Doktoritööd 2009

17. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Simon Bell - Landscape change, landscape perception and the Latvian countryside. (Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades). Juhendaja: prof. Kalev Sepp

30. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Ele Vool - Yield and fruit quality of some selected bramble (Rubus) species. (Perekonna murakas (Rubus) mõnede liikide saagikus ja viljade kvaliteet). Juhendaja: prof. Kadri Karp

10. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Jaak Samarütel - Relationships between energy balance estimates, luteal activity and fertility in Estonian Holstein cows. (Energia- ja ainevahetusseisundi näitajate seosed luteaalaktiivsuse ja sigimisega eesti holsteini lehmadel.) Juhendajad: prof. Olav Kärt, prof. Andres Valdmann, vanemteadur Katri Ling

16. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut
Kajar Köster - Dynamics of living and dead woody biomass in forest ecosystem after windthrow. (Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis.) Juhendaja: vanemteadur Kalev Jõgiste

Henn Korjus - Approaches to forest design in Estonia. (Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis.) Juhendajad: prof. Andres Kiviste, prof. emer. Artur Nilson

25. juuni, tehnikainstituut
Kalvi Tamm - The dependence on the structure of machinery and the locality of plots on cereal farm work activities. (Teraviljakasvatuse ettevõtte töötulemuste sõltuvus masinapargi koosseisust ja põldude asukohast.) Juhendajad: † emer. prof. Heino Möller ja prof. Jüri Olt

26. august, metsandus- ja maaehitusinstituut
Allan Sims - Information system of dendrometric models and data a tool for modelling of forest growth. (Takseermudelite ja andmestike infosüsteem puistu kasvukäigu modelleerimiseks.) Juhendaja: prof. Andres Kiviste

Ahto Kangur - Long-term forest dynamics: permanent plot data for modelling. (Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks.) Juhendajad: prof. Andres Kiviste, prof. Kalev Jõgiste

16. detsember, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Brian Lassen
- Diagnosis, epidemiology and control of bovine coccidioses in Estonia. (Veiste koktsidiooside diagnoosimine, epidemioloogia ja tõrje Eestis.) Juhendaja: prof. Toivo Järvis.