Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud
 

Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate professori

/ Professor of Food (By-) Products Valorisation Technologies

ametikoha täitmiseks 1,00 töökoormusega alates 01.01.2019 kuni 30.06.2023.

Uus loodav struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

Professori ametikoht näeb ette vastavasisulise projektimeeskonna loomise, et teha silmapaistvaid teadusuuringuid, arendada välja kõrgetasemeline õppetöö ning teadus- ja arendustegevus toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate valdkonnas.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. oktoobril 2018. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

 • avaldus rektori nimele;
 • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
 • CV (curriculum vitae), s.h. 
  • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Thomson Reuters Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
  • soovi korral 10 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist;
  • andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta;
  • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
 • motivatsioonikiri (kuni 1500 sõna);
 • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee inglise keeles.
 

Ametikirjelduse koos täpsemate nõuetega saab alla laadida siit.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori_korraldus_1-9_RR_139

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)
 

Lisainfo:

Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja

 

Projekt VALORTECH on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020
teadusuuringute ja innovatsiooni programmist toetuslepingu nr 810630 alusel.

Hetkel vabu ametikohti ei ole.