Vilistlaskogu stipendium

Eesti Maaülikool vilistlaskogu stipendiumi statuut

 

1. Eesti Maaülikool vilistlaskogu (edaspidi: Vilistlaskogu) stipendiumikonkursi eesmärk on tunnustada Eesti Maaülikooli üliõpilasi nende seniste õppetulemuste ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest, mis on seotud Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) ning selle tegevusvaldkonna tutvustamisega avalikkuses (videoklippide, artiklite, ettekannete, sõnavõttude, tudengiprojektide vms kaudu).

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub Vilistlaskogu poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas septembri- ja/või oktoobrikuu jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. september 2024.

4. Konkurss kuulutakse välja Eesti Maaülikooli koduleheküljel www.emu.ee ja teistes Eesti Maaülikooli infokanalites.

5. Stipendiumikonkursi auhinnafond on kokku 1500 eurot ja stipendiumifondi jagunemine otsustatakse komisjoni otsusega taotlejate pingerea alusel. Stipendiumid makstakse välja ühekordselt stipendiaatide poolt taotluses näidatud arveldusarvele.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

6. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

6.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ õppekavale immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
6.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
    7.1. Kirjalik vabas vormis avaldus stipendiumi taotlemiseks koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga.
    7.2. Taotleja elulookirjeldus.
    7.3. Väljavõte eelmise semestri õppetulemuste kohta koos õpitulemuste keskmise hindega.

    7.4  Viited, koopiad või Eesti Maaülikooli töötaja kinnituskiri maaülikooli mainekujunduslike või õppekavu propageerivate tegevuste elluviimise kohta.

 

8. Taotlus koos lisadega tuleb esitada märksõnaga "Vilistlaskogu stipendium" digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee või ümbrikus SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu. Taotlused tuua peahoonesse rektoraati.


IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
9. Stipendiumi määrab vähemalt viieliikmeline konkursi komisjon (edaspidi: komisjon), mis moodustatakse Vilistlaskogu juhatuse esimehe otsusega.

10   Komisjoni kuulub  vähemalt neli Vilistlaskogu esindajat ning üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja.

11. Laekunud taotluste alusel moodustab komisjon stipendiumi taotlenud üliõpilastest pingerea.

12. Komisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 1. oktoobril.
13. Komisjonil on õigus jätta stipendium määramata, kui taotluse esitanud üliõpilase õpitulemuste keskmine on väiksem kui 3,0.

14. Komisjonil on õigus stipendiume mitte välja anda.
15. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.