Õppeosakond

Kreutzwaldi 1a
Tartu 51014

 

Nimetus: ÕPPEOSAKOND (OK)
Ingl k: Department of Academic Affairs
Koht organisatsoonis: õppeprorektori vastutusala
Juht: õppeosakonna juhataja

 

Ina Järve

Õppeosakonna juhataja

tel 731 3011,510 0770, ina.jarve@emu.ee ;

Teili Toms

Psühholoog

tel 731 3000, psyhholoog@emu.ee

Katrin Kreegimäe Karjäärispetsialist, praktika koordinaator

tel 731 3812, katrin.kreegimae@emu.ee

Aime Jürgenson

Õppekorralduse spetsialist   

tel 731 3007; 522 3224, aime.jyrgenson@emu.ee

Diana Pungar

Doktoriõppe peaspetsialist tel 731 3071; 5750 3009, diana.pungar@emu.ee

Nadežda Kolesnik

Andmebaaside  spetsialist 

tel 731 3040; 5193 7002, nadezda.kolesnik@emu.ee

Anne Lüpsik

Õppekorralduse peaspetsialist (EHIS)

tel 731 3032; 503 1947, anne.lypsik@emu.eeoposak@emu.ee

Juhani Püttsepp

Peaspetsialist, loodusteaduste kool

tel 731 3010; 5159 644, juhani.pyttsepp@emu.ee

Sirje Ruus

Andmebaaside peaspetsialist (ÕIS), vastuvõtt  

tel 731 3039; sirje.ruus@emu.ee

Eda Tursk

Välissuhete peaspetsialist 

tel 731 3021; 5662 9293, eda.tursk@emu.ee

Liis Mulk

Välismaalaste vastuvõtt, International Club tel 731 3890; liis.kivila@emu.ee
Karoli Kõiv Välissuhete spetsialist

tel 731 3026, karoli.koiv@emu.ee

Anastassia Safonova

Välissuhete spetsialist

tel 731 3074, anastassia.safonova@emu.ee
Veljo Kabin

Haridustehnoloog

tel 731 3009, 520 8199, veljo.kabin@emu.eeEesmärk: koordineerida ja arendada ülikooli tasemeõpet; kontrollida tasemeõppe vastavust kvaliteedinõuetele; koguda, analüüsida ja vahendada õppetööalast informatsiooni; nõustada ülikooli personali ja üliõpilasi õppetööga seotud küsimustes


Tegevusvaldkonnad:
 

1. Tasemeõppe koordineerimine ja arendamine

1.1  Tasemeõppe valdkonna arendusülesannete iga-aastane püstitamine, jooksva aasta arendusülesannete täitmise korraldamine;
1.2. õppekorraldust reguleerivate õigusaktide ja alusdokumentide väljatöötamine, nende tutvustamine üliõpilastele, töötajatele ja vajaduse korral avalikkusele ning täitmise järelevalve;
1.3. õppekorralduse koordineerimine kõigil õppeastmetel ja kõigis õppevormides;
1.4. ülikooli vastuvõttu ja õppimisvõimalusi tutvustavate tegevuste planeerimine ja korraldamine;
1.5. vastuvõtu tegevuskava väljatöötamine ja selle rakendamine;
1.6. kõigi õppeastmete üliõpilaste vastuvõtu koordineerimine ja korraldamine;
1.7. vastuvõtu tulemuste analüüs ja kokkuvõtete esitamine;
1.8. üliõpilaste nõustamise ja tugiteenuste koordineerimine ja korraldamine;
1.9. riikliku koolitustellimuse ettepanekute ja täitmise aruannete ettevalmistamine haridus- ja teadusministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumiga teiste tasemeõpet puudutavate lepingute koordineerimine;
1.10. üleülikooliliste õppevaldkonna Eesti-siseste ja rahvusvaheliste projektide ning koostöölepingute menetlemise koordineerimine ja nende täitmise jälgimine;
1.11. üleülikooliliste õppeainete tunniplaani koostamine;
1.12. vabaainete deklareerimise korraldamine;
1.13. üliõpilaste akadeemilise liikumisega seonduvate korralduste menetlemine;
1.14. õppevaldkonna projektidega ja koostöölepingutega seotud tugiteenuste osutamine, sh informatsiooni vahendamine, nõustamine, õppetööga seonduvate taotluste vormistamine ja edastamine, lepingute sõlmimise koordineerimine.
 

2. Õppekvaliteedi tagamisega seotud tegevuste koordineerimine ja arendamine, õppetegevuse statistika ja analüüs

2.1. Õppevaldkonna kvaliteedi tagamise süsteemi arendamine ja selle täitmise
korraldamine;
2.2. õppetegevuse regulaarne analüüs, informatsiooni esitamine ja aruandlus;
2.3. õppekavaarenduse, sh võõrkeelsete õppekavade ja programmide ning ühisõppekavade arendamise koordineerimine;
2.4. õppekavade ja õppekavagruppide akrediteerimise, sisehindamise ja eneseanalüüsi koordineerimine, tulemuste analüüs ning informatsiooni edastamine asjaosalistele;
2.5. õppekava juhtimise auditeerimine;
2.6. ülikooli juhtkonna ja struktuuriüksuste nõustamine ja informeerimine õppetöö küsimustes;
2.7. tasemeõppega seotud tagasisidesüsteemi (õppeainete ja õpetamise hindamine, õppekava tagasiside jt) toimimise tagamine ja tulemuste analüüs;
2.8. tasemeõppe valdkonnas ülikooli arengukava täitmise jälgimine ning arengu analüüs.

 

3.  Õppetöö ja üliõpilaste arvestuse korraldamine

3.1. Üliõpilaste ja õppetöö arvestuse ja vastava aruandluse korraldamine, sh üliõpilaste immatrikuleerimise ja eksmatrikuleerimise vormistamine ning vastav statistiline arvestus;
3.2 diplomite ja akadeemiliste õiendite vormistamine ning arvestuse pidamine;
3.3 magistri- ja doktorikraadi kaitsmiste üle arvestuse pidamine ja koondinfo vahendamine, aruandlus ja dokumentatsiooni haldamine;
3.4 õppeinfosüsteemi (ÕIS) rakendamine ja haldamine, kasutajate nõustamine ja koolitamine;
3.5 õppetööalase informatsiooni sisestamine Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS);

 

4.  Õppetöö rahvusvahelistumise arendamine ja koordineerimine

4.1. Välisstipendiumide ja üliõpilasvahetuse võimaluste vahendamine üliõpilastele, üliõpilasvahetuse korraldamine;
4.2. Erasmuse programmi jt õppetegevuse rahvusvahelisust toetavate programmide koordineerimine;
4.3. Bologna protsessi jt rahvusvaheliste kõrgharidussuundumuste seire ja rektoraadi ning ülikooli asutuste konsulteerimine selles valdkonnas.

 

5.  Muud ülesanded

5.1. Õppeosakonna kirjavahetuse pidamine, õppetegevusega seotud õigusaktide ja dokumentide menetlemine, koostamine, vormistamine ja allkirjastamiseks esitamine;
5.2. üliõpilaste isikutoimikute koostamine, hoidmine ja arhiveerimiseks ettevalmistamine;
5.3. oma vastutusvaldkonna piires täienduskoolituste ja infoseminaride korraldamine;
5.4. ülikooli nõukogu õppekomisjoni koosolekute ettevalmistamine, kokku- kutsumine, koosoleku protokollimise tagamine ja vastava dokumentatsiooni haldamine;
5.5. õppekavakomisjoni koosolekute ettevalmistamine, kokkukutsumine, koosolekute protokollimise tagamine ja vastava dokumentatsiooni haldamine;
5.6. veebipõhise õppe koordineerimine, propageerimine ja rakendamine koostöös Eesti e-Ülikooliga;
5.7. muud osakonna eesmärgi täitmiseks vajalikud tegevused.

 

Õigused:

1. saada ülikooli teistelt struktuuriüksustelt ja töötajatelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. kasutada tööülesannete täitmiseks ülikooli ruume, taristut ja töövahendeid.