VASTU VÕETUD Eesti Maaülikooli nõukogu

17. märtsi 2016 määrusega nr 1-5/3

(jõust 01.09.2016)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste

ülekandmise tingimused ja kord

Võetud vastu ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 4 1 ning Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 6.1.16 alusel.

I. Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord (edaspidi VÕTA kord) sätestab varasemate õpingute ja kogemusest õpitu (erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õpitu) arvestamise (edaspidi  VÕTA)  ning  (välis)külalisüliõpilasena  sooritatud  õpitulemuste  ülekandmise (edaspidi õpitulemuste ülekandmine) Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) tasemeõppes.

2. VÕTA  on  enne  ülikooli  tasemeõppe  praegusele  õppekohale  õppima  asumist sooritatud õpitulemuste ning kogemusest õpitu arvestamine õppekava täitmisel. Õppekava täitmisel võib arvestada:

2.1. varem tasemeõppes sooritatud õpinguid (formaalne õpe);

2.2. täienduskoolituses õpitut (mitteformaalne õpe);

2.3. kogemusest õpitut (informaalne õpe).

3. Õpitulemuste ülekandmine on ülikooli tasemeõppes õppimise ajal (välis)külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis sooritatud õpitulemuste arvestamine õppekava täitmisel.

4. VÕTA  rakendamisel  ja  õpitulemuste  ülekandmisel  hinnatakse  õpiväljundite  vastavust õppekavale ning õppeainete ja õppekava eesmärkidele.

5. VÕTA  ja  tasemeõppes  õppimise  ajal  (välis)külalisüliõpilasena  sooritatud  õpitulemused arvestatakse   üliõpilase   semestri   õppemahu   täitmise   mahu   hulka   vastavalt õppekorralduseeskirjale. 

6. Varasemalt läbitud kõrgharidus astme õppekava  kohustuslikku õppeainet ei saa vaba- ega valikainena arvestada.

7. Madalamal haridustasemel sooritatud õppeaineid võib arvestada kombineerituna kogemusest õpituga.

8. Lõputöö kaitsmise ja/või lõpueksami(te) sooritamise suhtes VÕTAt ei rakendata.

9. VÕTA ja õpitulemuste ülekandmine erinevate kõrgharidusastmete vahel saab/võib toimuda eeldusel, et üliõpilane täidab nende erinevate kõrgharidusastmete õppekavade summaarse õppe mahu. 

10. Ülikooli nõukogu õppekomisjon võib kinnitada nimekirja õppeainetest, mille suhtes VÕTAt ja õpitulemuste ülekandmist ei rakendata. Vastav märge on õppeaine juures õppeinfosüsteemis (ÕIS).

11. VÕTA ning õpitulemuste ülekandmise nõustajad (edaspidi nõustaja) ja hindajad (edaspidi komisjon) määrab kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavadel instituudi õppedirektor korraldusega.  Doktoriõppe    VÕTA  komisjoni  määrab  õppeprorektor  korraldusega.  Info nõustaja ja komisjoni kohta asub ÕISis õppekava üldandmete lehel.

12. VÕTA korraga instituudi õppedirektorile antud õigusi omab ja kohustusi täidab kolledžis direktor.

13. VÕTA ja õpitulemuste ülekandmisega seonduvate otsuste vaidlustamine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale.

II. Taotlemine

14. VÕTAt ja/või õpitulemuste ülekandmist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab avalduse/taotluse õppekava VÕTA nõustajale, doktorant doktoriõppe peaspetsialistile.

15. Kui  õppeainete  sooritamise  kohta  on  olemas  varasem  kirjalik  kokkulepe  või  taotletakse vabaaine(te) ülekandmist, esitab taotleja nõustajale tõendi(d) varasema kokkuleppe kohta  ja õpisooritust tõendava(d) dokumendi(d) õpingute sooritamise originaalkeeles (kui õppimine ei toimunud eesti või inglise keeles), eesti keeles ja inglise keeles.

16. Koos vormikohase VÕTA taotlusega esitatakse:

16.1. tasemeõppe õpitulemuste korral õpinguid tõendavad dokumendid (originaal ja koopia) ja läbitud õppeaine(te) sisukirjeldus/ainekava;

16.2. täienduskoolituses õpitu korral täienduskoolitustunnistus, läbitud õppe sisukirjeldus ning omandatud teadmiste ja oskuste eneseanalüüs. Hindamisega lõppenud täienduskoolitust käsitletakse tasemeõppe õpingutena;

16.3. kogemusest õpitu korral eneseanalüüs, milles taotleja analüüsib kogemust ning sellest õpitut ning toob välja seosed taotletava õppeaine, -mooduli ja õppekavaga. Võimalusel lisatakse  tõend(id)  töötamise  kohta ning   muud   taotleja   poolt   vajalikuks   peetud omandatud oskusi ja pädevusi tõendavad dokumendid.

17. Kui varasemaid õpinguid ja/või kogemusest õpitut tõendav originaaldokument ei ole eesti või inglise  keeles,  esitab  taotleja  lisaks  tõlke inglise  keelde,  mille  on kinnitanud  dokumendi väljaandja või notar.

18. Nõustaja kontrollib ja kinnitab dokumentide koopiad ning tagastab dokumentide originaalid.

19. Esitatud dokumentide ja teiste tõendusmaterjalide õigsuse eest vastutab taotleja.

20. Instituudi õppedirektoril on õigus kehtestada oma korraldusega VÕTA taotluste esitamise tähtajad. Tähtajad peavad olema kehtestatud enne õppeaasta algust.

III. Hindamine ja arvestamine

21. VÕTA ja õpitulemuste ülekandmise õigeaegse ja õiglase hindamise ning hindamise kvaliteedi eest vastutab komisjon. Komisjoni esimees võib vajadusel komisjoni töösse kaasata üliõpilaste esindajaid, eksperte ülikoolist või väljastpoolt ülikooli.

22. Õpitulemuste ülekandmisel ja varasemate tasemeõpingute puhul võrdleb VÕTA komisjon sooritatud  õppeaine ja  õppekavajärgse  õppeaine eesmärke  ja  õpiväljundeid ning  annab hinnangu õppeaine sobivusele õppekava kontekstis.

23. Täienduskoolituse ja kogemusest õpitu puhul hindab komisjon omandatud pädevuste vastavust arvestamist taotletava EMÜ õppeaine eesmärkidele ja õpiväljunditele.

24. Komisjon  võib  küsida  taotlejalt  lisadokumente,  määrates  nende  esitamiseks  tähtaja. Kogemusest õpitu hindamisel võib komisjon anda taotlejale praktilisi ülesandeid ja/või viia läbi intervjuu.

25. VÕTA  ja/või  õpitulemuste  ülekandmine  otsustatakse  ühe  kuu  jooksul  arvates  taotluse esitamisest  (v.a  suvekuudel).  Kui  lisatoimingud  nõuavad  rohkem  aega,  võib  otsustusaeg pikeneda. Otsustusaja  pikenemise  korral  teavitatakse  taotlejat  e-kirja  teel  otsuse  tegemise tähtajast.

26. Komisjoni  põhjendatud  otsus  õppeainete  ülekandmise  ja/või  varasemate  õpingute  ja kogemusest õpitu arvestamise/mittearvestamise kohta vormistatakse  kirjalikult. Komisjoni otsus  sisaldab  arvestatud  õppeaine  nimetust,  mahtu,  hindamise  tulemust  ja  märget,  kas õppeaine  arvestatakse õppekava kohustusliku,   valik- või  vabaainena.  Otsuse  kinnitab komisjoni esimees. Nõustaja teavitab taotlejat komisjoni otsusest e-kirjaga.

27. Mitteüliõpilase,  sh  reimmatrikuleerimise  taotleja  või  ekstern,  taotluse  puhul  vormistab komisjon  põhjendatud  kirjaliku  otsuse, mille  alusel  on  võimalik  hilisem  õppeaine(te) sisestamine ÕISi. Otsus registreeritakse õppealase kirjavahetusena ja säilitatakse väljamineva kirjana  ülikooli  rektori  kehtestatud  korras.  Nõustaja  teavitab  taotlejat  komisjoni  otsusest e-kirjaga.

28. Doktorantide  erialaainete  arvestamise  taotlusele  annab  esmase  nõusoleku  doktorandi põhijuhendaja,  kes  kinnitab  allkirjaga  õppeaine  sisulist  sobivust  individuaalse  õppeplaani täitmiseks.

29. Kui taotleja poolt läbitud õpingutemaht on suurem õppekavas ette nähtud õppeaine mahust, arvestatakse rohkem sooritatud õppemaht vaba- või valikainena.

30. Kui taotleja poolt läbitud õpingute maht on väiksem õppekavas ettenähtud õppeaine mahust, sooritab üliõpilane õppekava mahu täitmiseks õppeaineid vastavalt komisjoni soovitustele.

31. Varasemate õpingute ja kogemusest õpitu arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastavat õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel ning selle kohta taotlust ei esitata.

32. Ülekantud õpitulemused ja VÕTA kantakse ÕISi varasema kokkuleppe või komisjoni otsuse alusel, sealjuures:

32.1. tasemeõppe  korral  sisestatakse  ÕISi  originaalsooritus.  Märgitakse  õppeaine  nimetus eesti, inglise ja originaalkeeles, õppeaine kood, tulemus, õppejõu nimi, õppeasutuse nimi eesti, inglise ja originaalkeeles, soorituse kuupäev. Kui õppeainel puudub kood või õppejõu nimi, jäetakse vastavad lahtrid täitmata. Kui soorituse hinne on võrreldavas hindamissüsteemis  (positiivne  skaala  1–5),  märgitakse  ÕISi  eristav  hinne  ülikoolis kehtiva hindamissüsteemi alusel, muudel juhtudel mitteeristava hindamise alusel;

32.2. kogemusest õpitu (ka kombineeritult varem sooritatud õpingutega) korral  sisestatakse ÕISi  ülikooli  ÕISis  registreeritud  õppeaine.  Sooritamise  kohana  kuvatakse  Eesti Maaülikool,  kuupäevana  VÕTA  taotluse  arvestamise  kuupäev,  õppejõuna VÕTA komisjon.  Kogemusest  õpitut  saab  arvestada  ainult  ülikoolis  õpetatavate  õppeainete raames. Kogemusest õpitu puhul kasutatakse mitteeristavat hindamist;

32.3. kui täienduskoolitus on lõppenud hindamisega (eksam, arvestustöö jm), sisestatakse see ÕISi analoogselt tasemeõppega, muul juhul analoogselt kogemusest õpituga.

IV. Kvaliteedi tagamine

33. VÕTA  ja  õppeainete  ülekandmise  kvaliteet  tagatakse  ülikooli  õppe  kvaliteedistrateegiast lähtuvalt.

34. VÕTA  ja  õpitulemuste  ülekandmise  ja  hindamise  põhimõtted  ja protseduurireeglid  on avalikud, selged ja õiglased.

35. Ülikool tagab:

35.1. taotlejale vajaliku informatsiooni ja nõustamisteenuste kättesaadavuse;

35.2. nõustamist  ja  hindamist  läbi  viivate  isikute  kompetentsuse  ja  erapooletuse  ning protseduuri ühetaolisuse;

35.3. esitatud andmete konfidentsiaalsuse.

36. Ülikool loob võimalused kõigi osapoolte osalemiseks VÕTA-alases täienduskoolituses ning koostöövõrgustikes.

37. Ülikooli  nõukogu  õppekomisjon  hindab  vähemalt  üks  kord  õppeaastas  hindajate  tehtud otsuseid, et tagada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ühtne tase, ning vajadusel teeb ettepanekuid VÕTA korra muutmiseks.

V. Rakendussätted

38. Tunnistada  kehtetuks Eesti Maaülikooli nõukogu 26. mai 2013 määrus nr 11 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord“.

39. Kord jõustub 1. septembril 2016. a.