Erasmusega praktikale

Kes saavad osaleda?

 • üliõpilane, kes on  praktika toimumise ajal Eesti Maaülikooli immatrikuleeritud;
 • äsja ülikooli lõpetanud üliõpilane. Sealjuures tuleb jälgida, et praktika periood peab jääma lõpetamisele järgneva 12 kuu sisse. Kui lõpetasite ülikooli 18. juunil 2019  ning lähete praktikale oktoobris, peab teie praktika lõppema hiljemalt 17. juunil 2020. Siinjuures pidage meeles, et praktikataotlus tuleb esitada enne ülikooli lõpetamist!

Kui kaua saab Erasmusega välismaal praktikal olla?

 • Erasmuse programmis võib osaleda (sh praktika) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud;
 • praktika kestuseks on 2 - 12 kuud (miinimum 60 päeva);

Rahastamine

Euroopa-siseses õpirändes osalevatele üliõpilastele makstakse ainult elamistoetust, sõidutoetust ei maksta.

2019/2020 õppeaastal Erasmus+ programmi praktika õpirändes osalevatele EMÜ üliõpilastele makstavate Euroopa Komisjoni toetuste määrad: 

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
1. ja 2. grupp (kõrgete ja keskmiste elamiskuludega sihtriigid) Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Ühendkuningriik

720 €/kuu (30 päeva kuus),

24 €/päev
3. grupp (madalate elamiskuludega sihtriigid) Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Läti, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari

670 €/kuu (30 päeva kuus),

22,30 €/päev

Üliõpilasel tuleb lisaks igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele ning elamisloale. Erasmus stipendium ei kata kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal viibimisega seonduvaid lisakulutusi.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välispraktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest (Kristjan Jaak ja DoRa Pluss stipendiumite koos Erasmuse stipendiumiga pole lubatud). Erasmus-praktikandi staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmus praktikandi staatust omal kulul).

Keelenõuded ja keeleõpe

Praktikandi keeleoskus peab olema piisav asutuse töös aktiivselt ja tulemuslikult osalemiseks.

Tavaliselt piisab kandideerimisel inglise keele tõendist, täiendavalt võidakse nõuda ka kohaliku keele oskuse tõendamist. Keeleoskuse tõendina esitamiseks sobib kas mõne rahvusvahelise keeletesti sooritamise kinnitus (inglise keele puhul TOEFL, IELTS, saksa keele puhul Goethe instituudi test vmt), mõne ülikooli juures sooritatud keeletesti tulemus või Eesti Maaülikoolis inglise või saksa keele kursuse läbimise kinnitus. Kui oled Eesti Maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt vähemalt B2 tasemel, siis võta tõendi saamiseks ühendust keelekeskuse juhataja Ülle Sihveriga (ylle.sihver@emu.ee).

Kohustuslikud keeletestid

Üldjuhul on kõikidele Erasmuse õpirändes osalevatele üliõpilastele kohustuslik sooritada online keeletest nii enne kui ka pärast vahetusperioodi. Nõue ei kehti juhul, kui vastav keel on üliõpilase emakeel. Eesti Maaülikool viib kõigile erasmuslasteks välja valitud üliõpilastele läbi online keeletestid selleks Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud  töökeskkonna kaudu. Süsteem saadab keeletesti tulemused automaatselt nii osalejale kui ülikooli esindajale.

Vabatahtlikud online-keelekursused

Juhul kui kohustusliku keeletesti tulemusena selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus jääb alla soovitatud taset (B2), on võimalik osaleda online keelekursusel ühes eelmainitud keeles (kestus 2-12 kuud). Kui õppekeel on erinev kohalikust keelest, on tudengil võimalik soovikorral võtta kohaliku keele kursus (näiteks kui tudeng läheb õppima Hollandisse, aga õppekeel on inglise keel, tuleb tal läbida inglise keele test, aga talle saab määrata hollandi keele kursuse). Nimetatud keelekursused toimuvad õpirändele eelnevalt ja sellega paralleelselt samas keskkonnas, kus sooritati keeletest. Täpsem info Erasmuse üldkoordinaatorilt.

Kindlustus

Üliõpilane on kohustatud omama välispraktika ajal tervisekindlustust, vajalik on teha lisaks ka reisi-, vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Kindlasti tuleb vormistada Euroopa Ravikindlustuskaart.
Erinevad kindlustusseltsid pakuvad eraldi kindlustuspakette just välismaal õppijatele: 
Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ
IIZI Kindlustusmaakler

KONKURSS

Kuidas kandideerida?

 • Välismaale praktikale minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Asutuse ja sihtmaa valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast ja iseenda huvidest;
 • Praktikakoht tuleb tudengil endal leida (konsulteerige instituudiga ning tutvuge praktikanõuetega). Alustuseks võib abi olla siin lehel välja toodud portaalidest.
 • Kui oled sobiva praktika-asutuse leidnud ja neilt jah-sõna saanud, kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites Dream Apply keskkonnas taotluse. Vaata juhendist, kuidas seda teha. Taotluse juurde lisa passi või ID kaardi koopia, keeletõend ja õppetulemuste väljavõte. Kui asutuses ei toimu töö Sinu emakeeles, tuleb tõendada õppetöökeele oskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

Millal kandideerida?

Erasmus+ praktikale on võimalik kandideerida jooksvalt aastaringselt, kuni on vabu kohti. NB! Eraldi tingimused võivad kehtida veterinaaria kliinikupraktikale kandideerijatele, kuna ülikoolide kliinikutes on kohtade arv piiratud. Loe veterinaaria praktika kohta täpsemalt siit.

Kui taotlus Maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (Dream Apply süsteemis submitted), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle.
 • Erisus veterinaaria ülikooli kliiniku praktika puhul: kui mõnda väliskõrgkooli praktikale minekuks on esitatud rohkem taotlusi kui ülikoolidevahelises lepingus kokku lepitud praktikakohti, asetatakse üliõpilased pingeritta, võttes aluseks järgmised aspektid:
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste;
  • välisülikoolis nõutud võõrkeele tase (juhul, kui see ei ole üliõpilase emakeel);
  • konkreetse väliskõrgkooli järjekord üliõpilase taotluses.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship. Selle lepinguga kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev asutus – vahetusperioodiks üliõpilase praktikaplaani. See leping peab olema kolme osapoole allkirjadega EMÜ Erasmuse koordinaatori käes enne välispraktika algust;
 • Välispraktika tunnustamiseks ning koduülikooli praktika või ainete asendamiseks tuleb lisaks praktikalepingule täita ja kooskõlastada välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet (KA).
 • Kui VÕTA komisjon on ankeedi kinnitanud, esita praktikaleping allkirjastamiseks instituudi õppedirektorile ja praktika EMÜ-poolsele juhendajale. Ankeet jääb aga ülikooli Erasmuse koordinaatori kätte  ning see võetakse jälle ette ainepunktide ülekandmise käigus.

Stipendium

 • Stipendiumileping välismaale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide esitamise järel;
 • Stipendiumileping sõlmitakse reeglina enne välismaale siirdumist, kuid mitte enne praktikalepingu kooskõlastamist. See tähendab, et kui praktikalepingu sõlmimine viibib, viibib ka stipendiumi kättesaamine;
 • Stipendium makstakse välja kahes või kolmes osas: üheks semestriks välismaale mineku korral makstakse 80% üldsummast enne praktikat ja ülejäänu pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist. Terve õppeaasta kestva lähetuse puhul makstakse sügis- ja kevadsemestri toetus eraldi enne vastava semestri algust 80% ulatuses ning ülejäänud summa pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist.

Välispraktika ajal

Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks, kui praktika periood on vähemalt 3 kuud ning praktika mahuks on vähemalt 15 EAP-d.

Millised õigused ja kohustused kehtivad mulle välismaal viibides?

 • Kui te maksate Eesti Maaülikoolis õppeteenustasu, tuleb seda teha ka välispraktikal viibides;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välispraktikat sooritavale üliõpilastele jätkub, juhul kui instituut ei otsusta teisiti;
 • Riikliku õppelaenu väljamaksmine välispraktikat sooritavale üliõpilasele jätkub.

Praktikalepingu muutmine

Kui välismaale kohale jõudes selgub, et praktika sisus on midagi teistsugust, kui alguses praktikalepingus kokku lepitud, tuleb praktikalepingut muuta. Muudatused tuleks vormistada võimalusel mitte hiljem kui üks kuu alates praktika algusest. Praktikalepingu muutmine kajastatakse praktikalepingu muudatuste vormil (Changes to the Learning Agreement for Traineeship), mis kinnitatakse nii ülikooli kui praktika-asutuse poolt. Koos praktikalepingu muudatustega tuleb vormistada ka uus välismaale praktikale asuva külalisüliõpilase ankeet.  Muudatuste leht kehtib ainult koos allkirjastatud originaal-praktikalepinguga.

Välismaalt tagasi tulles

 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship Certificate);
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmus koordinaatorile;
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule;
 • Pärast praktika lõppu tuleb esitada online tagasiside-aruanne EU-Survey keskkonna vahendusel. Programmis osalenud tudeng saab e-posti teel teate, mis sisaldab linki tagasiside-aruande vormile. Aruande esitamine on eelduseks stipendiumi viimase osamakse saamiseks;
 • Pärast välispraktika lõppu tuleb sooritada online keeletest (kui esimene tulemus oli alla C2);
 • Kui soovid, löö kaasa ESN TARTU tegevustes ja hakka Eesti Maaülikooli välisüliõpilaste buddy'iks (kontakt: välissuhete spetsialist Liis Mulk).

Vaata ka Erasmus+ praktika dokumentide checklisti.

Juhend VETERINAARIA üliõpilaste välispraktika korralduseks Erasmus programmi raames