüüsi tulemusi oma tegevuses.

2.6. Stipendiaat ei või olla stipendiumi taotlemise ega saamise ajal stipendiaatettevõtte töötaja.

 

3. Stipendiumi taotlemise tingimused

3.1. Saaremaa valla ettevõte ja üliõpilane sõlmivad kahepoolse kokkuleppe, milles täpsustatakse uurimisülesanded ja lahendatavad probleemid.

3.2. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

3.2.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on kirjeldatud vastavust stipendiumi statuudis esitatud nõuetele;

3.2.2. Elulookirjeldus koos isikuandmetega;

3.2.3. Väljavõte senistest õpingutulemustest (koos keskmise hindega);

3.2.4. Essee (2-3 lehekülge) – ülevaade uuritavast teemast või lahendatavast probleemist, selle seos Saaremaa valla ettevõtte arenguga ja visioon võimalikest arendussuundadest;

3.2.5. Stipendiaatettevõtte allkirjastatud kinnitus kandidaadi uurimisteema või arendusprojekti sobivuse kohta;

3.2.6. Vähemalt ühe õppejõu või uurimistöö juhendaja kinnituskiri üliõpilase akadeemilise võimekuse kohta vastavat teemat uurida.

3.3. Taotlus tuleb esitada märksõnaga "Saaremaa valla stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondile digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.

 

4. Stipendiumi määramine

4.1. Stipendiumi määrab komisjon, kuhu kuuluvad: Saaremaa valla ettevõtte esindaja, Fondi esindaja, Eesti Maaülikooli esindaja.

4.2. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane ja akadeemiline edukus. Eelistatakse Saaremaa valla ettevõttele suuremat arenguhüpet ja lisandväärtust pakkuvaid üliõpilasi/teemasid.

4.3. Taotleja peab olema Eesti Maaülikooli üliõpilane kogu stipendiumi maksmise perioodi vältel. Kui stipendiumi saaja enne lõpetamist eksmatrikuleeritakse, stipendiumi maksmine peatatakse.

4.4. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks õppeaastaks korraga. Õppeaastale järgneva uue õppeaasta alguses (septembris) esitab stipendiaat Fondile eelneva perioodi õpitulemused ning kirjeldab senist koostööd stipendiaatettevõttega. Saaremaa valla ettevõtte ja stipendiaadi mõlemapoolse soovi korral jätkatakse stipendiumi maksmist ka uuel õppeaastal.

4.5. Stipendiumi jätkuva maksmise tingimuseks on, et üliõpilane õpib edasi Saaremaa valla ettevõtte profiiliga haakuval õppekaval ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta.

4.6. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

 

5. Stipendiumi suurus ja välja maksmine

5.1. Ühe stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes õppivale üliõpilasele 4500 eurot aastas ja magistriõppes õppivale üliõpilasele 5500 eurot aastas. Stipendium makstakse välja igakuiselt (vastavalt 450 eurot või 550 eurot) 10 kuu vältel, alustades maksmist septembrist ja lõpetades juunis.

5.2. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendiumid määramata. Otsust stipendiumite määramise või mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

Mõne ettevõttega koostöö tegemise huvi korral, kuid täpsema kontakti puudumisel, võtke ühendust tootsifond@emu.ee - räägime vallavalitsuse ja ettevõttega läbi.