Tallinna Vesi stipendium

Tallinna Vesi alustaja stipendiumi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

1. Tallinna Vesi stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli vesiehituse ja veekaitse üliõpilaste õpinguid ning aidata kaasa teaduspõhisemate praktikate laialdasemale rakendamisele veemajanduses. AS Tallinna Vesi soovib leida valitud stipendiaatide seast ettevõttesse meie valdkonna teadmistega tulevikuspetsialiste.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub AS Tallinna Vesi poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites.

5. Tallinna Vesi paneb välja ühe stipendiumi.

6. Ühe stipendiumi suurus on  2000 eurot.

7. Stipendium makstakse välja ühes osas.

8. Väljamaksmine toimub üliõpilase näidatud arveldusarvele hiljemalt 30. novembril. 

9. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss 2023.a sügissemestril, konkursile kandideerimise tähtaeg on 31. oktoober.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Eeldused stipendiumile kandideerivale üliõpilasele:

  • on immatrikuleeritud Eesti Maaülikooli vesiehituse ja veekaitse õppekavale;
  • ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel; 
  • on ühiskondlikult aktiivne ning edukas õpingutes; 
  • õpib vähemalt 2. õppeaastal ning tema õpingusoorituse maht on taotluse esitamise päevaks vähemalt 112 EAP; 
  • annab motiveeritud avalduses ülevaate oma aktiivsest eluhoiakust ja kirjeldab eesmärke, mille abil soovib areneda oma valdkonna tipptegijaks; 
  • ei oma kehtivat töösuhet ettevõtetega AS Tallinna Vesi ja Watercom OÜ (välja arvatud praktikandid).
  • kandidaadil on huvi ja koostöö sobivuse korral võimalus osaleda AS Tallinna Vesi projektis lahendades ülesandeid erialapraktika või lõputöö raames, lähtudes Eesti Maaülikooli õppekavast ja praktikakorraldusest.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

11.1. Kirjalik vabas vormis motiveeritud avaldus teemal "Puhas vesi 2030. aastal ja minu panus sellesse vesiehitus ja veekaitse eriala spetsialistina", kus kinnitatakse vastavust stipendiumi nõuetele koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga.
11.2. Elulookirjeldus.
11.3 Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist õppetulemuste kohta, kus on näha läbitud EAP´de arv ja keskmine hinne.

12. Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 31. oktoobriks märksõnaga „Tallinna Vesi stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

13. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt kaks on AS Tallinna Vesi esindajad, üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).  

14. Stipendiumikomisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige üliõpilase õppeedukusest ja kirjeldatud tulevikueesmärkide kattuvusest AS Tallinna Vesi eesmärkidega.

15. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 15. novembriks.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama.