Auhinnad

Eesti Maaülikooli aasta vilistlane

2020 Jüri Külvik

2019 Viljar Veidenberg

2018 Vahur Tõnissoo

2017 Madis Ajaots, Arnold Rüütel

2016 Külli Annamaa, Margus Ameerikas

2015 Roomet Sõrmus

2014 Taavi-Tanel Bulitko

2013 Juhan Särgava, Ahto Vili

2012 Anu Hellenurme, Kalev Kreegipuu

2011 Aavo Mölder

2009 Olev Saveli

 

Aasta õppejõud

Auhinna statuut

2020 veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Marina Aunapuu

2019 aianduse dotsent Leila Mainla

2018 matemaatika ja füüsika osakonna dotsent Erge Ideon

2017 toiduhügieeni ja rahvatervise dotsent Kadrin Meremäe

2016 keelekeskuse eesti keele lektor Linda Püssa

2015 geodeesia lektor Ene Ilves

 

Aasta täienduskoolitaja

Auhinna statuut

2020 biomajandustehnoloogiate teadur Tõnu Leemet

2019 matemaatika ja füüsika osakonna lektor Annika Paltsepp

2018 toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor Katrin Laikoja

2017 aianduse professor Kadri Karp

2016 veemajanduse osakonna teadur Egle Saaremäe

2015 metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Taimi Paal

2014 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent, PhD Kalle Kask

2013 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Riina Soidla

2012 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2011 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2010 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja  Mati Roasto

 

Innovatiivne õppejõud

2013 Kadrin Meremäe ja Tarmo Kall

2012 Anne Kull ning Mart Hovi

         2012 tunnustati diplomiga innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas Kadrin Meremäed ning Priit Põldmad

2011 Ele Vool, Ene Ilves ning Silver Toompalu

2010 Lauri Lihtmaa ning Arvo Viltrop

2009 Alo Tänavots, Kaire Uiboleht, Egle Saaremäe ning Raivo Ruus

2008 Keelekeskus

2007 Sirje Vabrit, Riina Miljan ning Mati Heinloo

 

Aasta e-õppejõud

2014 Egle Saaremäe

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

2019. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati loomade heaolule ja farmi tootlikkusele suunatud karjatervise programmi loomine koos majandusliku mõju metoodika väljatöötamisega.

2018. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur Priit Bernotas "Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel" projekti eest.

2017. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnuistati professor Hardi Tulluse juhitud töörühma uurimus "Lageraie suhtes alternatiivsete raieviiside uurimistulemuste põhjal tehtud muudatused EV seadusandluses".

Töörühma liikmed: Eino-Endel Laas, Raul Rosenvald, Allar Padari, Risto Sirgmets ja Reimo Lutter.

2016. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Täppisbiotõrje ja tolmeldamine mahepõllumajanduses".

Projektijuht: Marika Mänd

Projekti põhitäitjad: dr Reet Karise, doktorandid Riin Muljar ja Gerit Dreyersdorff

2015. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis".

Projektijuht: Mati Roasto

Projektimeeskond: dotsent Kadrin Meremäe, doktorant Toomas Kramarenko, doktorant Mihkel Mäesaar

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt "Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks".

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

2013. aasta

I preemia - projekt "Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks" Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

2020. aasta

I preemia - programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas" meeskond Rando Värnik (programmi juht), Liis Sinnott (programmi assistent), Taavi Kiisk (programmi assistendi kohusetäitja).

II preemia - vanemteadur Luule Metspalu maheaedniku käsiraamatu "Viljapuude ja marjapõõsaste kahjurid" koostamise eest. Luule Metspalu õpetab oma raamatus, kuidas tunda ära kahjureid ning missugused oleksid sobilikud keskkonda säästvad tõrjemeetodid.

III preemia - raamatu "Eesti jõed" autorite kollektiiv: Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall ja Sirje Vilbaste. Kogumik koosneb sissejuhatusest vooluvete olemuse kohta ning 64 olulisema või erilisema jõe kui ökosüsteemide kirjeldustest, sealhulgas ökoseisundi hinnang. Raamat ilmus sarjas "Roheline raamat".

2019. aasta

I preemia - raamatu "Eesti järved" autorite kollektiiv: Ronald Laarmaa, Ingmar Ott, Henn Timm, Kairi Maileht, Margot Sepp, Helle Mäemets, Anu Palm, Teet Krause ja Katrin Saar. 

II preemia - loomakasvatuse doktorant Maksim Runin teadusvideo "Sügavuti rasvas" tegemise ja esitlemise eest Eesti Televisioonis konkursil "Teadus kolme minutiga".

III preemia - doktor Ülar Allas vaktsineerimist käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

2018. aasta

Teaduse populariseerimise auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur ja doktorant Elina Mark "IVF embrüote tootmistehnoloogia tulemuste ja võimaluste tutvustamine laiemale avalikkusele" tegevuse eest.

2017. aasta

I preemia - vanemteadur  ja emeriitprofessor Anne Luik säästvat arengut populariseeriva tegevuse eest aastatel 2016-2017.

II preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Mati Roasto toiduohutust ja toitumist käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Priit Zingel veeteadust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

2016. aasta

I preemia - projekt "Aasta lind" vanemteadur Ülo Väli juhtimisel.

2015. aasta

I preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel mullateaduse valdkonna populariseerimise eest.

II preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.

III preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna töörühm nooremteadur Monika Nõmme juhtimisel sigimise biotehnoloogia praktikumide korraldamise eest gümnaasiumi õpilastele.

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

2009. aasta

I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

2008. aasta

I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.

 

Ülikoolisisene koostööprojekt

Auhinna statuut

2020. aasta

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppetoolide – taimetervis, aiandus, taimekasvatus ja taimebioloogia ning söötmisteadus – koostöös 2016-2020 aastatel valminud rahvusvaheline projekt "Tüüpilise EL põllumajandussüsteemi jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustele". Töörühma liikmed: Eha Kruus, Priit Põldma, Enn Lauringson, Ragnar Leming ja Allan Kaasik. Projekti koostöösse oli kaasatud 30 pilootettevõtet üle Eesti. Töö toimus laiema rahvusvahelise projekti raames, milles osalesid Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa teadlased.

2019. aasta

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli ning Polli Aiandusuuringute keskuse vahelises koostöös 2015-2019 aastatel valminud rahvusvaheline projekt "SUSMEATPRO – säästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks – ideede tõestamine".