2014

23. jaanuar, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piret Kalmus
Clinical mastitis in Estonia: diagnosis, treatment efficacy and antimicrobial resistance of pathogens in Estonia
Kliiniliste mastiitide diagnoosimine, ravi tulemuslikkus ja patogeenide antimikroobne resistentsus Eestis
Juhendajad: professor Toomas Orro, dotsent Kalle Kask.


3. aprill, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Olga Tammeorg

Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes
Juhendajad: vanemteadur Tõnu Möls, vanemteadur Külli Kangur.

 

9. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Are Kaasik
The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes
Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele
Juhendaja: professor Kalev Sepp.

Riina Kaasik
Utilizing tritrophic interactions to develop sustainable plant protection strategies for oilseed rape
Tritroofiliste suhete rakendamine jätkusuutliku taimekaitse strateegia leidmiseks rapsile
Juhendaja: dotsent Eve Veromann.

Ave Liivamägi
Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows
Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes
Juhendaja: professor Valdo Kuusemets.

 

15. mai, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Esta Nahkur 
Comparative morphology of European elk and cattle pelves from the perspective of calving
Euroopa põdra ja veise vaagna võrdlev morfoloogia sünnituse seisukohast
Juhendajad: peaspetsialist Mihkel Jalakas, dotsent Enn Ernits.

 

26. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Ants Tammepuu 
Emergency risk assessment in Estonia
Hädaolukorra riskianalüüs Eestis
Juhendaja: professor Kalev Sepp.

 

5. juuni, majandus- ja sotsiaalinstituut
Ants-Hannes Viira 
Structural adjustment of Estonian agriculture - the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit
Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine - institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaal-majanduslike tegurite osa
Juhendajad: professor Rando Värnik, dotsent Reet Põldaru.

 

16. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Monika Suškevičs
Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance
Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valtsemismudelis
Juhendajad: vanemteadur Aivar Leito, professor Mart Külvik.


26. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Marko Kass
Effect of crude glycerol feeding on feed intake, lactational performance and metabolic status of dairy cow
Toorglütserooli söötmise mõju lüpsilehmade söömusele, piimajõudlusele ja ainevahetuslikule seisundile
Juhendajad: prof. emer. Olav Kärt, dotsent David Arney.

 

28. august, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Katrit Karus
Effects of macrophytes, fish and metazooplankton on a microbial food web
Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale
Juhendaja: vanemteadur Priit Zingel.

Kaire Lanno
Long-term changes in the Estonian flora and measures for conservation
Pikaajalised muutused Eesti taimestikus ja floora kaitsmiseks sobivad looduskaitsemeetmed
Juhendaja: vanemteadur Marek Sammul.

 

29. august, metsandus- ja maaehitusinstituut
Diana Laarmann
Monitoring and evaluation of forest ecosystem restoration
Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs
Juhendajad: dotsent Henn Korjus, juhtivteadur John Stanturf.

Mats Varik
Carbon fluxes and storages in chronosequence of Silver birch stands
Süsiniku vood ja varud erivanuselistes arukaasikutes
Juhendajad: dotsent Veiko Uri, professor Krista Lõhmus.


23. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Indrek Melts
Biomass from semi-natural grasslands for bioenergy
Poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks
Juhendajad: vanemteadur Katrin Heinsoo, professor Tiiu Kull.

 

3. oktoober, tehnikainstituut
Risto Ilves 
Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels
Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem
Juhendaja: professor Jüri Olt.21. november, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kätlin Leisson 
Molecular composition of the contractile apparatus of skeletal muscle of Akhal-Teke horses - according to age, gender and genetic background
Ahhal-tekiini tõugu hobuste skeletilihase kontraktiilsete valkude molekulaarstruktuur sõltuvalt hobuse vanusest, soost ja põlvnemisest
Juhendajad: professor Ülle Jaakma, professor Teet Seene

 

27. november, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Indrek Suitso
Bacillus smithii TBMI12 as a potential probiotic feed additive
Bacillus smitthii TBMI12 sobivusest probiootiliseks söödalisandiks
Juhendajad: professor Arvo Viltrop, Allan Nurk