Akadeemilised ametikohad

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor*

 

09.01.2018 käskkirja nr 1-8/5  ”Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori valimise tingimused ja kord” alusel:

 

1. Kuulutan välja ülikoolisisese konkursi Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktori valimiseks.

2. Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat alates 1. veebruarist 2020.

3. Kandidaatide esitamine

3.1. Direktorikandidaate võivad esitada metsandus- ja maaehitusinstituudi õppetoolide juhid/hoidjad või vähemalt 5 metsandus- ja maaehitusinstituudi akadeemilist töötajat ühiselt.

3.2. Direktorikandidaadiks saab üles seada isiku, kes on valitud Eesti Maaülikooli õppejõu või teadustöötaja ametikohale, kellel on teaduskraad, akadeemilise töö ning juhtimiskogemus.

3.3. Direktorikandidaadi ülesseadmiseks esitada akadeemilisele sekretärile kirjalik ettepanek (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles (esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega ning kandidaadi nõusolek kandideerimise kohta. Kandidaadi nõusoleku puudumine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.

3.4. Kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaeg on 13. jaanuar 2020 kell 16.00.

4. Direktori valib Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu.

 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 või metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu sekretärilt tel 731 3119 ja veebist http://www.emu.ee/toopakkumised

 

* Direktorikandidaatide esitamise tähtajaks esitasid metsandus- ja maaehitusinstituudi akadeemilised töötajad metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorikandidaadiks Marek Metslaidi kandidatuuri.

Marek Metslaid on sama instituudi metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli vanemteadur, tal on doktorikraad. Marek Metslaid juhib õppetoolis metsabioloogia töörühma ning on ühiskondliku ametina valitud Eesti Loodusuurijate Seltsi asepresidendiks.

 

Direktori valib metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu.