Uudised

Doktoritöö: suvinisu saagikus sõltub enim ilmastikust

16. juunil kaitseb Anne Ingver Eesti Maaülikoolis filosoofiadoktori väitekirja teemal „Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile. Impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat.“ Töös uuriti viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastikutingimuste mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile.

Ingveri eesmärk oli töös selgitada kuue liblikõielise eelvilja, nagu mitmeaastased punane ja roosa ristik,  hulgilehine lupiin, kaheaastane valge mesikas ning vähetuntud üheaastased aleksandria ja inkarnaatristik, mõju suvinisule. Täpsemalt olid vaatluse all nii saagikus kui kvaliteedinäitajad võrreldes teiste mahekülvikorras olevate teraviljadega.

„Keskmised 1000 tera massid olid mahetingimustes usutavalt suuremad kui tavatootmises, samas kui mahumasside vahel olulisi erinevusi ei olnud,“ kirjeldas Ingver tulemusi. Uuritud näitajatest mõjutas viljelusviis enim suvinisu proteiinisisaldust, mis jäi mahetingimustes madalamaks. Teised näitajad seevastu erinevate tootmisviiside rakendamisel suuresti ei erinenud.  

Tööst selgus, et suvinisu terasaak tõusis kõigi liblikõieliste eelviljade, aga ka üheaastaste liikide järel. Seevastu kerkis proteiinisisaldus vaid mitmeaastaste eelviljade puhul. „Mõlemad stressitingimused, nii põud kui ka liigsed sademed, vähendasid oluliselt uuritava vilja saagikust,“ jätkas Ingver. Suurem saak saadi enamasti aastatel, kus sademete kogused ei olnud oluliselt üle või alla keskmise ja efektiivsete temperatuuride summa ei ületanud oluliselt keskmist taset.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Evelin Loit ja dr. Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut), oponent dr. Kaija Hakala (Natural Resources Institute, Soome).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Lisainfo: Anne Ingver, anne.ingver@etki.ee