Uudised

Põllumajandussektoris juhtuvatest tööõnnetustest jäetakse tihti teatamata

Kohtumine Brüsselis

Üheteistkümne Euroopa liikmesriigi esindajad kogunesid 9. aprillil Brüsselis, et tutvustada Euroopa H2020 projekti SafeHabitus uuringutulemusi. Eesti Maaülikooli teadusrühm esitles oma ettekannet tööõnnetuste alaraporteerimise põhjustest Euroopa põllumajandussektoris.

Eesti Maaülikooli füüsilise ergonoomika vanemlektor Märt Reinvee andis ülevaate sellest, kuidas Euroopa tööõnnetuste ja -surmade statistika ning tegelikud põllumajandusettevõtetes toimuvad õnnetused erinevad oluliselt. Peamiseks põhjuseks on see, et enamikus Euroopa Liidu riikides pole füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmetega toimunud tööõnnetuste andmete kogumine seadusega kohustuslik. Samuti mõjutab statistikat tervishoiusüsteemi olemasolu või puudumine ning tööõnnetuste kindlustussüsteemide erinevused eri riikides. Probleemiks on ka tööõnnetuste ja töösurmade suhtarvude kasutamine riikide ja valdkondade võrdlemisel, kuna need arvud ei pruugi olla võrreldavad, kui andmete kogumine pole ühtne.

Samal nõupidamisel arutasid SafeHabitus projekti koostöökogud põllumajandusliku tootmise turvalisust ja tõid esile vajalikud sammud põllumajandustöötajate ohutuse ja tervise tagamiseks. Projekti raames on 11 liikmesriiki töötanud välja integreeritud lahendusi põllumajandustöötajate ohutuse parandamiseks, kaasates erinevaid sidusrühmi alates põllumajandusjuhtidest kuni poliitikuteni. EstCoP koostöökogu Eestis on kogunud infot ohutuse puudustest ja praktilistest vajadustest ning loonud võrgustiku, et levitada teavet ja korraldada koolitusi. Samuti on käivitatud kaasaegsete ohutusjuhendite väljatöötamine ning põllumajandustöötajate teadlikkuse tõstmine.

Brüsseli kohtumisel toodi välja, kui oluline on teadvustada psühhosotsiaalseid riske ja ennetada tööstressi põllumajandustöötajate seas, et vähendada suitsiide majanduskriiside ajal. Lisaks rõhutati migrant- ja hooajalise tööjõu olukorra parandamise vajadust ning vajadust tõsta ohutuskultuuri ja töötasustamise taset Euroopa Liidus.

SafeHabitus projekti koordinaator Dr David Meredith rõhutas, et põllumajandustöötajad vajavad piisavalt vahendeid, juhiseid ja ressursse, et tagada oma töö ohutus ning selle saavutamiseks on vaja tihedat koostööd nii riiklike kui erasektori esindajate ning põllumajandusorganisatsioonide vahel. Oluline on ka tööõnnetustest ja -surmadest raporteerimise suurendamine kõikides ELi liikmesriikides põllumajandussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks Euroopas.

Põhjalikum info Brüsselis toimunud kohtumisest asub metsanduse ja inseneeria instituudi kodulehel.

 

Safe Habitus on 4-aastane H2020 projekt, mida juhib Iirimaa Põllumajanduse ja Toidu Arengu Institutsioon (Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC). Projekti eesmärk on tugevdada põllumajandusjuhtide ja -töötajate tervise- ning ohutusteadlikkust ja toetada tööohutuse ellurakendamise süsteeme Euroopa Liidu põllumajandusettevõtetes ja seeläbi toetada sotsiaalse jätkusuutlikkuse ülemineku programmi.